زبان پژوهی

زبان پژوهی

زبان پژوهی سال اول بهار و تابستان 1389 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یاددهی - یادگیری زبان فرانسه در ایران ورد یادگیری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی ساخت موضوعی اسم فعل ها در چارچوب دستور واژی - نقشی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷