زبان پژوهی

زبان پژوهی

زبان پژوهی سال هفتم تابستان 1394 شماره 15 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

عناصر آهنگی کانون و همبسته های آوایی آن در جملات خبری فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی و مقایسة ابعاد مختلف توانایی زبانی در کودکان 5 تا 8 ساله مبتلا به اتیسم و کودکان طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۸۵۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷