اعظم احمدیان

اعظم احمدیان

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
۱.

ارزیابی اثرات استرس سیستمیک بر بهره وری کل عوامل تولید با رویکرد بیزین: مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص استرس سیستمیک بهره وری کل عوامل تولید انباشت هزینه های تحقیق و توسعه توسعه مالی سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 182
با وقوع بحران های مالی بزرگ جهان و انتشار پر قدرت این بحران ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه گیری این بحران ها و بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی و به خصوص بهره وری کل عوامل تولید بیش از پیش هویدا شده است. در این مطالعه جهت کمی سازی بحران های مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1387-1398 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. از این رو هدف این مطالعه نه تنها شناسایی شاخص استرس مالی اقتصاد ایران، بلکه بررسی این مسئله است که آیا استرس مالی می تواند اثرات جبران ناپذیری بر متغیر بهره وری کل عوامل تولید داشته باشد یا خیر. در این مطالعه با بهره گیری از استنباط بیزی در مدل های خودرگرسیون برداری، اثرات استرس مالی در قالب دو مدل رشد درون زای نسل دوم بر بهره وری کل عوامل تولید و تعیین کننده های آن تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد علاوه بر آن که اثرات تکانه استرس مالی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و با ماندگاری نسبی همراه است، اثرات تکانه ای استرس مالی روی انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، شدت سرمایه گذاری فیزیکی، توسعه مالی و سرمایه انسانی نیز منفی و با ماندگاری نسبی همراه است. یافته های این پژوهش از ضرورت اندازه گیری و لحاظ شاخص استرس مالی در تصمیم گیری های سیاستی کلان و برنامه ریزی طولانی مدت برای ارتقا بهره وری کل عوامل تولید به منظور مصون ماندن از آثار استرس مالی حمایت می کند.
۲.

Effect of Corporate Governance on Banking Failure(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Corporate Governance Banking Failure Logestic model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 165 تعداد دانلود : 821
We analyse the roles of bank Directors’ Effectiveness, Transparency and the Dis-closure, Responsibility and total corporate governance indicator in bank failures during 2006-2019, using Logistic model and Kaplan-Meier method. This study completes other studies to make composite banking failure indicator. Good corpo-rate governance indicator was made. That it is one if corporate governance indica-tors for each bank are more than mean of sample and otherwise, it is zero. Forth we estimate the survival model according corporate governance indicators. Our results suggest that failures are strongly influenced by Corporate governance indicators. High Directors’ Effectiveness, Responsibility and total corporate governance indicator decrease failure risk significantly. In contrast Transparency and the Disclosure increase failure risk. These findings suggest that banks with more transparency are less survival than others. In contrast Responsibility has most effect on survival banks. There are positive relationship between bank size, inflation and banking failure and negative relationship between economic growth and banking failure indicator.
۳.

Does the Merger of Banks Reduce Operational and Market Risk?(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: merger Operational risk Market risk Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 224
The objective of banks’ policymakers is risk management. Merging of banks is a method to improve risk management. Operational risk and market risk are two of the most crucial risks for banks, serving as the foundation for other risks. Therefore, the management of these risks is important. Iran merged five banks in 2017. One of the concerns of this program’s administrators and banking researchers is whether the merger of banks can enhance the management of operational risk and market risk. To answer this question, this article investigates the short- and long-term effects of bank mergers on operational risk and market risk using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model. To measure operational risk and market risk, we used the Basel Committee’s guidelines and Sepah Bank’s financial statement data for 2011-2022. For the purpose of measuring the integration of banks, a dummy variable has been considered, during the 2011-2017 that it is one and it is zero before 2011 and after 2017. Results indicate the merger of banks increases operational risk in the short- and long-term, while market risk increases in the short-term and decreases in the long-term. Investing in assets ratio has little impact on operational risk, but can reduce market risk. The relationship between the increase in deposit interest rate and operational risk is negative, while there is positive relationship between market risk and deposit interest rate.
۴.

ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادغام مدیریت ریسک NSFR ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 421
ادغام بانک ها یکی از روش های توسعه، گسترش دامنه نفوذ و ایجاد توانایی برای انجام عملیات بزرگ در عرصه بین المللی می باشد در این مقاله تأثیر ادغام بانک ها بر هریک از ریسک ها (اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار) که از مهم ترین ریسک ها در بانکها می باشد در سال های1396- 1375موردبررسی قرار گرفت. جهت برآورد اثر ادغام بانکها بر هریک از ریسک ها از مدل ARDL استفاده شده است. ریسک ها به طور جداگانه مورداندازه گیری و درنهایت مدیریت کل ریسک مورد برآورد قرار گرفت. جهت اندازه گیری ریسک اعتباری، از دو روش تک متغیره و یک متغیر ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل بیانگر وجود رابطه مثبت بین بازده دارایی، نسبت دارایی درآمدزا با ریسک اعتباری و رابطه منفی رشد اقتصادی با ریسک اعتباری است. برای اندازه گیری ریسک نقدینگی از نسبت نقدینگی و رویکرد NSFR استفاده شد که نتایج نشان داد ادغام بانک ها تأثیر منفی بر ریسک نقدینگی دارد. همچنین ریسک عملیاتی را بر اساس رویکرد BIA تخمین زده ایم و ریسک بازار را با استفاده از وضعیت باز خالص در ارز به سرمایه اندازه گیری کرده ایم. نتایج نشان داد افزایش اندازه بانک، ریسک عملیاتی و ریسک بازار را افزایش می دهد و با بهبود رشد اقتصادی، بانکها تمایل بیشتر برای ورود به فعالیت های بازار و انجام فعالیت ها با ریسک و بازده بالا دارند که می تواند منجر به افزایش ریسک عملیاتی شود. همچنین نتایج نشان داد ادغام اثر منفی بر بهبود مدیریت ریسک دارد.
۵.

شناسایی استرس سیستمیک در بازار مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک سیستمیک استرس سیستمیک روش تحلیل عاملی پویا استرس بازگشتی زمان واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 606
به دنبال پیامدهای بحران های مالی اخیر، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و درک ریسک سیستمی سیستم مالی در مطالعات اقتصادی جدید اهمیت بسزایی پیدا کرده است. استرس سیستمیک ، صورت دیگر ریسک سیستمیک است که محقق شده است. هدف این پژوهش کمی سازی استرس سیستمیک و استرس مالی با مشخص کردن بازیگر اصلی به عنوان منشأ اصلی استرس مالی است. در این مطالعه شاخص استرس سیستمیک و استرس مالی پویای اقتصاد ایران به صورت ماهانه از دی ماه 1387 تا دی ماه 1398 با رویکرد EWMA و روش تحلیل عاملی پویا برآورد شده است. شاخص استرس سیستمیک به دو صورت بازگشتی با در نظر گرفتن زمان واقعی و غیر بازگشتی (شاخص استرس سیستمیک معمول) تخمین زده شده است. از دستاوردهای مهم این پژوهش انطباق زمانی با یک یا دو وقفه بین بیشترین مقادیر استرس مالی با بحران های اقتصاد ایران است. به طوری که نوسانات شاخص استرس مالی در سال های 1392 و 1397، بحران های مالی در این سال ها را به خوبی نمایش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که نوسانات بازار سهام و بخش بانکی و ارزی به عنوان مهمترین عامل ایجاد کننده استرس در شاخص استرس مالی شناسایی می شوند.
۶.

نقش حاکمیت شرکتی در بهبود رتبه نظارتی بانک های خصوصی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی رتبه نظارتی سلامت بانکی کملز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 118 تعداد دانلود : 212
سلامت یک بانک ضمن کمک به حفظ اعتماد و اطمینان به آن می تواند منافع ذینفعان را نیز تضمین نماید. اما برقراری تعادل در منافع تمامی ذی نفعان مستلزم ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی بانک ها بررسی شده است. به همین منظور با استفاده از صورت مالی بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385-1397 و اصول کمیته بال در حوزه حاکمیت شرکتی معیارهای مورد نیاز اندازه گیری شده است. سپس برای اندازه گیری اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی از روش پانل و کاپلان میر استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر این است، معیار خوبی شفافیت اثر مثبت و معنی دار و خوبی هیأت مدیره اثر منفی و معنی دار بر بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند، اما مسئولیت پذیری اثر معنی دار ندارد. درجه اهمیت اثربخشی هیأت مدیره در مقایسه با سایر معیارهای خوبی شفافیت و افشا و خوبی مسئولیت پذیری بیشتر بوده و معیار خوبی شفافیت و افشا نیز در مقایسه با معیار خوبی مسئولیت پذیری اثر بیشتری در بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند. همچنین هر چه بانک ها معیارهای بیشتری از اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند، در مدت زمان کمتری به بهبود رتبه نظارتی دست می یابند. این مدت زمان برای اثربخشی هیأت مدیره کوتاه تر از سایر موارد است.
۷.

Can Securitization Enhance Financial Stability? (Case of the I.R. of Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Securitization Financial Stability Banking network

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 981
As a mechanism to enhance financial system stability and a process that allows banks to change their role from traditional lenders to originators and distributors of loans, securitization reduces the dependence on customer deposits. Also, it expands lending capacity, manages banks credit risk, and transforms illiquid assets into saleable securities. In this research, GMM method in three formats is used for the 16 selected Iranian banks. Results show that real sector growth positively and significantly increase financial stability in the Iranian economy. This is because of the economic scale augmentation and its impact on creating new financial resources. Meanwhile, the non-performing loans ratio significantly diminishes banking stability as well as it lowers banks' capacity to generate revenues from intermediary activities. Moreover, return is affected by the inflationary conditions which heightens revenue making and equity factors in banks' balance sheets. In order to generate higher revenues and gain upper profits, banking resources are occasionally withdrawn to enter other financial markets. Loans to deposits ratio, representing the credit risk in banking systems, denotes that higher risk in credit areas exacerbates financial stability due to the higher probability of risk appetite in generating loans to the general public. Also, security size highlights that although it is expected that securitization augments the financial stability in the banking system, other indicators would also be influential on financial stability. In other words, the higher the security size, the bigger its impact on banking stability. Furthermore, Lending capacity augments as a result of risk management and transforming illiquid assets into saleable securities.
۸.

Corporate Governance and Iranian Banking Economic Value Added(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Corporate Governance Age Economic Value Added GMM Method

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 664
Added over the period 2006-2018. We focused on different proxies of corporate governance indicators, such as the Directors' Effectiveness, the Transparency and the Disclosure, Responsibility. Basel Principles have been used to make corporate governance indicators and Stern & Stewart and Chew (1995) method have been used to make banking economic value added. We used the PCA method to choose important indicators. The results of PCA estimation identified ten important variables affecting banks' economic value added. Due to the importance of banks' age in creating economic value-added, banks are divided into two classes according to age. The GMM method is used to estimate the models. Eight models were designed to examine the impact of different corporate governance measures on the banking economic value added. The results indicated that corporate governance indicators were significant in explaining changes in the Iranian banking economic value added. The result also shows that according to the banks' age, the effectiveness of the board structure is greater than others. This illustrates the importance of board structure more than other criteria.
۹.

The Effect of Iranian Banks' Merger on Financing(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Bank Merger size Bank Healthy Panel Data

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 931
The merger of banks is one of the methods for reforming the structure of banks, which has attracted Iranian banking policymakers in recent years. In the process of merging, paying attention to its effects can help to integrate banks. In Iran's banking network, financing of production is one of the main concerns of banking policymakers. Therefore, it is important to study the effect of banks' integration on financing. In this paper, considering the importance of this issue, using the financial statements of banks in the period 2006-2018, and the Panel Data method, the effect of the merger of banks on financing has been investigated. The static method has been used to integrate banks. For this reason, banks have been considered in terms of size and health. The results of the survey indicate that the combination of small banks with large bank and combination of healthy banks, as compared to other options, have more positive effect on the supply of facilities.
۱۰.

اثر بخشی اخطارهای بخش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اخطار بخش نظارت اقدامات اجرایی سلامت بانکی مدل پروبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 557
یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد می کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال می گردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطار های بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.
۱۱.

COVID and Energy Sector in DSGE Model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Energy Sector Non-Energy sector COVID DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 100 تعداد دانلود : 692
COVID affects various sectors of the economy, including energy. Measuring these effects on the energy sector can help policymakers adopt appropriate protectionist policies. In this paper, the effect of COVID shock on energy and non-energy sectors has been investigated using the DSGE model. For this purpose, two shocks of preferences and shocks of labor supply have been used. This article adds COVID to the model as well as adding energy to the New Keynesian model. The effect of COVID on the energy and non-energy sectors of the two channels of labor supply and consumer preferences has been investigated. The results of the study indicate that consumption, investment, and production in the energy sector have increased under the influence of both shocks. But consumption, investment and production in non-energy sector have declined. Prices and production costs have increased in both sectors. Also, the negative effects of the preferences shock were greater than the negative effects of the labor supply shock.
۱۲.

Iranian Banks Mergers and Structure of Loans(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Bank Merger Bank’s Ownership Bank Healthy Structure of Loans

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 660 تعداد دانلود : 199
Iranian banking network policymakers are focused on bank consolidation as one of the reform policies in recent years. But before merging banks, it is necessary to examine their effects. Loans are one crucial item in the banks' balance sheets that are affected by bank consolidation. In the Iranian banking network, loans are offered to various economic sectors. What is important for banking policymakers is how the structure of loans will change as banks merge. Also, the effect of bank consolidation on loan structure is affected by the bank's ownership and its performance. Therefore, in this paper, we investigate the impact of bank mergers on loan structure of banks, using panel data model and financial statements of Iranian banks in 2006-2018. For this purpose, 28 models have been designed. Results indicate the merger of banks and the creation of private banks have a positive effect on the loan supply to services and the business sector. The merging of banks and the creation of state-owned banks will also have a positive impact on the loan supply to the industry and mining, construction, and housing sectors. Also, banks merger has a positive effect on the loan supply to services and the business sector.
۱۳.

Electronic Banking Capacities and Transparency in the Iranian Banking Network(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Payment Instruments Transparency risk compliance

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 935
Innovations in electronic banking in Iran have led to the development in capacities such as payment instruments and transactions by cards, which are known as electronic payment equipment in the Iranian banking network. Financial supervision is required to be increasingly based on reporting and regulatory processes to efficiently and proactively monitor risk and compliance at banks and financial institutions. Besides, the banking system needs relevant information and instruments on strategy, assessments, and policy decisions in line with the required procedure to enhance transparency. Designing a new criterion in banking innovations by combining the Electronic banking instruments, considering the Electronic banking capacity proper and scaled to the banks’ assets, equity and resources as well as distinguishing the impact of banks’ profitability and capital are attributed as the key contributions in this paper rather than other similar researches. Results indicate that Electronic Banking capacities including the pin-pad, ATM, online branches, card services, and P.O.S volumes have positively and significantly influenced transparency since scales of these innovative capacities have expanded relative to the banks' assets and capital due to their contributions in the velocity and disclosure of data collection and analysis potentials. Results also denote that the state-owned banks in Iran are less transparent than private banks and the size of the bank hurts transparency. The return on equity in the form of bank ownership is multiplied as well as results also indicate that the productivity of equity returns has a positive effect on transparency. The ratio of non-interest income to total income also has a positive impact on transparency. There would be needed to provide transparent information on fee-based services to develop non-interest income. Hence, to improve transparency, the development of fee-based and non-profit-based services are required.
۱۴.

طراحی سیستم رتبه بندی نظارتی بانک ها در شبکه بانکی کشور (رویکرد کملز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رتبه بندی نظارتی کملز مدیریت ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 935
ابدعات و مقررت زدایی دربخش بانکی باعث شده است که عملیات بانکی پیچیده تر و ریسکی تر از گذشته گردد. این موضوع چالش هایی را برای بخش نظارت بر عملکرد بانک ها ایجاد کرده است. در واکنش به این ناظران بانکی نیز به توسعه روش ها و ابزارهای جدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر بانک ها پرداخته اند. یکی از این ابزارها، چارچوب رتبه بندی کملز است. در این مقاله با به کارگیری روش رتبه بندی کملز، سیستم رتبه بندی نظارتی برای شبکه بانکی کشور طراحی شده است. به همین منظور از آمارهای صورت مالی بانک های کشور در دوره 1385-1394 استفاده شده است. در سیستم طراحی شده در این مقاله سعی شده است، علاوه بر تعیین رتبه نظارتی برای هر بانک، مهمترین عوامل مؤثر بر احتمال رخداد هر رتبه تعیین شود.
۱۵.

تأثیر پذیری مدیریت دارایی و بدهی بانک های کشور از متغیرهای کلان اقتصادی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت دارایی و بدهی تولید ناخالص داخلی شوک متغیرهای کلان هزینه مدیریت دارایی و بدهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 965 تعداد دانلود : 409
مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه گیری هزینه آن، به اندازه گیری ارزش در معرض خطر بانک ها کمک می کند. اندازه گیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی، نه تنها به حداقل سازی ریسک بلکه به دستیابی اهداف مالی بانک نیز کمک می کند؛ اما این هزینه می تواند متأثر از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان، تغییر کند. بنابراین اندازه گیری این هزینه برای بانک جهت کنترل آن ضروری است. در این تحقیق با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود و با به کارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تأثیرپذیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی از متغیرهای اقتصاد کلان مدل سازی شده است. برای استخراج آستانه بحرانی متغیرهای کلان هدف، از تابع توزیع کرنل استفاده شده است. این تابع به محقق اجازه می دهد که آستانه ها با توجه به روند خود متغیر تعیین شوند. نتایج بررسی نشان می دهد که در شرایط رکودی و کاهش تولید ناخالص داخلی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی بیش از زمانی که شاخص قیمت ها و حجم پول افزایش دارد، افزایش می یابد.
۱۶.

Application of Economic Value Added in the Banking Sector of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Performance Measurement Economic Value Added Iranian Banking System

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 690
Economic Value Added, or EVA is one of the popular tools that bankers can use to measure the financial performance of their bank. EVA helps management to conduct internal goal-setting. The long-term goal is preferred than short-term implications. It measures the company’s financial performance based on the residual wealth calculated by deducting its cost of capital from its operating profit, adjusted for taxes on a cash basis. It helps to capture the real economic profit of a company. The main objective of this study is to examine the Iranian banks' financial performance based on EVA which is the modern concept introduced to evaluate the performance of banks. Data are collected for the study, which consisted annual reports of the banks from 2006 to 2017 (12 years). Private banks selected in this study were associated with increased non-performing loan to total loan, reduced capital adequacy, reduced profits and increased inefficiencies. All of these factors have led to reduction not only in the economic value of banks but also the negative EVA of selected banks. Banks are encouraged to identify unnecessary activities and reduce the cost of providing services to improve the economic value added of banks.
۱۷.

Effect of Asset and Liability Management on Liquidity Risk of Iranian Banks(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Asset and liability management Liquidity Risk Macroeconomic indicators

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 862
In financial markets, the main component of risk management is liquidity risk. Asset and Liability Management (ALM) strategy is concerned with managing all risks. Asset and liability management seeks to manage liquidity risk, which refers to both the liquidity of markets and which assets can be translated into cash. The liquidity is importantly affected by the management of banks’ balance sheets. This paper contributes to the discussion by focusing on liquidity and asset and liability management by providing a theoretical framework to examine how the ALM could be reduced the liquidity risk in banking. We investigate the effect of ALM indicators on liquidity risk. We measure liquidity risk, and ALM with indicators approach, using financial statement in 2006-2018 and panel data approach. The results indicate that if asset and liability management improves, liquidity risk decrease and if the ratio of capital adequacy increases, the bank can better cover liquidity risk, and so increasing in capital adequacy will reduce liquidity risk. Deposit per shareholders increases the liquidity risk of banks. Interest rate increases liquidity risk. When profitability increases, liquidity risk will increase. The relation between liquidity risk and profitability is positive.
۱۸.

اهمیت ترکیب دارایی و بدهی بانک ها در تعیین رتبه نظارتی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دارایی بدهی رتبه بندی کملز رتبه بندی نظارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 678
هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانک ها است. در این مقاله از روش رتبه بندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانک ها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانک ها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبه ای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانک ها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش مدل، معنی داری کل خط رگرسیون، قدرت پیش بینی مدل بیانگر انتخاب درست مدل و مناسب بودن آن برای تحلیل های آتی بوده و مدل از قدرت پیش بینی 89 درصدی برخوردار است. نتایج نشان می دهد هر چه سبد دارایی بانک ها ریسکی تر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، کاهش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی افزایش می یابد. همچنین هر چه منابع پایدار در سبد بدهی بانک بیشتر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، افزایش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی کاهش می یابد.
۱۹.

تبیین الگوی پیش بینی ورشکستی جهت شناسایی بانک های سالم و در معرض خطر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسبت های مالی ورشکستگی تجزیه تشخیص لاجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 540 تعداد دانلود : 234
ورشکستگی بانک ها پدیده ای است که اخیراً بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کرده اند. از آنجایی که نشانه های بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان می شود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیش بینی به موقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیت های بازدارنده قرار می دهد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از صورت های مالی بانک های کشور در دورۀ زمانی 1385-1393 و به کارگیری شاخص ثبات بانکی به عنوان شاخص ورشکستگی، بانک های ورشکسته شناسایی شوند. برای شناسایی بانک های ورشکسته، تابع کرنل این شاخص، ترسیم و نقطۀ استرس آن محاسبه شد، به گونه ای که بانک هایی که کمتر از نقطۀ استرس قرار دارند، ورشکسته و در  غیر این صورت سالم در نظر گرفته شدند. برای برآورد الگو، ابتدا با به کارگیری روش تجزیه تشخیص، عواملی که بانک های سالم و در معرض خطر را می توانند بشناسند، شناسایی و سپس با به کارگیری الگوی لاجیت، الگوی مناسب برای پیش بینی ورشکستگی بانک ها طراحی شد. برای بررسی صحت تفکیک دو نمونۀ سالم و ورشکسته با استفاده از آزمون F و لامبدای ویلکس، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی و سپس برای بررسی تفاوت اهمیت متغیرهای مستقل الگو از آزمون بزرگی همبستگی درون گروهی بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان دهندۀ دقت 87 درصدی الگوی تجزیه تشخیص و 2/98 درصدی الگو لاجیت در انطباق با شرایط محیطی شبکۀ بانکی کشور است.
۲۰.

Measuring Liquidity Risk Management and Impact on Bank Performance in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Liquidity Risk Management Survival Profitability Panel Data

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 596 تعداد دانلود : 10
A bank as a business units needs to have liquid assets which can be easily converted into cash at short notice. Thus the concept of liquidity risk management is important for any commercial banks. The impact of liquidity position in management of banks have remained significant, though very elusive in the process of investment analysis vis-à-vis bank portfolio management. In addition, liquidity risk management affects banking performance. In this paper, according to existing theoretical and empirical literature, the suitable system for measuring liquidity risk management is defined. Then, the effect of liquidity risk management on the profitability and survival of banks has been investigated. For this purpose, a model is estimated using panel data method and the financial statements of banks for the period 2005-2017. The results of the study show that there is a significant relationship between risk management and profitability and bank survivability. As poor liquidity risk management reduces the profitability and survival of banks.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان