ابوطالب مطلبی ورکانی

ابوطالب مطلبی ورکانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بهره وری سرمایه های انسانی در سازمان های راهبردی و طراحی الگوی کاربردی با بهره گیری ازمدل معادلات ساختاری و ماتریس کوواریانس(مطالعه موردی : نیروی دریایی راهبردی ارتش)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
منابع انسانی با ارزش ترین منابع طبیعی یک کشور است و وظیفه آن به کارگیری نیروی انسانی متعهد در یک سازمان است که با کارکرد و اتخاذ تصمیم های صحیح، زیان های مادی را جبران کرده و همواره بر سرمایه مادی آن بیفزاید. برخی از کشورهای توسعه یافته مهمترین منبع رشد قتصادی خود را منابع انسانی و توسعه مهارت ها شناخته اند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در الگوی تدوین شده بهره وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. به دلیل کمی بودن روش تحقیق، از مدل معادلات ساختاری  استفاده شده و با تنظیم پرسشنامه و ارائه به 30 نفر از فرماندها مناطق و پایگاه ها نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به روش هدفمند در دسترس انتخاب شده بود به اجراء گذاشته شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که عواملی از قبیل؛ طراحی و استقرار محیط سازمانی، برنامه ریزی و جذب و نگهداری نیروی انسانی، مکانیزم های مدیریتی و آموزشی، بر استراتژی های عملی و تعاملی بهره وری نیروی انسانی، پیامد های رقابت و بهبود عملکرد و کیفیت ماموریت های محوله و ایجاد یک سازمان پویا وخلاق، عوامل محیطی سازمان و ضعیف بودن سیستم آموزشی و مدیریت بر استراتژی های عملی و تعاملی بهره وری نیروی انسانی، ایجاد رضایت در کارکنان، کیفیت روحیه و رفاه افراد موثر در سازمان و نقش حمایتی مدیران در ایجاد و افزایش بهره وری نیروی انسانی بر استراتژی های عملی و تعاملی بهره وری نیروی انسانی، برنامه ریزی جذب و نگهداری نیروی انسانی و همچنین مکانیزم برنامه ریزی بر پیامدهای بهره وری کارکنان و نیروی انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۲.

تأثیر سبک رهبری بر نوآوری بهره وری خدمات و فرایندهابا توجه به نقش تعدیل گری تسهیم دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری بر نوآوری بهره وری خدمات و فرایندها، با توجه به نقش تعدیل گری تسهیم دانش در شعبات بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق 800 نفر از کارکنان بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 260 نفر تعیین گردیده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی و از نوع تصادفی ساده استفاده شده است. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق، پرسش نامه رهبری تحول کاریزماتیک و رهبری تراکنشی دن هارتوگ و همکاران(2007)، پرسش نامه نوآوری بهره وری خدمات پالادینو(2008)، پرسش نامه نوآوری فرآیندها وانگ واِحمِد(2004) و پرسش نامه تسهیم دانش دن هارتوگ و همکاران(2007) می باشد، که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 762/0، 725/0 و 781/0 به دست آمده و روش تحلیل عاملی برای بررسی روایی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS  تحلیل شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد سبک رهبری بر نوآوری بهره وری در سازمان با توجه به نقش تعدیل گری تسهیم دانش در سازمان درشعبات بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران تأثیر مثبت دارد. 
۳.

بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت برتولید در کلاس جهانی سازمان ها با نقش واسطه ای بهره وری سازمانی (مطالعه موردی: هلدینگ گلرنگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۹۴
امروزه تجارت به سبب گذار از الگوهای اقتصادی پیشین به الگوهای برسازنده دهکده جهانی، الزامات عملکردی متفاوتی را طلب می کند. به دیگر سخن برای توفیق در مدیریت تولید امروزین، باید اندیشه و سامانه ای از جنس امروز داشت.در هزاره سوم آنچه که به عنوان عامل تغییر محسوب می شود، ورود فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف آن می باشد. فناوری اطلاعات و کاربردهای آن خود تغییری را در کلیه بخش های سازمان ها ایجاد کرده و عامل اصلی تفکر جهانی سازی سازمان ها بوده است و از طرفی می توان از آن بعنوان سامانه ای از جنس امروز یاد کرد که الزامات سازمان های امروزین را پاسخ گو باشد. همچنین بهره وری از عوامل مهم و کلیدی در سنجش میزان به کارگیری مطلوب داده ها در تولیدات صنعتی می باشد و آن را راز موفقیت بسیاری از کشورهای پیشتاز در عرصه تولید در جهان است.در تحقیق حاضر آثار بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر فاکتورهای اساسی سازمان های تولید در کلاس جهانی با بررسی نقش واسطه ای بهره وری سازمانی، در شرکت های تولیدی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تعداد نمونه 127 مدیردر هلدینگ گلرنگ انجام گرفته است.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رگرسیون سه متغیره استفاده و نتایج نشان داد که بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت از طریق ارتقاء بهره وری سازمانی بر رسیدن به سطح تولید در کلاس جهانی موثر است.در ادامه نیز به رتبه بندی تأثیرگذاری سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر هر یک از فاکتورهای تولید در کلاس جهانی پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان