تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم تربیت استثنایی بهمن 1389 شماره 105 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر استفاده از روش درمانی لوواس در کاهش میزان مشکلات شناختی پسران کم توان ذهنی تربیت پذیر 7 تا 12 ساله مراکز بهزیستی منطقه 4 تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی رابطه رضایت شغلی و متغیرهای جمعیت شناختی و مقایسه آن در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی و ناشنوا مقطع راهنمایی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تاثیر مداخله یکپارچگی حسی بر بهبود مهارت های حرکتی درشت دستی و مهارت های ظریف انگشتی کودکان با فلج مغزی 8 تا 12 ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثربخشی تقویت کننده های قرارداد رفتاری و اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

استفاده از فن آوری رایانه برای توان بخشی و آموزش کودکان در خودمانده(مقاله علمی وزارت علوم)

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳