شعرپژوهی (بوستان ادب)

شعرپژوهی (بوستان ادب)

بوستان ادب سال چهارم زمستان 1391 شماره 4 (پیاپی 14) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

هنجارگریزی در شعر هوشنگ ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مرثیه شهر در شعر فارسی و عربی (بررسی تطبیقی از آغاز تا پایان خلافت عباسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

شورش در شعر امل دنقل و نصرت رحمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تاثیرپذیری ملک الشعرای بهار از فردوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اندیشه ی آرمانشهری و شکست یا پیروزی در رخنه کردن به جهان فراواقعی (جستاری در جهان آرمانی آفریده شده در دو شعر «مانلی» و «رکسانا»)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

پژوهشی در روایت های متفاوت مرگ بهمن و کشته شدن او در نبرد با اژدها(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

اسطوره اژدهاکشی و طرح آن در شاهنامه(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷