مهرداد همراهی

مهرداد همراهی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۹۹
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی-همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز به تعداد 250 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه هوشمندسازی جلیلیان(1395)، عملکرد مالی عزیزی(1390) و سیستم کنترل داخلی کوزو(2013)، استفاده شده است. روائی پرسش نامه ها توسط3 نفر از اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر هوشمندسازی جلیلیان79/0 عملکرد مالی86/0 و سیستم کنترل داخلی کوزو82/0 برآورد شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از (آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است.
۲.

بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سلامت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به تعداد435شرکت تشکیل دادند. که از این تعداد 125 شرکت در طی سال های 1391 تا 1396، با توجه به محدودیت های موجود به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده های آماری در دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. پس از ارائه آماره های توصیفی در ارتباط با متغیرهای تحقیق، آزمون ریشه واحد هادری بر روی تمام متغیرها صورت گرفت و مشخص گردید که تمام متغیرها در بازه زمانی تحقیق مانا هستند. در بخش آمار استنباطی پیش فرض های مدل رگرسیون خطی مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند و سپس مدلهای تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته مورد برآورد قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بود که حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
۳.

مدل معادلات ساختاری تاثیرفضای مدرسه برخودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی دراستان فارس

تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
هدف اصلی این تحقیق، بررسی مدل معادلات ساختاری رابطه محیط مدرسه و خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی در استان فارس بود. روش پژوهش از نوع همبستگی- علی بود و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 223 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. روایی پرسشنامه فضای مدرسه و خودکارامدی معلمان بوسیله نظر متخصصان و تحلیل گویه و پایایی پرسشنامه ها بوسیله آلفای کرونباخ بدست آمد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین متغیرهای فضای مدرسه؛ نوآوری، همکاری و تصمیم گیری به ترتیب بیش ترین تاثیر را در خودکارآمدی معلمان دارا هستند و پیش بینی کنندگی قوی تری دارا هستند. مدل معادلات ساختاری نشان داد که فضای مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تاثیرمثبت و معنی داری دارد. در مجموع تمام شاخص ها مدل پیشنهادی پژوهش را تایید کردند.
۵.

آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل سیپ (مطالعه موردی: استان فارس)

کلید واژه ها: آسیب شناسی آموزش صمن خدمت مدل سیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۵۶۴
در زمینه آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت کمتر از هر زمینه دیگری تحقیقات جامع انجام شده است. از طرف دیگر تنها از طریق ارزشیابی آموزشی است که می توان نقاط ضعف و معایب دوره های آموزشی را شناسایی کرد و در راستای بهبود آنها گام برداشت. بر این اساس تحقیق حاضر به ارزشیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت استان فارس بر اساس مدل سیپ می پردازد تا از این رهگذر نقاط ضعف و آسیب های وارد بر این دوره ها را شناسایی کند. با توجه به دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده طی سال 1387 توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس، جامعه آماری این تحقیق کلیه افرادی است که در دوره های توجیهی این مرکز شرکت نموده اند که از بین 1068نفر آموزش دیده، 283 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از آزمون T برای تحلیل نتایج پرسشنامه ای که بدین منظور تدوین شده بود، کیفیت مطلوب ابعاد زمینه و فرایند مورد تایید قرار گرفت؛ اما نتایج تحقیق، مطلوبیت ابعاد درون داد و برونداد را تایید نکرد. لذا نقاط ضعف و آسیب های مربوط به هرکدام از ابعاد چهارگانه مدل شناسایی و پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در خصوص مطلوبیت بیشتر دوره های آموزش ضمن خدمت ارائه شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان