تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت کودکان استثنایی 1381 شماره 13

مقالات

۳.

نیازهای ویژه کودکان مبتلا به اختلال مضاعف شنوایی و بینایی در کشور هندوستان

۴.

فراحافظه در کودکان با ناتوانی هوشی خفیف: درک سطح دشواری بازشناسی، یادآوری، یادسپاری و تاثیرات تاخیر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱