مهدی رحیمی

مهدی رحیمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

اثربخشی کتاب درمانی تحولی بر ابعاد انگیزش خواندن دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهر یزد

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۲۱
مقدمه: شواهد نشان می دهند که وضعیت فعلی فرزندپروری و آموزش رسمی و مدرسه ای درکشور نتوانسته قشر وسیعی ازکودکان و نوجوانان را به کتاب های درسی و غیردرسی علاقه مند کند یا در آنها کشش و ذوق کتاب خوانی آزاد و فعال را بپروراند. این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی کتاب درمانی تحولی بر انگیزش خواندن دانش آموزان پایه سوم دبستان شهر یزد انجام شد. کتاب درمانی تحولی، یکی از انواع کتاب درمانی است که درمحیط کلاس درس روی می دهد و معلم سعی می کند روش و رفتارهای مثبت مواجه با چالش های زندگی را نشان دهد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه است و از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی، در سال 95-1394 در شهرستان یزد است. نمونه مورد پژوهش، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده است. دو مدرسه انتخاب شده، هر کدام دارای یک کلاس در پایه سوم ابتدایی بودند که به صورت تصادفی یک مدرسه به عنوان گروه آزمایش و یک مدرسه به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد. نمونه این پژوهش یک نمونه 40 نفری است که در دوگروه آزمایش و گواه (20 نفر در هرگروه)، گمارده شده اند. برای اندازه گیری متغیر وابسته، از پرسش نامه انگیزش خواندن گاتری و ویگفیلد، استفاده گردید. در این پژوهش، به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات افزوده استفاده گردید. یافته ها: نتایج بیانگر این موضوع بود که کتاب درمانی تحولی بر انگیزش خواندن و همچنین ابعاد آن تأثیر مثبت داشته و فرضیه های پژوهش در مورد تأثیر کتاب درمانی تحولی بر انگیزش خواندن و ابعاد خواندن از روی کنجکاوی، درگیرشدن درخواندن و دلایل اجتماعی، تأیید گردیده است؛ اما فرضیه پژوهش در مورد افزایش انگیزش خواندن به دلیل اهمیت آن، تأیید نگردید. نتیجه گیری: استفاده از کتاب درمانی در محیط مدرسه می تواند کودکان را با کتاب و کتاب خوانی مأنوس کرده و کلید حل پدیده کم خوانی و بی انگیزگی دانش آموزان باشد. لذتی که کودک در فرایند کتاب درمانی تحولی، به سبب خودمختاری و آزادی در بیان احساسات و هیجانات خود و همچنین درجریان فعالیت های لذت بخشی که پس از خواندن کتاب رخ می دهد، تجربه می کند، باعث افزایش انگیزش خواندن در او می گردد.
۲.

تأثیر فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بر رفتار سازمانی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۷
در محیط پرچالش هزاره جدید و در عرصه رقابت میان سازمان ها، ﯾﮑﯽ ﺍز ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊ، دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺍوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺍﺟﺮﺍي وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺪون وﺟﻮد ﺍﻃﻼﻋﺎت امکانپذیر ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬﺍ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪﺍي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮﺍي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ است. تکنولوژی اطلاعاتی موجب ساده تر شدن ارتباطات در درون سازمان ها شده است و موجب شده به کارکنان اختیارات بیشتری داده شود تا آنها بتوانند به اطلاعات کامل تری دست یابند که در نتیجه، کارها با سرعت بیشتری انجام گیرد و تصمیم گیری باتوجه به محیط خارجی پویا از سرعت لازم برخوردار گردد. این تکنولوژی بر روی ساختار سازمان ها تأثیر گذاشته و باعث افقی شدن ساختار سازمان ها گردیده است. آنارشیسم های اطلاعاتی بر ابعاد گوناگونی از سازمان می باشد که در این مقاله سعی شده به اثرات رفتاری این سیستم ها پرداخته شود. این آثار بر رفتارهای فردی از لحاظ اخلاق و امور شخصی و بر رفتارهای گروهی از لحاظ تصمیم گیری، ارتباطات سازمانی و رهبری مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع می توان گفت سیستم های اطلاعاتی موجب ساده تر شدن ارتباطات در درون سازمان ها شده است و موجب شده به کارکنان اختیارات بیشتری داده شود تا آنها بتوانند به اطلاعات کامل تری دست یابند که در نتیجه، کارها با سرعت بیشتری انجام گیرد و تصمیم گیری باتوجه به محیط خارجی پویا از سرعت لازم برخوردار گردد.
۳.

نقش نگرش در پیشگیری و درمان اعتیاد

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۶
رواج دهندگان اعتیاد به خوبی به این نکته پی برده اند که با ایجاد نگرش مثبت به موادمخدر و شیوع باورهای غلط در میان افراد جامعه می توانند بازار مصرف خوب و سودآوری به دست آورند. از این رو، یکی از دلایل عمده مشکل اعتیاد، خطر هنجار شدن مصرف مواد و نگرش مثبت به موادمخدر و آثار آن است. بر این اساس، بررسی نقش نگرش به موادمخدر در پیشگیری و درمان اعتیاد امری ضروری است. در این پژوهش عوامل موثر بر ایجاد نگرش مثبت و منفی نسبت به موادمخدر و اعتیاد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد که نگرش به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رفتارهای اعتیادآور تاثیر می گذارد. از این رو، می توان با تغییر نگرش های مثبت افراد و تقویت نگرش های منفی آنان نسبت به مواد مخدر از تمایل به سوء مصرف مواد و تداوم آن پیشگیری نمود. هر چه این نگرش ها بر علم، تجربه و آموزش متکی باشد در رفتار آینده فرد موثرتر خواهد بود. با شناخت نگرش های مثبت و منفی، شدت و ضعف آن ها، بررسی عوامل موثر بر شکل گیری نگرش ها و تدوین برنامه های آموزشی پیشگیرانه خانواده محور و هدفمند می توان نگرش ها را هدایت نمود و با تغییر آن ها به تصحیح رفتار پرداخت. برنامه ریزی ها باید به نحوی باشد که نوجوانان و جوانان در سلسله آموزش های ارتقاءتوانمندی اجتماعی و روانی نسبت به مواد نگرشی منفی پیدا کنند. در مجموع می توان گفت اصلاح و تغییر نگرش افراد نقش مهمی در پیشگیری و درمان اعتیاد دارد.
۴.

فرآیند تصمیم سازی در ارزیابی تکنولوژی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
یکی از وظایف اصلی مدیران در واحدهای تولیدی تمام فعالیت ها و اقداماتی که در همه زمینه ها توسط افراد بشر انجام می شود حاصل فرایند تصمیم گیری است. لذا در زمینه ای که تصمیم های سازنده ای اتخاذ می شوند، تصمیم گیرندگان محتاطانه عمل می کنند بنابراین می توان با بهره گیری از تکنولوژی های مناسب برای تحقق تصمیم گیری درست جهت ایجاد آینده ای مطلوب گام برداشت. این پژوهش، به بررسی فرایندهای تصمیم گیری در ارزیابی تکنولوژی می پردازد تا مسیری را برای ارزیابی تکنولوژی های مختلف در یک واحد تولیدی تعیین کرده و به مدیران در تصمیم گیری و انتخاب بهترین تکنولوژی کمک نماید. سوال اصلی این است که فرایند تصمیم گیری در ارزیابی تکنولوژی چگونه است؟ تدوین فرایند تصمیم گیری برای ارزیابی تکنولوژی انعطاف پذیری، دقت و سرعت اتخاذ تصمیم را بطور چشم گیری افزایش می دهد. یافته ها نشان می دهد که فرایند تصمیم گیری برای ارزیابی تکنولوژی یک روش منطقی و سیستماتیک است و بر اصول و تکنیک هایی استوار است که به مدیران کمک می کند تا با بهره گیری از چنین فرایندهایی شاهد انتخاب های بهتر و مناسب تر تکنولوژی باشند.
۵.

تأثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران: رویکرد کیفی

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
با در نظر گرفتن تأثیر عمیق و متقابل کودکان با کم توانی ذهنی بر زندگی اعضای خانواده و به ویژه مادران و وجود مطالعات بسیار اندک در این گروه هدف، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران انجام گرفت. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. نمونه پژوهش 22 نفر از زنان دارای کودک کم توان ذهنی شهر یزد بودند که با روش نمونه گیری غیر-تصادفی هدفمند انتخاب شدند؛ این تعداد براساس ملاک اشباع نظری انتخاب شد و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. برای گرداوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق استفاده شد. داده های حاصل از مصاحبه، با روش کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل شد. در مرحله کدگذاری باز 54 مفهوم و در مرحله کدگذاری محوری 9 مقوله به دست آمد. مقوله ها عبارتند از: ضعف امکانات، رنج هزینه، تضعیف روابط اجتماعی، نارضایتی زناشویی، ضعف حمایت، دیگران سرزنشگر، دوگانگی اعتقادی، دلهره ی فرزندآوری و ترس از آینده. مقوله «مراقبت- مخاطره» به عنوان مقوله هسته ای ظهور یافت. نتایج بیان کننده ی آن است که مراقبت از کودک با کم توانی ذهنی، مادر را در معرض انواع مختلفی از مخاطرات قرار می دهد. فقر فرهنگی، اقتصادی و حمایتی به عنوان شرایط علی تأثیرگذار بر پدیده مراقبت- مخاطره مادران بوده است، پیامدهای حاصل شامل طلاق عاطفی، زوال روابط، افسردگی و انصراف از بارداری بعدی است.
۶.

رابطه سبک های درون سازی مذهب و انسجام خانواده در گروهی از دانشجویان متأهل دانشگاه شیراز

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۳
خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقشی بسیار اساسی در شکل دهی شخصیت و ویژگی های انسان ایفا می کند؛ در این میان، انسجام خانواده از سازه های با اهمیت تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، پیش بینی انسجام خانواده بر اساس سبک های درون سازی مذهب است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش همبستگی و در پارادایم کمی انجام می گیرد. شرکت کنندگان پژوهش، 232 نفر، شامل 137 نفر دانشجوی متأهل مرد و 95 نفر زن از دانشگاه شیراز هستند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. برای سنجش انسجام خانواده، از مقیاس فرایندهای خانواده سامانی، و برای بررسی سبک های درون سازی مذهب از پرسش نامه خودگردانی مذهبی ریان و همکاران استفاده شده و روایی مقیاس ها از طریق تحلیل عامل و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. نتایج تحقیق، بیانگر روایی و پایایی مطلوب مقیاس هاست. با استفاده از تحلیل رگرسیون همزمان، میزان پیش بینی انسجام خانواده توسط هر یک از سبک های تنظیمی همانندسازی و درون فکنی مذهب مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که سبک تنظیمی همانندسازی، پیش بینی کننده مثبت، و سبک تنظیمی درون فکنی پیش بینی کننده منفی انسجام خانواده است. بنابراین می توان گفت که سبک های تنظیمی مذهب از پیش بینی کننده های انسجام خانواده هستند و احتمالاً با سوق دادن سبک درون سازی مذهب به سمت همانندسازی، انسجام خانواده قابل افزایش خواهد بود.
۷.

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهر شیراز

کلید واژه ها: کیفیت زندگیالگوهای ارتباطی خانوادههمنواییگفت و شنود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۴۴
کیفیت زندگی از اساسی ترین مفاهیم روان شناسی مثبت گراست. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی، شامل «سلامت جسمی»، «سلامت روان»، «ارتباطات اجتماعی» و «ادراک محیط زندگی» توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، شامل «بعد گفت و شنود» و «بعد همنوایی» بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 435 دانش آموز (215 نفر دختر و 220 نفر پسر) دبیرستان های مختلف شهر شیراز بودند. برای سنجش کیفیت زندگی از مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و برای سنجش ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده از مقیاس تجدید نظر شده کوئرنر و فیتزپاتریک استفاده شد. روایی مقیاس ها از طریق همسانی درونی و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب مقیاس ها بود. با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان میزان پیش بینی هریک از ابعاد کیفیت زندگی توسط دو بعد گفت و شنود و همنوایی الگوهای ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که در هر چهار بعد کیفیت زندگی، یعنی سلامت جسمی، سلامت روان، ارتباطات اجتماعی و ادراک محیط زندگی، جهت گیری گفت و شنود خانواده پیش بینی کننده مثبت و جهت گیری همنوایی پیش بینی کننده منفی بود. بنابراین، می توان گفت که ارتقا گفت و شنود خانواده پیش بینی کننده کیفیت زندگی فرزندان است، در حالی که تاکید بر همنوایی در خانواده از کیفیت زندگی فرزندان می کاهد.
۸.

مباحث دائرةالمعارف نویسی و تخصص های مرتبط با آن: مقایسه شیوه های مستندسازی متن

نویسنده:

کلید واژه ها: مستندسازیروش‌ استنادیروش استدلالیروش خلاقیتیارجاع مستقیمارجاع غیرمستقیمگزارشگریآدرس‌دهی خارج متنآدرس‌دهی داخل متن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۳۳
کتاب‌ها و مقالات علمی به روش‌های استنادی و استدلالی، یا تلفیقی از هر دو روش نگاشته می‌شوند؛ که در روش‌ استنادی شیوه‌های مختلفی به کار گرفته می‌شود. هدف از این نوشتار طرح و بررسی انتقادی شیوه‌های مختلف مستندسازی مطالب متون علمی ـ تخصصی، و سپس معرفی بهترین شیوه است. روش‌های استناد‌سازی مطالب را به دو اعتبار می‌توان تقسیم کرد. در تقسیم اول این شیوه‌ها به چهار قسم : ارجاع مستقیم، ارجاع غیرمستقیم، گزارشگری و مستندسازی تقسیم می‌شوند؛ و در تقسیم دوم از حیث اینکه آدرس‌دهی در خارج یا داخل متن صورت گیرد، مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرند. به نظر مؤلف بهترین شیوه جهت مستندسازی مطالب در یک متن علمی‌ـ تخصصی آدرس‌دهی در داخل متن با روش (مؤلف، عنوان، جلد و صفحه) است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان