زبان پژوهی

زبان پژوهی

زبان پژوهی سال ششم بهار 1393 شماره 10 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

زبان و ضد زبان در نمایشنامه های اوژن یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

سبک شناسی خطاب های خداوند به پیامبر اکرم (ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی نقش عامل تکرار در انسجام بخشی به خطبه های نهج البلاغه براساس الگوی انسجام هلیدی و حسن(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷