تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت کودکان استثنایی 1387 شماره 83

مقالات

۱.

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش شدت علائم اختلال بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان پسر 8 تا 10 سا له

۳.

مقدمه ای بر درمان های روان شناختی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه (بیش فعالی)

۸.

استفاده از یادآورها و وارونه سازی عادت برای کاهش جویدن ناخن در دانش آموز دارای اختلال نارسایی توجه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳