مرضیه رضایی کلانتری

مرضیه رضایی کلانتری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۹
پژوهش حاضر بررسی رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396 انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه یک ساری که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 357نفر به طور نمونه گیری تصادفی- ساده انتخاب شدند و به آزمونهای سلامت روان گلدبرگ، احساس تنهایی اجتماعی– عاطفی دی توماتسو و همکاران ، اعتیاد به اینترنت یانگ پاسخ دادند. نتایج با آزمونهای آزمون t تک متغیره ،ماتریس همبستگی و آزمون رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان رابطه دارد. میزان احساس تنهایی ، سلامت روان ، اعتیاد به اینترنت دانش آموزان به طور معناداری پایین تر از متوسط می باشد. بین مولفه های احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش-آموزان رابطه وجود دارد. و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که سهم هر یک از مولفه های احساس تنهایی و سلامت روان در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان متفاوت است.چنانچه تنهایی رمانتیک 19/0 ، علائم افسردگی 25/0 به ترتیب بیشترین سهم در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان داشتند. نتیجه این که اعتیاد به اینترنت می تواند احساس تنهایی و سلامت روان دانش آموزان را تهدید نماید. ضروری است در زمینه استفاده مناسب از اینترنت، فواید و مضرات دنیای مجازی اینترنت، فرهنگ سازی و آموزش صحیح در سطح خانواده و جامعه انجام شود.
۲.

رابطه سلامت روانی و شادکامی با تعهد سازمانی پرسنل اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
هدف از پژوهش حاضر »بررسی رابطه سلامت روانی و شادکامی با تعهد سازمانی پرسنل اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر« می باشد. به این منظور از بین 97 نفر از پرسنل حاضر در این اداره، طبق فرمول مورگان و کرجسی، تعداد 78 نفر به عنوان نمونه، از روش تصادفی انتخاب شدند. داده های پژوهش نیز با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد سلامت روانی، شادکامی آکسفورد و تعهد سازمانی جمع آوری و تحت نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های فرضیه اصلی بیانگر این است که رابطه معناداری بین سلامت روانی و شادکامی با تعهد سازمانی پرسنل اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر وجود دارد. نتایج فرضیه فرعی نشان داد از بین مولفه های سلامت روانی، علائم جسمانی با تعهدپرسنل رابطه مستقیم وجود دارد. از طرفی علائم اضطراب، بی خوابی و علائم افسردگی با تعهد سازمانی رابطه معکوس دارد. همچنین علائم اختلال در کارکرد اجتماعی با تعهد سازمانی پرسنل رابطه معناداری ندارد. از بین مولفه-های شادکامی، رضایت از زندگی، حرمت شخص و رضایت خاطر شخص با تعهد پرسنل رابطه مستقیم دارد. همچنین بهزیستی فاعلی و خلق مثبت با تعهد سازمانی پرسنل رابطه ای ندارد.
۳.

مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری

کلید واژه ها: سرمایه فکری سرمایه ساختاری سرمایه انسانی مدارس هوشمند سرمایه ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۸
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیه معلمان مدارس هوشمند دوره ابتدایی شهرستان ساری به تعداد 79 نفر و معلمان مدارس عادی دوره ابتدایی شهرستان ساری به تعداد 535 نفر تشکیل می دادند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 66 نفر از معلمان مدارس هوشمند و 226 نفر از معلمان مدارس عادی با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای بر حسب جنسیت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه سرمایه فکری بونتیس استفاده شده است که روایی آن بررسی و تأیید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 0/889 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های  t گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند به طور معنی داری بیشتر از معلمان مدارس عادی است. هم چنین، بین ابعاد سرمایه فکری شامل ابعاد انسانی، ساختاری و ارتباطی معلمان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین ابعاد سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند به طور معنی داری بیشتر از معلمان مدارس عادی است. بین سرمایه فکری معلمان برحسب جنسیت و سطح تحصیلات تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
۴.

رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مؤلفه ها

تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین سهم هر یک از چهار مؤلفه، سازگاری، مشارکت، انعطاف پذیری و رسالت سازمانی در مدیریت دانش پرداخته است. روش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی با اعتبار 87/0 و مدیریت دانش با اعتبار 89/0 جمع آوری شده است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بوده که از این تعداد 162 نفر بر اساس جدول کرجیسی و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند، نتایج پژوهش نشان داده است که بین دو متغیر اصلی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش 77/0 همبستگی وجود دارد، هم چنین بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به ترتیب مشارکت سازمانی (60/0)، انعطاف پذیری سازمانی (75/0)، رسالت سازمانی (69/0) و سازگاری سازمانی (49/0) همبستگی مشاهده شد و معادله رگرسیون سهم هر یک از مؤلفه های فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش را به ترتیب انعطاف پذیری سازمانی (57/0)، رسالت سازمانی (5/0)، سازگاری سازمانی (4/0) و مشارکت سازمانی (2/0) نشان داد.
۵.

بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره های آموزشی ضمن خدمت مجازی از دیدگاه فرهنگیان

کلید واژه ها: عوامل انسانی دوره های آموزشی ضمن خدمت مجازی عوامل سخت افزاری عوامل نرم افزاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۹۴۳
هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره های آموزش ضمن خدمت به صورت مجازی از دیدگاه فرهنگیان شهر ساری در سال 1390 می باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، 5 کارشناس فن آوری، 35 مدرس ضمن خدمت و 220 دبیر می باشد. نمونه گیری، به روش تصادفی طبقه ای و حجم نمونه برای بخش فن آوری با توجه به تعداد حجم نمونه، به شیوه سرشماری انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته می باشد. جهت سنجش روایی پرسش نامه، از نظر متخصصان مربوطه استفاده گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، 80/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل با نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون های t تک نمونه ای، t گروه های مستقل و آزمون تحلیل رگرسیون انجام شده است. نتایج پژوهش، نشان داد که هر سه عامل: سخت افزاری، نرم افزاری و انسانی در استقرار دوره های مجازی ضمن خدمت مؤثر است. هم چنین، از منظر نمونه های آماری با وجود این که عوامل نرم افزاری سهم بیشتری در استقرار دوره های آموزشی ضمن خدمت بازی می کنند، بین نظرات دبیران و مدرسان ضمن خدمت تفاوت وجود داشت.
۶.

جایگاه هویت انسان به ویژه زنان در دنیای پست پست مدرنیسم

کلید واژه ها: پست مدرنیسم فرهنگ مدرنیسم جایگاه زنان پست پست مدرنیسم پیش مدرنیسم هویت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۴۷۰
در این مقاله پژوهشگر ابتدا به پژوهش در خصوص روند تحولات دوره های پیش مدرنیسم (1450، 1000)، مدرنیسم (1960، 1450)، پست مدرنیسم (1989، 1960) و پست پست مدرنیسم (آغاز دهه 1990 تا به امروز) پرداخته و سپس با توجه ویژه به سیمای اقتصاد، مدیریت، فرهنگ، موسیقی و جامعه اطلاعاتی به جایگاه هویت انسانی به ویژه زنان پرداخته و خصوصیات هر یک را تعیین و تجزیه و تحلیل نموده، آنگاه کلیه تحولات همراه با مفاهیم اصلی در جدولی آورده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان