فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸٬۶۲۵ مورد.
۱.

طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آشوب آمیخته ترکیبی بازاریابی مدیریت آشوب گونه ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 133
مقدمه: تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش آمیخته ترکیبی انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی شامل 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی نخبه و در بخش کمی شامل استادان مدیریت ورزشی و صاحب نظران حوزه بازاریابی و رئیس و معاونان فدراسیون ها و کارکنان بخش بازاریابی فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک، مربیان و ورزشکاران نخبه است که تعداد آنها 396 نفر بود و بر اساس جدول مورگان 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ابتدا به روش دلفی گویه های تحقیق شناسایی شدند و به روش ساختاری تفسیری مدلسازی انجام گرفت. سپس ابزار کمی تحقیق تدوین و روایی آن توسط استادان مدیریت ورزشی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تأیید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مدل ساختاری تفسیری دارای 12 مؤلفه در پنج سطح است و مدل کمی تحقیق نیز دارای پنج مؤلفه اصلی بوده و دارای برازش مطلوب است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت سازمان های ورزشی باید با برنامه ریزی برای عوامل مؤثر بر نقاط حساس و آشوب گونه زمینه توسعه ورزش قهرمانی را در محیط آشوب گونه فراهم کنند.
۲.

تأثیر 12 هفته حرکات اصلاحی بر ناهنجاری کف پای گود و چرخش داخلی پاشنه دانش آموزان مقطع ابتدایی

کلید واژه ها: قوس‌های طولی کف پای گود ایدیوپاتیک واروس پاشنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 756
ناهنجاری کف پای گود در نتیجه افزایش قوسهای طولی پا رخ می‌دهد که سبب تغییر شکل طبیعی پا می‌شود. در این عارضه بخش میانی پا بطور غیر طبیعی هنگام تحمل وزن روی زمین قرار نمی‌گیرد. با توجه به کاهش سطح تماس پا با زمین به‌هنگام تحمل وزن مثلا در وضعیت ایستادن یا راه رفتن، نیروی وزن بیشتر توسط نواحی پاشنه و قسمت قدامی پا تحمل می‌شود که می‌تواند سبب بروز درد و ضخیم شدگی پوست در این نواحی شود. تحقیق حاضر در صدد است که تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی را بر ناهنجاری کف پای گود ایدیوپاتیک دانش آموزان پسر 10 تا 12 ساله بسنجد، از آنجایی که تمرینات اصلاحی پژوهش شامل تمرینات کششی و تمرینات قدرتی می‌باشد و انجام این تمرینات نیز مستلزم تحرک و فعالیت بدنی است، بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان از آن به عنوان یکی از روش‌ها برای اصلاح و بهبود وضعیت کف پای گود استفاده نمود، هدف کلی تحقیق حاضر تاثیر 12 هفته تمرینات اصلاحی بر ناهنجاری کف پای گود و واروس پاشنه می‌باشد.
۳.

ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران

کلید واژه ها: هوش تجاری مزیت رقابتی وفاداری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 92 تعداد دانلود : 106
مقدمه و هدف: وفاداری یک تعهد قوی برای خرید مجدد، محصول یا یک خدمت برتر، در آینده اطلاق می شود، به همین دلیل باشگاه ها به بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری می پردازند. هدف پژوهش حاضر، ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی _ همبستگی به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران که با توجه به فرمول کوکران 295 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جهت گرده آوری داده ها از سه پرسشنامه، هوش تجاری، مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS:23 و در سطح معنی داری آزمون هاP<0/05 و روش اماری توصیفی و استنباطی (پیرسون-رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار بین هوش تجاری با مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. از سویی دیگر هوش تجاری و مزیت رقابتی، پیش بینی کننده های مناسب وفاداری هستند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مزیت رقابتی و هوش تجاری مهترین عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان هستند.
۴.

مقایسه شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایثار گر و شاهد ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

کلید واژه ها: شادکامی پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایثارگر و شاهد ورزشکار و غیر ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 865 تعداد دانلود : 732
مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایثار گر و شاهد ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر می باشد. روش شناسی: نوع تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ استراتژی عل م ی - مقایسهای است واطالعات آن به روش میدانی جمعآوری شده است. حجم نمونه تحقیق شامل 2۰۰نفر )1۰۰ نفر دانشجوی ایثارگر و شاهد ورزشکار و 1۰۰ نفر غیر ورزشکار( است. روش نمونه گیری تحقیق حاضر تصادفی- طبقهای است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد ) 1989( با ضریب آلفای کرونباخ ۰.9۰ می باشد. جهت توصیف متغیرهای تحقیق از شاخص های آماری توصیفی ،جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، تعیین تفاوت بین متغیرها در گروه های ورزشکار و غیر ورزشکار ازآزمون t مستقل استفاده شد. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان شادکامی، هیجان مثبت، رضایت از زندگی و فقدان عواطف منفی دانشجویان ایثار گر و شاهد ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان آن در دانشجویان ورزشکار بیشتر از غیر ورزشکار است اما بین پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد، ولی میزان آن در دانشجویان غیر ورزشکار بیشتر است. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که مسئولین آموزش و پرورش ناحیه 5 تهران به برنامه های فعالیت بدنی برای معلمان اهمیت بدهند و آن ها را به صورت برنامه های فوق برنامه یا جشنواره ها برگزار کنند. این کار می تواند عاملی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی، هوش معنوی و سلامت روان معلمان باشد.
۵.

تأثیر آموزش غیر خطی هندبال بر خلاقیت حرکتی دانش آموزان دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش غیرخطی بازی های زمین کوچک خلاقیت حرکتی سیستم های پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 382
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش غیرخطّی هندبال بر خلّاقیت حرکتی دانش آموزان دختر شهرستان رباط کریم بود. در این پژوهش، ابتدا 30 دانش آموز کلاس ششم (گروه های تجربی و کنترل) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد، ولی متأسفانه با شیوع کووید 19 و افزایش نگرانی خانواده ها از احتمال ابتلاء فرزندان به این بیماری، عده زیادی از آزمودنی ها از پژوهش خارج شدند و تنها 8 نفر (12-11سال) باقی ماندند. روش این پژوهش نیمه تجربی و از لحاظ هدف کاربردی بود که با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون انجام شد. ابزار پژوهش، آزمون خلّاقیت حرکتی برچ شامل4 ایستگاه (پرتاب، موازنه، جابه جایی و حمل حلقه هولاهوپ) بود. آزمودنی های پژوهش مبتدی بودند و تجربه بازی هندبال نداشتند. آنها جهت آشنایی با مهارت های اولیه هندبال، به مدت 8 هفته، هر هفته دو جلسه، و هر جلسه 60 دقیقه آموزش دیدند. سپس وارد فرایند آموزش غیرخطی شدند و به مدت 8 هفته، هر هفته دو جلسه، و هرجلسه 60 دقیقه با استفاده از اصول بازی های زمین کوچک (تغییر در تعداد بازیکنان) به بازی هندبال پرداختند. نتایج آزمون ویلکاکسون، تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه های مکرر و تحلیل واریانس تک متغیره با اندازه های مکرر نشان داد که آموزش غیرخطّی بر خلّاقیت حرکتی تأثیرمعناداری ندارد. در واقع رویکرد غیرخطّی نتوانست زمینه پویایی برای ادراک مستقیم فراهم کند و در شرایط متغیر خلاقیت حرکتی را توسعه دهد. به عبارتی این رویکرد تحت تأثیر شرایط قرنطینه، غیرفعال شدن افراد و افت آزمودنی قرار گرفته است و پیشنهاد می شود سایر قیود نیز دستکاری و اثر آنها برخلاقیت حرکتی دانش آموزان مطالعه شود.
۶.

ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش (مطالعه ورزش همگانی و قهرمانی در استان های حاشیه دریای خزر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همگرایی توسعه الگوی توسعه ورزش تفریحی ورزش رقابتی منطقه شمال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 358
هدف از این پژوهش، ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش به صورت مطالعه موردی برای حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در استان های حاشیه دریای خزر بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان اجرایی مدیریت و توسعه ورزش در استان های گیلان، مازندران و گلستان بود. نمونه آماری 143 نفر برآورد و به روش هدفمند و قابل دسترس نمونه گیری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظام مند بود. روایی ابزار در دو بخش؛ روایی محتوایی (با نظر 11 متخصص) و روایی سازه (شاخص های برازش مدل) به همراه پایایی (آلفای کرونباخ و ترکیبی) تأیید گردید. چارچوب مفهومی شامل 4 سطح، 9 منظر، 36 بُعد و 86 مؤلفه کلیدی بود. نتایج مدلسازی در نرم افزار پی ال اس وایی سازه (مطلوب بودن شاخص های برازش) و روابط متغیرهای مدل (معنی داری روابط بین متغیرها) را مورد تأیید قرار داد. براساس نتایج روابط تعریف شده در مدل به ترتیب شامل سطوح؛ ظرفیت محیطی، راهبری سیستم توسعه، همگرایی ورزش همگانی و قهرمانی و کارکردهای همگرایی توسعه است. بر اساس نتایج به سازمان های متولی توسعه ورزش در استان های شمال کشور پیشنهاد می شود با توجه به اکوسیستم مشترک و مشابه سه استان، راهبرد همگرایی بین استانی و منطقه ای در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را در اولویت قرار دهند و از الگوهای علمی مانند نتایج این پژوهش استفاده نمایند.
۷.

الگوی طراحی برنامه درسی کارورزی برای تربیت معلّم تربیت بدنی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش تربیت بدنی دانشجو معلم تمرین معلّمی دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 530
هدف این پژوهش کیفی، تدوین الگوی طراحی برنامه درسی برای واحد درسی کارورزی رشته آموزش تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان بود. در طراحی مطالعه، از راهبرد تثلیث و شاخص های اعتبارپذیری، اعتمادپذیری، تأییدپذیری و انتقال پذیری به منظور افزایش اطمینان پذیری یافته های پژوهش استفاده شد. اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با ذینفعان دوره های کارورزی (13 استاد راهنما، 17 معلّم راهنما، 21 دانشجو معلّم) و تحلیل محتوای اسناد بالادستی و تحولی گردآوری شد. شرکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. مصاحبه های ضبط شده پس از تبدیل به نوشتار با استفاده از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی براساس مضامین مدل مبناء (اهداف، محتوا، فعالیت های یادگیری و روش های ارزشیابی) تحلیل شدند. کدگذاری باز و مقوله بندی میانی در فرایند تحلیل محتوا، به استخراج 59 مفهوم اولیه و 11 مضمون میانی منتهی شد که این مضامین در قالب چهار عنصر اهداف (دانشی، نگرشی و رفتاری)، محتوا (پیش نیازها، محتوای مبتنی بر دانشگاه و مدرسه)، فعالیت های یادگیری (دانشگاه محور و مدرسه محور) و روش های ارزشیابی (زمان، روش و مرجع ارزشیابی) طبقه بندی و تشریح شدند. علاوه براین، عوامل اثرگذار بر اثربخشی دوره های کارورزی براساس یک پرسش فرعی مورد شناسایی و بحث قرار گرفت (30 مفهوم اولیه در قالب 7 مضمون میانی و 3 مضمون نهایی). یافته های پژوهش حاضر بر لزوم کاهش شکاف بین تئوری و عمل، توجه به نیازهای عملی تدریس در کلاس های تربیت بدنی و همکاری نزدیک بین مدرسه و دانشگاه در طراحی برنامه درسی کارورزی تأکید دارد.
۸.

تأثیر خستگی بدنی بر زمان بندی و وضوح تصویرسازی ورزشکاران ماهر و نیمه ماهر رشته کاراته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین ذهنی توانایی تصویرسازی خستگی بدنی سطح تبحر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 769
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر خستگی بدنی بر زمان بندی و وضوح تصویرسازی ورزشکاران بود. تعداد 60 کاراته کای ماهر و نیمه ماهر بطور دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های تجربی و کنترل قرار گرفتند. پیش آزمون و پس آزمون شامل اجرای ذهنی تکلیف به صورت بینایی درونی، بینایی بیرونی و حرکتی بود. نتایج نشان داد که در ورزشکاران ماهر خستگی بدنی بر وضوح تصویرسازی بینایی بیرونی، درونی و وضوح تصویرسازی حرکتی اثر معناداری نداشت. همچنین خستگی بدنی بر زمان تصویرسازی بینایی بیرونی و درونی اثر معناداری نداشت اما منجر به افزایش زمان تصویرسازی حرکتی شد. در ورزشکاران نیمه ماهر، خستگی بدنی بر وضوح تصویرسازی بینایی بیرونی و درونی اثر معناداری نداشت، اما منجر به کاهش وضوح تصویرسازی حرکتی شد. به نظر می رسد اثر خستگی بر وضوح و زمانبندی تصویرسازی تحت تاثیر عامل دیگری به نام سطح تبحر است.
۹.

شناسایی ابعاد احساس نوستالژیک در هواداران تیم ملی فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوستالژی آشنایی برانگیختگی تأثیرپذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 965 تعداد دانلود : 323
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد احساس نوستالژیک در هواداران تیم ملی فوتبال ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از جمله پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی تمامی صاحب نظران حوزه پژوهش بودند که بر اساس انتخاب هدفمند تعداد 12 نفر به عنوان نمونه پژوهش در بخش کیفی مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل تمامی هواداران تیم ملی فوتبال ایران بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه و پرسش نامه بود. مطابق با نتایج بخش کیفی مشخص گردید که احساس نوستالژیک در هواداران تیم ملی فوتبال ایران دارای سه بُعد کلی شامل آشنایی نوستالژیک، تأثیرپذیری نوستالژیک و برانگیختگی نوستالژیک می باشد. این ابعاد شناسایی شده در غالب مدل پژوهش مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند.
۱۰.

اثربخشی تمرینات بازی در زمین های کوچک بر سرسختی ذهنی، لذت فعالیت بدنی و عملکرد بازیکنان فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی در زمین های کوچک سرسختی ذهنی لذت فعالیت بدنی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 453
تمرینات بازی در زمین های کوچک (اس.اس.جی) می تواند بر ارتقای عوامل روان شناختی و عملکرد بازیکنان تاثیرگذار باشد. حوزه وسیعی از روان شناسی ورزشی بر این موضوع تکیه دارد که با ارتقای مهارت های روانی- حرکتی موفقیت های ورزشی نیز حاصل می شود. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی تمرینات بازی در زمین-های کوچک بر سرسختی ذهنی، لذت فعالیت بدنی و عملکرد بازیکنان فوتبال می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 22 بازیکن فوتبال انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده در پژوهش، پرسش نامه سرسختی ذهنی، مقیاس لذت فعالیت بدنی و نرم افزار تحلیل فوتبال بود. پروتکل اجرایی نیز شامل چهار هفته برنامه تمرینی بازی در زمین های کوچک (دو در مقابل دو، سه در مقابل سه، چهار در مقابل چهار و پنج در مقابل پنج) بود. نتایج تحلیل تی هم بسته نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون –پس آزمون سرسختی ذهنی وجود ندارد. هم چنین تحلیل ها حاکی از آن بود که تفاوت میانگین ها در متغیر لذت فعالیت بدنی و عملکرد بازیکنان معنادار است. بنابراین، تمرینات بازی در زمین های کوچک به منظور ارتقای عوامل روان شناختی و عملکرد بازیکنان فوتبال قابل استفاده می باشد.
۱۱.

تحلیل پیشران های خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خصوصی سازی اماکن ورزشی شهرداری تهران آینده پژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 19
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از آینده پژوهی است. نوع تحقیق، کاربردی و ازنظر ماهیت، تحلیلی- اکتشافی است. جامعه آماری شامل دو بخش اجرایی و نظری بود. در بخش اجرایی، مدیران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران و همچنین مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران را شامل می شود. در بخش نظری، اساتید مدیریت ورزشی متخصص در حوزه اماکن ورزشی، خصوصی سازی و اقتصادی ورزشی که در این زمینه ها، حداقل دو پژوهش در قالب تألیف و ترجمه کتاب، مقاله پژوهشی چاپ شده، سخنرانی ارائه شده در همایش های داخلی و خارجی، طرح پژوهشی انجام داده باشند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع معیاری و تا رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه ها با 22 نفر انجام شد. سپس 14 نفر از جامعه آماری بخش قبلی، جهت انجام تحلیل اثرات متقاطع اعلام آمادگی کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش های ترکیبی هیئت رئیسه خبرگان و اثرات متقاطع میک مک استفاده شد. یافته ها نشان داد که مهم ترین پیشران های خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران، به ترتیب میزان تأثیرگذاری، عبارت اند از: تسهیلات بیشتر به پیمانکار، بازنگری و ایجاد چهارچوب قوانین و مقررات برای خصوصی سازی، ایجاد مشوق ها و برون سپاری. به مدیران ورزش شهرداری تهران توصیه می شود از پیشران های شناسایی شده در این پژوهش به منظور جذب پیمانکاران، تشکل های خصوصی و مردمی استفاده نمایند.
۱۲.

رابطه مدل های ذهنی و نیازهای روانشناختی با مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در زنان فوتسالیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان فوتسال مدل های ذهنی مسئولیت پذیری و اجتماعی نیازهای روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 199
هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین مدل های ذهنی و نیازهای روانی با مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در فوتسال زنان بود. تحقیق حاضر میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی ورزشکاران فوتسالیست زن بود که تعداد 333 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تعیین شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه مدل های ذهنی(RSMMM)، نیازهای روانی (UPEQ)، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی (PSRQ) بود که روایی صوری پرسشنامه ها توسط اساتید و روایی همگرا و واگرای پرسشنامه ها نیز بررسی و تایید شد همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS نسخه سوم استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدل های ذهنی با مسئولیت پذیری فردی، مدل های ذهنی با مسئولیت پذیری اجتماعی، نیازهای روانی با مسئولیت پذیری فردی، نیازهای روانی با مسئولیت پذیری اجتماعی و مدل های ذهنی با نیازهای روانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد نیازهای روانی به عنوان یک میانجی در رابطه بین مدل های ذهنی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی معنی دار است. همچنین مدل تاثیر مدل های ذهنی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی با میانجی نیازهای روانی از برازش مناسبی برخوردار بود. در نهایت با توجه به اهمیت ورزش زنان به ویژه زنان فوتسالیست پیشنهاد می گردد در کنار توسعه حرفه ای بازیکنان با توسعه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی از طریق مدل های ذهنی و نیازهای روانی به ارتقای فرهنگ ملی و اسلامی نیز پرداخته شود.
۱۳.

عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوسازی فرهنگی نمادسازی ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 912
تحقیق حاضر با هدف عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته بود. جامعه ی آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت آگاه به موضوع تحقیق تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز جامعه آماری شامل متخصصان امر بود. ابزار تحقیق حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. جهت بررسی داده های بخش کیفی از کدگذاری استفاده گردید و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20 و اسمارت پی ال اس نسخه 2 انجام گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فعالیت های فرهنگی، مسائل آموزشی، فعالیت های اجتماعی، مسائل نظارتی، مسائل ماهیتی، مسائل اخلاقی و نمادسازی به عنوان مولفه های کلیدی در جهت بهبود الگوسازی فرهنگی در ورزش همگانی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در میان عوامل شناسایی شده، عوامل فرهنگی، عوامل آموزشی و عوامل اجتماعی به عنوان عوامل کلیدی در جهت بهبود الگوسازی فرهنگی در ورزش همگانی مشخص می باشد.
۱۴.

Factors Affecting the Development of Championship Swimming (Case Study: Yazd province, Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Championship Sports Development Experts Swimming

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 644 تعداد دانلود : 229
The purpose of this research was to identify the factors affecting the development of championship swimming in Yazd, Iran from the perspective of coaches, experts, and managers. 123 experts in the field of swimming were randomly selected as the research sample, and a researcher-developed questionnaire was used for data collection. Data analysis was performed using a one-way analysis of variance and the Kruskal-Wallis test. The results showed that all coaches, experts, and managers had a consensus on improving the level of scientific and technical knowledge of coaches, controlling and monitoring the activities of coaches, finding talent using scientific and specialized methods, and establishing swimming schools, facilities, and equipment. Therefore, these factors were found to be the most important and effective factors in developing the championship swimming in Yazd province. 
۱۵.

بررسی ارتباط بین خودپنداره بدنی و موفّقیّت ورزشی در پست های مختلف فوتبال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خودپنداره بدنی موفقیت ورزشی دروازه بانان مدیریت ذهن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 413
مقدمه و هدف: خودپنداره بدنی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت ورزشی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین خودپنداره بدنی و موفّقیت ورزشی در پست های مختلف فوتبال بود. روش شناسی: روش تحقیق، پس رویدادی از نوع کاربردی بود. نمونه و جامعه ی آماری، از بین 2500 دانشجوی پسر مقطع کارشناسی با میانگین سنی 22، تعداد 50 نفر دانشجوی فوتبالیست در پست های مختلف شامل 5 نفر دروازبان، 15 نفر مدافع، 15 نفر هافبک و 15 نفر مهاجم انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ها ی خودپنداره بدنی فرم کوتاه و موفّقیت ورزشی استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل واریانس ها تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که بین متغیر خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی در پست مهاجمین رابطه معنی داری وجود داشت و همچنین دروازه بانان از کمترین خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی برخوردار بودند. نتیجه گیری: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که متغیر های خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی متغیرهای خوبی برای درک خود از محیط و سنجش میزان موفقیت ورزشی در پست های مهاجمین و دروازبانان می باشد. بنابراین با توجه به یافته های این تحقیق مربیان باید در مورد پست دروازبانان برای بهبود خودپنداره بدنی و افزایش موفقیت ورزشی آنان بیشتر تلاش کنند.
۱۶.

شناسایی عوامل مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی با رویکرد سنتز پژوهی: رهیافت فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی ساندلوسکی و باروسو الگوی سلسله مراتبی روش فراترکیب مرور سیستماتیک ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 933 تعداد دانلود : 625
مقدمه : هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی بود. روش پژوهش: این تحقیق به لحاظ روش شناسی، از نوع پژوهش های کیفی بود. فرایند تحلیل در قالب رویکرد هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو (2006) صورت پذیرفت. جامعه پژوهش شامل پایگاه های داده و مجلات معتبر داخلی در این حوزه بود. بر اساس معیارهای ورود و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 54 سند به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: الزامات مدیریتی، بسترهای مالی - اقتصادی، بسترهای اجتماعی و فرهنگی، بسترهای سیاسی، بسترهای قانونی، الزامات منابع انسانی، بسترهای آموزشی - علمی، بسترهای جغرافیایی، زمینه های رسانه ای، سیستم استعدادیابی، شبکه حمایتی، ویژگی های شخصی، بسترهای فیزیکی و رویدادهای ورزشی به عنوان مفاهیم اصلی مرتبط با توسعه ورزش قهرمانی شناسایی شدند. نتیجه گیری: ورزش قهرمانی از ارکان مهم توسعه ورزش است که با برنامه ریزی دقیق بر روی عوامل مؤثر در توسعه آن، می توان به اهدافی همچون افزایش جمعیت ورزش قهرمانی، کسب مدال های بیشتر در عرصه بین المللی، کسب وجهه بین المللی، ارتقای جایگاه تیم های ملی و تقویت هویت و انسجام ملی دست یافت. یافته های حاصل میتواند به متولیان سازمانی و پژوهشگران این حوزه کمک کند تا درک جامع تری از عوامل مختلف و مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی را به دست آورند.
۱۷.

طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژیست تفکر راهبردی توانمندسازی سازمان های ورزشی مدیریت استعداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 487 تعداد دانلود : 465
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی بود. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزه ورزش بودند، که از سوابق مدیریتی برخوردار بودند و با حجم نمونه 12 نفر به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کمی تمامی مدیران کل و معاونان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور بودند (305 نفر) که حجم نمونه 179 نفر با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی خوشه ای گزینش شدند. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساختارگرایی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. یافته ها: در بخش کیفی مدل ارائه شده شامل 47 مؤلفه در کدگذاری اولیه بود که در 12 بعد و 3 مرحله به ترتیب (الزامات سازمانی، شایستگی های استراتژیست و شیوه های توسعه شایستگی های استراتژیست) طبقه بندی شدند. در بخش کمی نتایج نشان داد مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی بود. نتیجه گیری: طی کردن فرایند پرورش استراتژیست در چارچوب این مدل می تواند بر تدوین و اجرای موفق تر برنامه های راهبردی در سازمان های ورزشی صحه بگذارد و مسیر تحقق مأموریت ها، اهداف سازمانی و رشد و تعالی سازمان های ورزشی را بهبود بخشد و توسعه دهد.
۱۸.

یادگیری پنهان اثربخشی کانون توجه درونی را افزایش می دهد: اهمیت کاهش بار شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اضافه بار شناختی فرضیه پردازش هوشیارانه یادگیری قیاسی حافظه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 154 تعداد دانلود : 287
مقدمه: رسیدن به سطوح بالای یادگیری حرکتی مستلزم یافتن ترکیب بهینه ای از متغیرها و روش ها است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تعاملی کانون توجه (درونی و بیرونی) و توع یادگیری (آشکار و پنهان) بر یادداری و انتقال مهارت پرتاب آزاد بسکتبال می باشد. روش پژوهش: 48 دانش آموز پسر داوطلب به صورت تصادفی در چهار گروه یادگیری آشکار- توجه درونی، یادگیری آشکار – توجه بیرونی، یادگیری پنهان – توجه درونی، یادگیری پنهان – توجه بیرونی تقسیم شدند. در مرحله اکتساب گروه ها در 6 بلوک 10 کوششی  به تمرین پرتاب آزاد بسکتبال پرداختند. 24 ساعت پس از پایان مرحله اکتساب، آزمون یادداری و دو آزمون انتقال هر کدام در یک بلوک 10 کوششی اجرا شد. آزمون انتقال اول ده دقیقه بعد از آزمون یادداری در شرایط تحت فشار اجرا شد و آزمون انتقال دوم نیز، ده دقیقه پس از آزمون انتقال اول از فاصله 4 متری و زاویه 45 درجه اجرا شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در شرایط یادگیری آشکار، کانون توجه بیرونی و در شرایط یادگیری پنهان، کانون توجه درونی موجب یادگیری بهتر در پرتاب آزاد بسکتبال شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، اضافه بار شناختی شیوه یادگیری آشکار را از طریق ارائه دستورالعمل کانون توجه بیرونی تعدیل نمود. اما در شیوه یادگیری پنهان که به دلیل استفاده از قیاس، بار شناختی اندکی به حافظه کاری یادگیرندگان وارد می شود، می توان توجه آنان را به طرف خود مهارت و یا بخش هایی از بدن که درگیر اجرای مهارت است معطوف کرد و از مزایای کانون توجه درونی استفاده نمود.
۱۹.

رابطه بین سبک های تصمیم گیری و قدرت اجتماعی مصرف کنندگان برندهای ورزشی تنیس روی میز (مقایسه برند داخلی و خارجی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقاومت اجتماعی قدرت اجتماعی برند وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 50 تعداد دانلود : 764
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و قدرت اجتماعی مصرف کنندگان برندهای ورزشی تنیس روی میز (مقایسه برند داخلی و خارجی) بود.روش تحقیق از منظر هدف،کاربردی و از حیث گردآوری داده ها همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک های تصمیم گیری مصرف کننده از پرسشنامه اسپرولز و کندال (1986) و قدرت اجتماعی مصرف کننده از پرسشنامه بریل (1992) استفاده شد.جامعه آماری تمامی خریداران مرد و زن محصولات ورزشی تنیس روی میز بودند.نمونه پژوهش،382 نفر مشتریان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(نرم افزار SPSS نسخه 25 و AMOS نسخه 24)استفاده شد.نتایج نشان داد سبک های تصمیم گیری مدگرا، لذت گرا و وفادار تأثیر منفی معناداری بر قدرت اجتماعی مصرف کنندگان داشته و بر اساس ضریب تعیین 9/43 درصد از واریانس کل میزان تغییرات قدرت اجتماعی مصرف کنندگان به سبک های لذت گرا، وفادار و مُد گرا مربوط می شود.همچنین نتایج تحقیق آزمون آنووا نشان داد که سبک های تصمیم گیری برند گرا، لذت گرا، قیمت گرا، کم دقت و سردرگم در زنان و مردان متفاوت است. بین قدرت اجتماعی مصرف کنندگان ورزشی مرد و زن تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران برندهای ورزشی داخلی با افزایش کیفیت،قیمت گذاری مناسب،شناخت نیاز به روز مصرف کنندگان ورزشی، تعامل و هماهنگی بیشتر با فروشندگان خود گسترش فروش به صورت اینترنتی و همچنین همسو با استانداردهای جهانی محصولات ورزشی اقدام به تولید محصولات ورزشی خود کنند و با تبلیغات گسترده و فراگیر نسبت به آگاهی سازی نسبت به برند خویش در ذهن مصرف کننده می توانند فروش بیشتر و کاهش پشیمانی از خرید را ایجاد نمایند
۲۰.

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سرسختی روانی و نشاط ذهنی در نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی

کلید واژه ها: درمان اکت سرسختی روانی نشاط ذهنی نوجوانان ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 517
پژوهش حاضر با هدف تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرسختی روانی و نشاط ذهنی در نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی انجام گرفت. طرح تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی در تیم های ملی، لیگ و باشگاهی و مسابقات کشوری در سال 1400 در سطح شهر خرم آباد تشکیل دادند که از میان آن ها، 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند و در دو گروه ۱۵ نفری (گروه آزمایش و گروه گواه) با گمارش تصادفی جایگزین شدند. سپس در پیش آزمون، همه آزمودنی ها پرسش نامه های سرسختی روانی و نشاط ذهنی را تکمیل کردند. در مرحله بعد، گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دوبار) مداخله دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار Spss نسخه 22 تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاصل از پس آزمون از هر دوگروه نشان داد، نمرات سرسختی روانی و نشاط ذهنی گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معناداری بالاتر بود، بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر بهبود سرسختی روانی و نشاط ذهنی نوجوانان آسیب دیده ورزشکار مؤثر بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان