تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت کودکان استثنایی 1382 شماره 20 و 21

مقالات

۱.

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در بهبود عملکرد حل مسأله دانش آموزان حساب نارسا

۳.

مقایسه شیوه های مقابله با فشار روانی در والدین کودک عقب مانده ذهنی و عادی مقطع ابتدایی «شهرستان بیرج

۹.

چکیده پایان نامه ها: تأثیر برنامه های ترمیمی در فراگیری دانش آموزان حساب نارسا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱