محمد سجادیان

محمد سجادیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

Evaluation of the Professional Ethics Model of Physical Education Teachers in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۰
Introduction: Professional ethics among teachers is considered very important, and therefore the purpose of this research is to present the model of professional ethics of physical education teachers in Iran. Material & Methods: In terms of purpose, the research is applied, and in terms of research method, it is descriptive-survey and cross-sectional. The statistical population of the research included all the professors, managers of the physical education department of the provinces, educational assistants of the departments and physical education teachers of the schools in the academic year 2022-2023, of which 483 people were selected based on the Cochran formula with the proportional sampling method. The required information was collected using a questionnaire. Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test, exploratory and confirmatory factor analysis and SPSS and LISREL software were used for data analysis. Results: The findings of the research show that the components proposed in the research model are effective in explaining professional ethics in physical education teachers and the presented model has a suitable fit. Conclusion: The final model of professional ethics among physical education teachers consists of eight components: social responsibility, belonging to the scientific community, self-efficacy, scientific responsibility, respect for fairness and justice, legal ethics, environmental superiority and competitiveness, adherence to values and norms of the higher education system.
۲.

ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان های تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM-DEA(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی برنامه ریزی عملکرد نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۱
مقدمه: تحقیق حاضر باهدف ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان های تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM-DEA طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به ارزیابی عملکرد شاخه ها و سازمان های تربیت بدنی نیروهای مسح پرداخته شده است. جامعه آماری شامل 4 بخش تربیت بدنی در نیروهای مسلح شامل ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع بود. بدین صورت که هدف ارزیابی عملکرد این 4 بخش با استفاده از الگوی ترکیبی EFQM و DEA بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران، متولیان و کارشناسان تربیت بدنی نیروهای مسلح در سال 1400 به تعداد 2500 نفر تشکیل بودند. برای تعیین و تخمین حجم نمونه آماری تعداد 340 نفر بر اساس انتخاب دردسترس به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجه به روش های و شاخص های  EFQM و DEA طراحی گردیده بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر نیز از روش آماری تحلیل پوششی داده ها استفاده گردید یافته ها: . با توجه به نتایج مشخص گردید که تربیت بدنی نیروهای مسلح با نمره کارایی 413/1 بهترین عملکرد در حوزه تربیت بدنی در مقایسه با سایر سازمان های موردبررسی را داشتند. نتیجه گیری: به صورت که نمره این سازمان در حوزه تربیت بدنی در شاخص های 9 گانه بیشتر از سایر سازمان های موردمطالعه بود.
۳.

طراحی مدل ساختاری تفسیری دلایل عدم حمایت رسانه ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۱
هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری دلایل حمایت نکردن رسانه ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری بوده است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. در گام اول، روش پژوهش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در گام دوم روش کمی بر اساس مدل سازی ساختاری تفسیری به کار گرفته شده است. جامعه آماری را در هر دو بخش کیفی و کمی، با توجه به خبره محور بودن رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، گروهی از خبرگان، شامل استادان حوزه مدیریت ورزشی و رسانه های ورزشی، مدیران فدراسیون فوتبال و هیئت های استانی تشکیل داده اند که همگی مورد مصاحبه قرار گرفته اند. از دو روش تحلیل مضمون (نرم افزار مکس کیودی ای) و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (نرم افزار اکسل) برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. 5 مضمون اصلی برای دلایل حمایت نکردن رسانه ها از مدیریت استعداد در فوتبال ایران شناسایی شده اند: ماهیتی، مدیریتی، انسانی، امکانات و اقتصادی. عوامل ماهیتی و امکانات، متأثر از عوامل دیگرند و بر این عوامل، تأثیر اندکی دارند. عوامل مدیریتی و اقتصادی بر سایر عوامل تأثیرگذارند و خود نیز از آنها تأثیر می گیرند و در نهایت عامل انسانی، خود بر عوامل دیگر تأثیر زیاد دارد اما تأثیر عوامل دیگر بر آن اندک است.
۴.

کاربرد نقشه های به دست آمده از تحلیل هم رخدادی واژگان پروانه های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقشه علمی پروانه ثبت اختراع تحلیل هم رخدادی واژگان آشکارسازی دانش فنی حوزه برق زیرسطحی های هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۴۶۱
هدف: کاربرد نقشه های حاصل از تحلیل هم رخدادی واژگان پروانه های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی حوزه برق زیرسطحی های هوشمند. روش شناسی: از تحلیل هم رخدادی واژگان برای ترسیم نقشه های موضوعی فناوری AUV بهره گرفته شد. به منظور کسب نظر متخصصان از کاربرد این نقشه ها روش دلفی پیاده سازی شد. پروانه های ثبت اختراع حوزه برق زیرسطحی های هوشمند که در پایگاه های Google Patent و Lens نمایه شده بودند به صورت تمام متن بازیابی شدند. برای یافتن پروانه های ثبت اختراع مرتبط، از روش جستجوی دوگانه کلیدواژه رده استفاده شد. سرانجام تعداد 223 پروانه ثبت اختراع بررسی شد. یافته ها: نقشه های موضوعی سبب درک بهتر و آشنایی اولیه با محتوای برق زیرسطحی های هوشمند می شود. این نقشه ها برای خبرگانی که پیش زمینه قبلی دارند می تواند نقطه آغازی برای آشنایی با دانش فنی باشد. اگر این نقشه ها به نقشه راه تبدیل شود، می تواند مؤثر باشد؛ اما در خصوص به روزرسانی دانش افراد متخصص کاربردی ندارد. نتیجه گیری: نقشه های به دست آمده از تحلیل هم موضوعی باید از دو منظر نوآشنایان، و متخصصان و خبرگان مورد توجه قرار گیرد.
۵.

استفاده از تابع توزیع احتمال در برنامه ریزی و کنترل پروژه

کلید واژه ها: برنامه ریزی شبیه سازی مونت کارلو کنترل پروژه روش پرت تابع توزیع احتمال معیار بحرانیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
در این مقاله پس از تشریح روش پرت دلایل عدم کارایی این روش بیان می گردد. آن گاه استفاده از تابع توزیع احتمال با رویکردهای مختلف آن به عنوان یک روش جدید معرفی می شود . این روش نواقص روش پرت را که ناشی از فرض های ساده کننده و غیر واقعی آن است برطرف می نماید. فرض هایی که باعث می شوند زمان تکمیل پروژه با استفاده از روش پرت کمتر از زمان واقعی آن تخمین زده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان