شعرپژوهی (بوستان ادب)

شعرپژوهی (بوستان ادب)

بوستان ادب سال دوم پاییز 1389 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیل روابط شخصیت ها در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی گلستان سعدی با تکیه بر یافته های روان تحلیل گری(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نقد و تحلیل کهن الگوی نقاب با توجه به رفتارهای ملامتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقد مکتبی داستانهای صادق هدایت(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی سیر تحول شیوه های روایت و زاویه ی دید در داستان های کوتاه سیمین دانشور(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

شهود، نماد و شعرِ سهراب سپهری(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی گونه های فخر در دیوان حافظ(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰