حسین دنیاپور

حسین دنیاپور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر رقابت پذیری فروشگاه های آنلاین ورزشی با نقش میانجی عملکرد نوآورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی عملکرد نوآورانه در هوش بازاریابی رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی آنلاین است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و ازنظرِ ماهیتْ توصیفی پیمایشی است . جامعه آماری را تمامیِ فروشنده های فروشگاه های آنلاین ورزشی در سطح شهرستان تبریز تشکیل می دهد. حجم جامعه بررسی شده نامعلوم است و حداقل حجم نمونه برای انجام پژوهش، 5برابر تعداد متغیرهای مشاهده پذیر است و برابر با 175 مورد برآورد شد. در این پژوهش، از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدف دار از نوع قصدی یا قضاوتی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و از مدل سازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نرم افزارهای استفاده شده برای تجزیه وتحلیل داده ها، اس.پی.اس.اس نسخه 25 و اسمارت پی .ال.اس بوده است. یافته ها نشان داد هوش بازاریابی با نقش میانجی عملکرد نوآورانه بر رقابت پذیری فروشگاه های آنلاین ورزشی تأثیر متوسط، مثبت و مستقیمی دارد. باتوجه به نتایج، به نظر می رسد توجه به اثربخشی و سودمندی و حمایت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوانِ مؤلفه های هوش بازاریابی و نیز اهمیت دادن به جنبه های مختلف محصول، رفتار، فرایند و راهبرد در متغیر عملکرد نوآورانه می تواند سهم عمده ای در پیشرفت فروشگاه های آنلاین ورزشی داشته باشد و به آنها برای رسیدن به قدرت رقابت پذیری کمک کند.
۲.

مدل مفهومی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان فروشگاه های ورزشی

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
تحقیق حاضر از نظر روش شناسی توصیفی - کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مشتریان فروشگاه های ورزشی پاساژ بهارستان تبریز بود که در زمان اجرای تحقیق اقدام به خرید محصولات ورزشی کرده اند. نمونه آماری از طریق جدول کوکران تعداد 384 مشتری انتخاب شد و درنهایت 380 پرسشنامه به صورت کامل و خوانا برگردانده شده و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که در قالب 7 عامل 26 سوالی براساس مطالعه منابع جامع تنظیم شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه مذکور، از نظر 12 تن از استادان رشته مدیریت ورزشی استفاده و اصلاحات مورد نظر صورت پذیرفت نیز به منظور سنجش پایایی پرسشنامه مذکور با روش ضریب آلفای کرونباخ معادل 87/0، به دست آمد که مورد پذیرش قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نگاه مشتریان فروشگاه های ورزشی، 7 عامل به عنوان عوامل رضایت مندی مشتریان فروشگاه های ورزشی شناسایی شد. درنهایت مقادیر بارهای عاملی، نشان داد که باتوجه به نامناسب بودن اعتبار 12 مورد از گویه های پرسشنامه، در تحلیل مدل نهایی تحقیق حذف شدند. هم چنین شاخص های اصلی برازش، نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار هست و الگوی رضایت مندی مشتریان فروشگاه های ورزشی طراحی گردید که با مدل مفهومی پیشنهادی هم سو می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان