تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم تربیت استثنایی دی 1389 شماره 104 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه ی مهارتهای اجتماعی، خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر کم شنوای مدارس راهنمایی عادی و استثنایی شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مقایسه نگرش دانش آموزان مقطع راهنمایی شبانه روزی تلفیقی و عادی نسبت به دانش آموزان ناشنوا و یکپارچه سازی آموزشی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان آسیب دیده شنوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱