مهرداد همراهی

مهرداد همراهی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

طراحی مدل سنجش اثربخشی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی ساختاری تفسیری فازی سنجش کارکردها شرکت ملی حفاری ایران مدیریت استراتژیک منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۲
هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای سنجش اثربخشی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی حفاری ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی است. جامعه آماری تعداد 20 نفر از متخصصان حوزه منابع انسانی، شاغل در شرکت ملی حفاری ایران بودند. از روش فراترکیب برای احصاء شاخص ها و از مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و روش میک مک برای سطح بندی، تبیین ارتباط و خوشه بندی مؤلفه ها بهره گرفته شد. بر اساس یافته های پژوهش چهارده بُعد در چهار سطح کارکردهای عملیاتی، مدیریتی، راهبردی و پیامدهای منابع انسانی به عنوان ابعاد مدل شناسایی شدند. در مدل پیشنهادی پیامدهای منابع انسانی بیشترین وابستگی و مدیریت کار راهه شغلی، مهندسی و بهسازی شغل و برنامه ریزی و تأمین استراتژیک منابع انسانی بیشترین نفوذ را در بین ابعاد شناسایی شده دارند.
۲.

ارائه الگوی منتورینگ در راستای بهبود فعالیت های منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منتورینگ مدیریت منابع انسانی بهبود فعالیت ها تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی منتورینگ در راستای بهبود فعالیت های منابع انسانی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد. این پژوهش براساس رویکرد کیفی وکمی (آمیخته) انجام پذیرفته است. در بخش کیفی شناسایی عوامل و زیرساخت های لازم الگو با استفاده از مصاحبه با 11 نفر از خبرگان که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند انجام پذیرفته و از روش تحلیل مضمون استفاده شده و از نوع تحقیقات اکتشافی است. برای بررسی روایی ابزار گردآوری داده های کیفی از نظرات خبرگان و برای بررسی پایایی یافته های تحلیل مضمون از شاخص کاپا استفاده گردید و 96 کد باز در قالب 12 مضمون و در واقع زیرساخت های لازم جهت طراحی الگو بدست آمد که عبارتند از: ارتباطات سازمانی، ارزیابی منتورینگ، آموزش سازمانی، تعهدسازمانی، توانمندسازی کارکنان، ساختار سازمانی، عوامل سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت مسیر شغلی، مدیریت منابع انسانی، نتایج عملکردی سازمان، و ویژگی های فردی منتور. در بخش کمی برای اعتبار سنجی مدل از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی و بر اساس فرمول کوکران، از بین 105 نفر جامعه آماری تعداد نمونه ها می بایست83 نفر باشند که برای احتیاط 100 پرسشنامه توزیع شد. مدل تحقیق براساس یافته های تحلیل کیفی و نتایج حاصل از معادلات ساختاری و براساس زیرساخت های لازم شناسایی شده اجرای منتورینگ و با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد آزمون و در نهایت الگوی منتورینگ در راستای بهبود فعالیت های منابع انسانی و پیشنهاداتی در زمینه ایجاد شرایط و بستر لازم در جهت اجرای منتورینگ ارائه گردید.
۳.

Pathology of Strategic Human Resource Management System Based on Digital Transformation Governance(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Human Resources strategic model Pathology Digital Transformation Digital governance

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۴
Purpose :The main purpose of this research was the pathology of strategic human resource management system based on digital transformation governance. The analysis has been done in Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company with the grounded theory approach. Method : This research is a heuristic combination of consecutive type and model tooling, model design and compilation based on the criteria designed by the model. Library method and documentary studies were used to collect theoretical foundations. In the qualitative section, using the research method of case study and semi-structured interviews with experts and professors, the criteria of the research model were developed. In order to select a suitable sample from the community of experts and university professors, non-random sampling method, selective purposeful sampling method (snowball) and theoretical saturation criterion were used and from the sample technique of key individuals (experts) 15 people were selected. Findings : Findings show that in the digital transformation path, factors such as employment system balance, equitable distribution of responsibilities, career path management, functional stability, manpower capability, fitness and work environment, individual creativity, political and legal factors, cultural conflict, environmental developments, specific individual and organizational components, and financing influence the strategic human resource management system. Conclusion : In the path of digital transformation in the organization, in order to eradicate organizational harms and improve the productivity of the organization and the workforce, the factors found in this research should be considered and examined so that the organization can progress.
۴.

تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز

تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی-همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز به تعداد 250 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه هوشمندسازی جلیلیان(1395)، عملکرد مالی عزیزی(1390) و سیستم کنترل داخلی کوزو(2013)، استفاده شده است. روائی پرسش نامه ها توسط3 نفر از اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر هوشمندسازی جلیلیان79/0 عملکرد مالی86/0 و سیستم کنترل داخلی کوزو82/0 برآورد شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از (آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است.
۵.

بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سلامت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۴۳۹
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به تعداد435شرکت تشکیل دادند. که از این تعداد 125 شرکت در طی سال های 1391 تا 1396، با توجه به محدودیت های موجود به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده های آماری در دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. پس از ارائه آماره های توصیفی در ارتباط با متغیرهای تحقیق، آزمون ریشه واحد هادری بر روی تمام متغیرها صورت گرفت و مشخص گردید که تمام متغیرها در بازه زمانی تحقیق مانا هستند. در بخش آمار استنباطی پیش فرض های مدل رگرسیون خطی مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند و سپس مدلهای تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته مورد برآورد قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بود که حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
۶.

مدل معادلات ساختاری تاثیرفضای مدرسه برخودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی دراستان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارآمدی استان فارس مقطع ابتدایی معادلات ساختاری فضای مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
هدف اصلی این تحقیق، بررسی مدل معادلات ساختاری رابطه محیط مدرسه و خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی در استان فارس بود. روش پژوهش از نوع همبستگی- علی بود و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 223 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. روایی پرسشنامه فضای مدرسه و خودکارامدی معلمان بوسیله نظر متخصصان و تحلیل گویه و پایایی پرسشنامه ها بوسیله آلفای کرونباخ بدست آمد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین متغیرهای فضای مدرسه؛ نوآوری، همکاری و تصمیم گیری به ترتیب بیش ترین تاثیر را در خودکارآمدی معلمان دارا هستند و پیش بینی کنندگی قوی تری دارا هستند. مدل معادلات ساختاری نشان داد که فضای مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تاثیرمثبت و معنی داری دارد. در مجموع تمام شاخص ها مدل پیشنهادی پژوهش را تایید کردند.
۸.

آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل سیپ (مطالعه موردی: استان فارس)

کلید واژه ها: آسیب شناسی آموزش صمن خدمت مدل سیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶۹ تعداد دانلود : ۳۸۹۴
در زمینه آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت کمتر از هر زمینه دیگری تحقیقات جامع انجام شده است. از طرف دیگر تنها از طریق ارزشیابی آموزشی است که می توان نقاط ضعف و معایب دوره های آموزشی را شناسایی کرد و در راستای بهبود آنها گام برداشت. بر این اساس تحقیق حاضر به ارزشیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت استان فارس بر اساس مدل سیپ می پردازد تا از این رهگذر نقاط ضعف و آسیب های وارد بر این دوره ها را شناسایی کند. با توجه به دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده طی سال 1387 توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس، جامعه آماری این تحقیق کلیه افرادی است که در دوره های توجیهی این مرکز شرکت نموده اند که از بین 1068نفر آموزش دیده، 283 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از آزمون T برای تحلیل نتایج پرسشنامه ای که بدین منظور تدوین شده بود، کیفیت مطلوب ابعاد زمینه و فرایند مورد تایید قرار گرفت؛ اما نتایج تحقیق، مطلوبیت ابعاد درون داد و برونداد را تایید نکرد. لذا نقاط ضعف و آسیب های مربوط به هرکدام از ابعاد چهارگانه مدل شناسایی و پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در خصوص مطلوبیت بیشتر دوره های آموزش ضمن خدمت ارائه شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان