شعرپژوهی (بوستان ادب) - نشریه علمی (وزارت علوم)

شعرپژوهی (بوستان ادب) (مقاله علمی وزارت علوم)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز 

مدیرمسئول: دکتر مصطفی سعادت 

سردبیر: دکتر محمد حسین کرمی 

مدیر اجرایی: صدیقه محمدی 

هیات تحریریه: دکتر نصر الله امامی، دکتر سید محمد مهدی جعفری، دکتر نجف جوکار، دکتر کاووس حسن لی، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر منصور رستگار فسایی، دکتر زهرا ریاحی زمین، دکتر محمد حسین کرمی، دکتر میر جلال الدین کزازی، دکتر شاهرخ محمد بیگی، دکتر سید فضل الله میر قادری، دکتر محمد یوسف نیری، دکتر محمد جعفر یاحقی 

نشانی: شیراز، میدان ارم، بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله بوستان ادب( مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، کد پستی:71945 . صندوق پستی: شیراز،   1119 

تلفن: 6272292-0711

وب سایت: http://jba.shirazu.ac.ir/

پست الکترونیک: boostan@rose.shirazu.ac.ir 


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ مهر ۱۳۷۸
ناشر: دانشگاه شیراز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰