غلامعلی تاجبخش

غلامعلی تاجبخش

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری در ایران

تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های۱۳۹۶-۱۳۸۵ می باشد. جهت تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق، اطلاعات لازم برای آزمون-های فرض ها با استفاده از نرم افزار تدبیر، صحرا، کتابخانه بورس همچنین اطلاعات موجود و سایر بانکهای اطلاعاتی جمع آوری گردیده و در نهایت 12 بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل Excel پردازش شده، سپس محاسبات و تشریح روشهای آماری با استفاده از تکنیک خودرگرسیونی پانل و نرم افزار Eviews انجام گردید. نتایج نشان داد که کفایت سرمایه تاثیری معنی دار و مثبت بر سودآوری بانکهای تجاری دارد. همچنین، یافته های به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای کیفیت دارایی بانک، نسبت نقدینگی و تنوع درآمدی بانک تاثیر معناداری بر سودآوری بانک های تجاری دارند و متغیر کارایی هزینه عملیاتی بانک بر سودآوری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری ندارد. بر اساس نتایج به دست آمده تمرکز بازار تاثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک های تجاری ایران دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان