آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷

چکیده

یکی از شاخص های توسعه اقتصادی در کشورها ، مشارکت شهروندان می باشد.یکی ازمهمترین امور ،مشارکت شهروندان در پرداخت مالیات می باشد.. در این پژوهش به تحلیل آموزش شهروندی برای بهبود مشارکت مردمی در پرداخت مالیات در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران پرداخته شده است. .این مطالعه به صورت ترکیبی انجام شد؛ در بخش کیفی جامعه خبرگان متخصص در خصوص آموزش شهروندی،مشارکت و مالیات بودند که با انتخاب نمونه ای 20نفره به طور هدفمند از خبرگان در زمینه مربوطه انجام شد. ابزار کیفی در پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. برای تجزیه و تحلیل بخش کیفی از کدگزاری باز و انتخابی استفاده شد،. در بخش کمی تحقیق ،جامعه آماری 384 نفر از مؤدیان و 254 نفر از کارکنان اداره کل مزبور می باشد.روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بود. و ابزار کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای سنجش روایی ابزار، با کسب نظر از خبرگان و اساتید مورد بررسی قرار گرفت که این مهم مورد تأیید قرار گرفت.پایایی ابزار از طریق اجرای 30پرسشنامه و تعیین آلفای کرونباخ صورت گرفت، که معادل 63/9 است. آمار مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی ، آزمون تحلیل عاملی تأییدی ،آزمون T ، می باشد که از نرم افزارهای SPSS ،استفاده از برنامه MonteCarloPCA استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که 8 عامل استخراج شده یعنی عوامل آموزشی، فرهنگی، مدیریتی، اجتماعی، قانونی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه در بهبود و ارتقاء مشارکت مردمی دخالت داشته که با آموزش شهروندی و یا کاربست همه این عوامل و زیر عوامل آن ها می توان در ارتقاء مشارکت مردمی در پرداخت مالیات تاثیر گذاشت..همچنین یافته های پژوهشی به شش روش آموزشی جهت آموزش شهروندی تأکید داشته اند. همچنین یهترین روش آموزش شهرندان از طریق مراکز دانشگاهی و مراکز آموزشی معرقی شدند.