محمودرضا مستقیمی

محمودرضا مستقیمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

طراحی و تبیین الگوی بازاریابی کسب و کارهای خانگی محور روستایی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد: مورد مطالعه صنایع دستی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۶
مروری دقیق بر یافته های پژوهش های پیشین در مورد کسب وکارهای خانگی همواره این سوال اساسی را مطرح می کند که کسب وکارهای خانگی محور از چه الگو یا شیوه هایی به منظور سازماندهی و توسعه فرایند بازاریابی خود بهره می گیرند؟ از اینرو هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی بازاریابی کسب وکارهای خانگی است که در آن ضمن مشارکت نظری و توسعه مرزهای دانش بازاریابی در مشاغل خانگی و همچنین مشارکت عملی و الگوشناسی فعالیتهای بازاریابی فعالان این قبیل کسب وکارها با بهره گیری از رویکرد کیفی، با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد همگرایی مؤثر بین دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی به تبیین چگونگی و چیستی فرایند بازاریابی و اجزای سازنده آن در کسب وکارهای خانگی بخش صنایع دستی پرداخته خواهد شد. نتایج بررسی نشان داد که بر اساس مدل پارادایمی داده بنیاد، بازاریابی کسب وکارهای خانگی به عنوان مقوله محوری بر پایه شرایط علی فرد کارآفرین، ایجاد مزیت رقابتی، توسعه نوآوری، مدیریت منابع، بهبود فرایند کاری، تمرکز بر منابع فرصت و بهره گیری از رویکردهای علمی و استراتژیک؛ راهبردها و اقدامات مبتنی برمدیریت کسب وکار، ارتباطات، مشتری، اصلاحات رفتاری و آموزش؛ شرایط زمینه ای با رویکردهای شناختی، هنجاری و تنظیمی؛ شرایط مداخله گر درونی، بیرونی، عملکردی و ساختاری؛ و با پیامدها و نتایج فردی، سازمانی و فرهنگی- اجتماعی ساختاردهی شده است.
۲.

کاربست مدل سازی ساختاری-تفسیری در طراحی الگوی جاودانگی مدیران در نظام بانکی ایران (مطالعه موردی: بانک سینا)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
هدف: هدف پژوهش حاظر ،طراحی الگوی جاودانگی مدیران در نظام انکی ایران با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری است.روش: روش تحقیق از لحاظ ماهیت اکتشافی با رویکرد کیفی است. جهت گردآوری داده ها و شناسایی عوامل از روش تحلیلِ محتوا و مرور متون مربوطه و همچنین مصاحبه با خبرگان منتخب به روش غیرتصادفی و تکنیک گلوله برفی تاحصول به اشباع نظری استفاده گردید.یافته ها: پرسشنامه ماتریسی ساخت یافته برای تعیین ارتباطات بینابینی شاخص ها تدوین گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری، تحلیل و در3 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که در نتیجه عامل "مشتری مداری" و در بالاترین سطح قرارگرفت. همچنین، قدرتِ نفوذ و میزان وابستگی این عوامل نسبت به هم در ماتریس قدرتِ نفوذ -وابستگی، مورد بررسی قرارگرفت.نتیجه گیری: شاخص "مشتری مداری" و "تفویض اختیار"در ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی درناحیه وابسته یعنی بیشترین میزان وابستگی و کمترین نفوذ، و عوامل "ارتباطات اثربخش" ،"برنامه ریزی"،"سیستمِ پاداش"، ،"ریسک پذیری" در ناحیه متصل یعنی بیشترین قدرت نفوذ و بیشترین میزان وابستگی قرار دارند.
۳.

شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی(مطالعه موردی: دادگستری های استان های شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی در دادگستری های استان های شمالی در می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است. جامعه این تحقیق را خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای نظام سلامت اداری تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. در مجموع پرسشنامه ای برای 50 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی که شناسایی شده ، ارسال شد. برای تعیین حجم نمونه از روش سرشماری بهره گرفته شد لذا تعداد حجم نمونه 50 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. تحقق اهداف تحقیق ، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 37 عامل اصلی موثر بر نظام سلامت اداری، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در چهارگروه کلی درون سازمانی ، رفتاری، برون سازمای و محیطی میسر شده است. نتایج به دست امده از این تحقیق می تواند به عنوان معیار ارزیابی سلامت نظام اداری دادگستری های استان های شمالی مورد استفاده قرار گرفته و کارشناسان منابع انسانی و رفتار سازمانی را در فرآیند آسیب شناسی و بهبود وضع موجود یاری نماید.
۴.

شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۵
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی در معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور انجام گرفت. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش گرندد تئوری انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلی ۀ اساتید و معلمان  مقطع متوسطه اول بودند ک ه ب ه روش گلوله برفی (ارجاع زنجیره ای) انتخ اب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با اساتید و معلمان به صورت فردی و گروهی انجام گرفت که این مصاحبه ها بر اساس شاخص هایی نظیر نوع مدرسه (دولتی و غیردولتی)، جنس، تحصیلات و سن جمع آوری شدند. در این تحقیق از روش سیستماتیک که به اس تراوس و ک وربین نسبت داده می شود برای تجزیه و تحلیل دادهها اس تفاده شد. یافته ها:   طی این پژوهش معلوم شد موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی نزد معلمان با مقوله های تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی، عدالت سازمانی، ویژگی های سازمانی معلمان، برنامه های راهبردی آموزش و پرورش، احترام مرتبط است. نظریه زمینه ای اصلی بر آمده از تحلیل یافته های پاسخگویان (الگویی از رفتار شهروندی آموزشی) در معلمان با نیازهای اقتصادی نشانگر این موضوع هستند که حقوق و مزایای دریافتی تاثیرات مستقیمی بر روی میزان بروز رفتارهای شهروندی آموزشی معلمان دارد. وجود احساس عدالت سبب می شود حداقل وضع موجود حفظ گردد و هر قدر این احساس بیشتر شود انگیزه فرد برای کار و تلاش افزایش می یابد. همچنین معلمان علاقمند میزان بیشتری از رفتار شهروندی آموزشی را از خود بروز می دهند. از آنجایی که معلمان متعهد این رفتار را مبتنی بر ارزش های متعهدانه و تکالیف خود قلمداد می کنند و بر این اساس از خود رفتار شهروندی آموزشی مناسبی نشان می دهد. بحث و نتیجه  گیری: بر اساس یافته های پژوهش معلمان برای کسب قدرت و پایگاه اجتماعی نیاز به احترام متقابل دارند. معلمانی که دارای این نیاز هستند به دنبال آموزش و یادگیری و یاددهی بوده و تمایل دارند محیط آموزشی را تحت کنترل خود داشته باشند.
۵.

ارائه الگوی بین المللی شدن کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعتی مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۷
در دهه های اخیر، در کسب و کار بین الملل، کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش مهمی ایفا می نمایند. اما عدم آشنایی کافی مدیران شرکت ها با شاخص های بین المللی شدن از جمله مهمترین عواملی است که موجب شده تا ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه خود وضعیت غیرقابل قبولی را از نظر ارزشمندی فعالیت های شرکت های کوچک و متوسط گزارش نماید. برهمین اساس مطالعه حاضر به ارائه الگوی بین المللی شدن کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعتی مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید در سال 1398 با بهره گیری از روش تحقیق کمی با استفاده از روش معادلات ساختاری پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان، نخبگان، اساتید دانشگاه در حوزه کسب وکار، کارآفرینی و بین المللی شدن و کارشناسان فعال در حوزه کارآفرینی و همچنین مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط عضو صندوق کارآفرینی امید تشکیل می دهد؛ که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 65 نفر از آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای ویژگی محصول، تنوع در محصول تاثیر مثبت و معنادار بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند. این در حالی است که روابط بین المللی تاثیر منفی و معنادار بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط دارد. پیشنهاد می شود که مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید، سعی در بالا بردن و بهبود کیفیت، نوآوری و تنوع در محصولات خود نمایند که با افزایش اعتبار برند و مشتریان، قدرت آنها در بازارهای جهانی نیز افزایش می یابد.
۶.

ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۳
هدف این پژوهش ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش بوده است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان آشنا به موضوع و در بخش کمی مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان آموزش و پرورش استان های شمالی کشور در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 1290 نفر بودند. نمونه در بخش کیفی 10 نفر بودند که طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و در بخش کمی 300 نفر بودند که طبق فرمول کوکران با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی با پرسشنامه محقق ساخته 53 گویه ای جمع آوری که روایی سازه آن با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ بالاتر از 70/0 محاسبه شده است. همچنین، برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها نشان داد که رهبری سخاوتمند شامل مولفه های آموزش کارکنان، بخشایشگری، ارتقای سازمانی، عدالت سازمانی، فراهم کردن محیط شاد سازمانی، شایسته سالاری در انتصاب، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی و تشکر و قدردانی از همکاری همکاران و معنویت در محیط کار شامل مولفه های احترام متقابل، خودنظارتی، رفتار صادقانه، اخلاق نبوی، نظارت الهی و امربه معرف بود. همچنین، رهبری سخاوتمند و مولفه های آن تاثیر مثبتی بر معنویت در محیط کار داشت (05/0>P).
۷.

شناسایی عوامل موثر بر رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش استان های شمال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۱
هدف این تحقیق ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش استآن های شمال کشور بوده است. روش انجام کار بر اساس روش دلفی، بوده است که از نظر 30 نفر از خبرگان امر و متخصصینی که سالها در آموزش و پرورش استآن های شمال کشور، با این امر، سرو کار دارند، استفاده شد و در نهایت منجر به استخراج و شناسایی متغیرها، گردید. نتایج تحقیق نشان داد آموزش کارکنان،، بخشایشگری، ارتقاء سازمانی، عدالت سازمانی در تمامی فرآیند ها و رویه های رهبری، فراهم کردن محیط شاد در سازمان، شایسته سالاری در انتصابات، استفاده از نظرات کارکنان سطوح پایین سازمانی در تصمیم گیری ها، تشکر و قدردانی از همکاری مشترک همکاران از مولفه های رهبری سخاوتمند واحترام متقابل بین همکاران، خود نظارتی، خالصانه و صادقانه بودن رفتارهای کاری افراد ،رعایت اصول ودستورهای اخلاقی نبوی، احساس نظارت الهی، امر به معروف ونهی از منکر از مولفه های معنویت در محل کار بوده اند.
۸.

ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تأکید بر مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تأکید بر مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان انجام پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی بودند که به شیوه غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی تا حصول به اجماع نظری استفاده شده است و تعداد 20 خبره انتخاب شدند. گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی شامل مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به تعداد 518 نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 221 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده بود. در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبه های نیمه عمیق و در بخش کمی، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی هر دو ابزار مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شدند. روش تحلیل داده ها در سطح استنباطی، استفاده از آزمون هایی نظیر ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل، الگوسازی ساختاری تفسیری با استفاده از نرم افزار ISM و نرم افزارهای دیگری همچون SPSS و Excel بود. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مؤلفه های سرمایه اجتماعی کارآفرینانه شامل مؤلفه های انسجام اجتماعی، تعامل و اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هنجار اجتماعی و ساختار روابط اجتماعی بود. همچنین، نتایج نشان داد که مؤلفه های سرمایه اجتماعی کارآفرینانه در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان بیشتر از سطح متوسط می باشند. محدودیت ها و پیامدها: متقاعدنمودن افراد درباره محرمانه بودن اطلاعات و ابراز عقایدشان نسبت به سازمان. پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند با شناسایی شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان و ارائه الگوی مناسب، به منظور بهبود سرمایه اجتماعی کارآفرینانه کمک کند. ابتکار یا ارزش مقاله: انجام این پژوهش به دلیل فقدان الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه در سازمان تأمین اجتماعی گلستان ضروری است.
۹.

نقش آموزش های غیر رسمی در ایجاد مدل کارآفرینانه کسب و کارهای جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۹
برای هر کسب و کاری توسعه کارافرینی نقش بسزایی دارد. هدف این پژوهش ارایه یک مدل کارافرینانه برای کسب و کارهای نوپاست که بر تاثیر نوآوری و آموزش های غیر رسمی متمرکز شده است. در مدل پژوهشی حاضر نقش آموزش های غیر رسمی بر عملکرد کسب و کار ها و براورد ساختن انتظار مشتریان بررسی می شود. مدل نظری مشتق شده بر روی داده های 100 کسب و کار نوپا در ایران مورد آزمایش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل PLS-SEM نشان داد آموزش های غیر رسمی بطور مستقیم بر عملکرد کسب و کارها تاثیرگذارست. یافته ها نشان داد سرمایه انسانی، یکی از عوامل تعیین کننده آموزش های غیر رسمی است. اثر واسطه ای آموزش های غیر رسمی و برآورد انتظار مشتری بر ارتباط میان کیفیت منابع انسانی و عملکرد کسب و کار کاملا مشهود بود.
۱۰.

عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی با رویکرد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۱۶
توجه به کارآفرینی و آموزش آن، طی سالهای اخیر در سطح تحصیلات عالی مطرح گشته؛ و نیاز به دانش آموختگان کارآفرین، در راستای توسعه برنامه های آموزشی پایدار، جهت ترویج کارآفرینی در کشور افزایش یافته است. بر این اساس هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی با رویکرد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان) می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و از منظر هدف، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. افراد جامعه آماری تحقیق حاضر جهت گردآوری داده ها شامل اساتید دانشگاهی خبره در زمینه مدیریت کارآفرینی و مدیران خبره حوزه اشتغال و کارآفرینی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان تعیین گردید. این پژوهش نظام یکپارچه آموزشی کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه، توسعه کارآفرینی، چشم انداز کارآفرینانه دانشگاه، اشتغال پذیری دانش آموختگان، استقرار فرهنگ کارآفرینانه، زیرساخت های دانشگاهی، ویژگی کارآفرینانه فردی دانش آموختگان، و پژوهش های نوآورانه را به عنوان مولفه های اصلی شناسایی کرده است که جهت اعتبار سنجی آنها از روش دلفی و ﺑﺮای سنجش روایﯽ، مقدار آماره تی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از روایی نشان داد که کلیه متغیرهای پژوهش از روایی مناسب برخوردار می باشند. بنابراین پیشنهاد می گردد مدیران ذی ربط با تکیه بر مولفه ها و زیر مولفه های این پژوهش زیرساخت های لازم را در محیط های آموزشی ایجاد نمایند.
۱۱.

Providing a Model of the Enterprise Market Capabilities with an Emphasis on Organizational Entrepreneurship(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۴
The aim of this study was to provide a model of the enterprise market capabilities with an emphasis on organizational innovation and entrepreneurship. This is a mixed (combining qualitative-quantitative) research in terms of methodology. As well as, because this study intends to design the model, it is an exploratory research. An In-depth interview (12 experts) in the qualitative section and a questionnaire in the qualitative section were used. To analyze the data, SPSS and Smart PLS software were employed. The designed model revealed that the indices of the model of enterprise market capabilities with an organizational entrepreneurship approach can be classified into four categories of factors related to services & products, factors related to customers, as well as factors related to sales and factors related to marketing. The rating findings of the factors showed that sales and marketing are at the highest levels, and products & services and customers are in the next priorities, respectively.
۱۲.

شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه: کاربرد روش شناسی کیو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۴۹
پژوهش حاضر با هدف کلی شناسایی شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه با استفاده از روش شناسی کیو انجام شد. پارادایم حاکم بر پژوهش تلفیقی (کیفی- کمَی) بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان بانک بودند که به صورت هدفمند و با تکنیک بحث گروهی متمرکز تعداد 9 نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. براساس مصاحبه های انجام شده با خبرگان در قالب گروه های بحث متمرکز تعداد 43 عبارت استخراج شد که در قالب یک پرسشنامه متشکل از 43 کارت و یک پاسخنامه (نمودار کیو) در اختیار خبرگان مورد مطالعه قرار گرفت که میزان موافقت یا مخالفت خود را با آنها مشخص نمایند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با انجام تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرم افزار SPSSWin20 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه دارای سه بُعد شامل: حمایت مدیریت عالی، استراتژی سازمان، ساختار سازمانی است.
۱۳.

تبیین شاخص ها و الگوی کارآفرینی سازمانی در شرکت های تعاونی روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۳
در دنیای پیچیده و پویای امروزی، بدون توجه کافی به کار آفرینی سازمانی نمی توانیم به شاخص های رشد و توسعه در عرصه اقتصادی دست یابیم. زیرا کار آفرینی سازمانی، فرایندی راهبردی و اکتسابی است که سازمان ها با انتخاب الگوی مناسب، منجربه شکل گیری پایدار آن می شوند. هدف این پژوهش تبیین شاخص ها و انتخاب الگوی کارآفرینی مناسب است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن مدیران شرکت های تعاونی روستایی استان خراسان جنوبی هستند. ابزار گردآوری اطلاعات: مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه ای است که به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. از نرم افزارExpert Choice برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رتبه بندی شاخص ها به ترتیب: رفتاری، فرهنگ ، اقدام کارآفرینانه، ساختاری، زمینه ای، ویژگی های فردی و مهارت های کارآفرینانه و الگوهابه ترتیب: سلمان، آنتونیک و هیسریچ، بیولت و آلپکن، لامپکن و دس، اکهلس و نک، احمد پور داریانی و کوراتکو و دیگران می باشد.
۱۴.

Providing a Model of Educational Citizenship Behavior in Teachers(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۳۶۸
Purpose: The purpose of this study was to present a model of educational citizenship behavior among teachers. Methodology: The present study was applied in terms of purpose, in terms of data collection, Induction and exploration in terms of qualitative method with the data base method. The statistical population of this study consisted of all first grade High School teachers in the academic year of 2018-19 who were selected by snowball method. In this study, we interviewed 42 teachers and teachers from the northern provinces of the country who were interviewed from seventeen onwards, repeatedly on the received information, and after the twenty-four interviews, the data were completely duplicated and theoretically saturated, but to be sure of the interview. 42 continued. In-depth interviews started with questions about "Teacher Citizenship Behavior among Teachers" and the rest of the questions were based on the answers of the interviewee. In this study, systematic method (open coding, axial coding and selective coding) was used for data analysis. Findings: Data analysis based on content analysis and Grounded Theory method using data base theory showed that educational citizenship behavior in teachers was related to five components: economic needs, organizational justice, teacher organizational characteristics, education strategic plans, respect So we can base on these five factors. Developed a model of educational citizenship behavior in teachers. Conclusion: Teachers need mutual respect for power and social base. Teachers who have this need seek education, learning and teaching, and tend to have the learning environment under their control.
۱۵.

رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد سازمانی تحلیل عاملی سبک رهبری رهبری اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۵۸۱
تعهد سازمانی به عنوان یکی از متغیرهای مهم سازمانی می تواند تحت تأثیر سبک های مختلف رهبران سازمان و نحوه برخورد آن ها باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیرات رهبری اخلاقی بر روی ابعاد مختلف تعهد سازمانی است. از این رو، ابتدا متغیرهای رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی و ابعاد آن را تشریح نمودیم. سپس به جمع آوری داده از جامعه مورد نظر پرداختیم. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، ابعاد متغیرهای رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی را بررسی نمودیم که با توجه به نتایج تحلیل ها سه بعد برای هر متغیر تعیین شد. ابعاد رهبری اخلاقی شامل اخلاق و انصاف، شفاف سازی نقش و تسهیم قدرت ابعاد تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری است. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و با کمک نرم افزار AMOS فرضیه های مطرح شده را بررسی کردیم. نتایج نشان می دهد که بعد شفاف سازی نقش فقط بر روی تعهد عاطفی، بعد انصاف واخلاق بر تعهد عاطفی و تعهد هنجاری و بعد تسهیم قدرت بر روی هر سه بعد تعهد سازمانی تأثیرگذار است.
۱۶.

شناسایی و اولویت بندی معیارهایی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۲
 بحث مدیریت زنجیره تأمین و ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های خدماتی در مقایسه با شرکت های تولیدی بسیار کم و محدود است؛ بنابراین ضرورت مطالعات بیشتر در این حوزه وجود دارد. از این رو، هدف از این مقاله شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات است؛ بنابراین در ابتدا با مرور ادبیات موضوع به تعریف فرایندهای زنجیره تأمین پرداخته شد. سپس معیارهای اندازه گیری این فرایندها تشریح شد. بعد از استخراج معیارهای ارزیابی عملکرد، این معیارها با شاخص های مدل اسکور و سروکوال دسته بندی شدند و درخت تصمیم گیری طراحی شد. در ادامه، پرسشنامه تهیه و در بین مدیران هتل های پنج ستاره شهر تهران، به عنوان خبرگان صنعت خدمات، توزیع شد. بعد از جمع آوری پرسشنامه از روش AHP فازی برای اولویت بندی معیارها استفاده شد. درنهایت، تحلیل ها انجام گرفت و معیارها دسته بندی شد. نتایج نشان می دهد شاخص قابلیت اطمینان دارای بالاترین اولویت و شاخص ملموس بودن دارای کمترین اهمیت در زنجیره تأمین خدمات است.
۱۸.

ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌

کلید واژه ها: مدیریت آموزشی کیفیت ارزیابی درونی گروه های آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۳
هدف از این پژوهش اجرای ارزیابی درونی کیفیت به عنوان رویکردی مطمئن برای مدیریت آموزشی در مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی اصفهان به منظور آشکار کردن جنبه های مختلف کیفیت نظام گروه های آموزشی مربوطه و تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی آن ها بوده است. روش تحقیق از نوع پژوهش ارزشیابی و رویه ی گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل 646 نفر بود، ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی محقق ساخته، مصاحبه و چک لیست بوده که سؤالات آن با توجه به رسالت و اهداف گروه های آموزشی در این زمینه : هفت عامل، سی ملاک و 99 نشانه تدوین شده است. روایی ابزارها، روایی محتوایی از طریق روایی بین مشاهده گر بوده؛ پایایی ابزارها با ضریب آلفای کرونباخ بین 86/0 تا 92/0 به دست آمده و فرایند ارزیابی درونی با توجه به تجارب ملی و بین المللی در یازده مرحله اجرا شده است. یافته های این پژوهش در یک جمع بندی کلی حاکی از آن ست که کیفیت نظام آموزشی مجتمع با شاخص 86/2 در مقیاس لیکرت در گروه های پنجگانه ی آموزشی، متوسط و در سطح نسبتاً مطلوب می باشد. شاخص به دست آمده برای گروه های آموزشی به ترتیب: علوم دامی 94/2، زراعت و باغبانی 85/2، شیلات 98/2، فرش 86/2 و صنایع غذایی 91/2 است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان