پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره چهارم پاییز 1401 شماره 14

مقالات

۱.

رفتار شهروندی سازمانی و اثرات آن بر عملکرد کارکنان و سازمان

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۸۹
امروزه موفقیت سازمانها نیازمند توجه بیشتر به منابع انسانی است. سازمان ها برای موفقیت، باید به خوبی از توانمندی منابع انسانی خود استفاده کنند که در این بین توجه به رفتار شهروندی سازمانی، دارای اهمیت ویژه بوده، بنابراین در دنیای کنونی، داشتن کارکنانی که از نقش و وظایف خود فراتر رفته و رفتار شهروندی سازمانی را به نمایش در آورند، لازمه موفقیت سازمانها است. رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است داوطلبانه که از روی میل واشتیاق خود کارکنان بدون هیچ گونه انگیزه ی بیرونی در جهت پیشبرد هرچه بهتر عملیات سازمانی انجام می گیرد و در قبال انجام آن انتظار هیچ پاداشی از سوی سازمان نیست. از آنجا که امروزه این رفتارها جزجدایی ناپذیری در مدیریت عملکرد محسوب می شود و در جنبه های مختلف سازمانی همچون تحقق اهداف سازمان، برتری در میان رقبا و نحوه عملکرد، میزان اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان تاثیرگذار است، آموزش و فرهنگ سازی در زمینه شناخت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از سوی مدیران و به کارگیری و تقویت این چنین رفتارهایی برای اداره هرچه بهتر سازمان به مدیران توصیه می شود. مقاله حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در بیان میزان تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت کارکنان و سازمان دارد. نتیجه اینکه رفتار شهروندی و اخلاقی نه تنها به نفع سازمان است بلکه بر روحیه کارکنان هم اثر می گذارد و سبب افزایش انگیزه و رضایت شغلی در کارکنان می شود.
۲.

تاثیر محافظه کاری در گزارشات حسابداری بر روی ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۲
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع خویش نیازمند اتخاذ بهترین تصمیمات می باشند. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. این مقاله درصدد آن است که تاثیر محافظه کاری در گزارش اطلاعات حسابداری بر روی ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دهد. اطلاعات، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بهره گرفته و برای جمع آوری داده های مربوطه، از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین استفاده خواهدشد.از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است.اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس واوراق بهادار در بازه زمانی 5ساله می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی پنل دیتا استفاده شده است.یافته حاصل از روش تحلیل مدل اول نشان داد که رابطه معناداری بین سود حسابداری و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام باقیمت سهام وجود دارد که تاثیر این رابطه در شرکتهای محافظه کار خنثی و غیرمحافظه کار در قالب مدل دوم با فرضیات سه و چهار اندازه گیری می شود که نشان میدهد سود حسابداری و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر روی قیمت سهام در شرکتهای خنثی به مراتب بیشتر از شرکتهای محافظه کار و غیر محافظه کار است.
۳.

بررسی رابطه بین استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با اثر بخشی سیستم اطلاعات حسابداری

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۲
رویکرد کارت امتیازی متوازن شامل چهار بعد است: اهداف مالی، اهداف مرتبط با مشتری، اهداف فرایند های کسب و کار داخلی و اهداف یادگیری و رشد. این اهداف، به دو نوع تقسیم می شوند: اهداف مالی و اهداف استراتژیک، که اهداف استراتژیک شامل اهداف مرتبط با مشتری، کسب و کار داخلی و یاد گیری و رشد است. بدیهی است که اثربخشی سامانه اطلاعاتی حسابداری در سازمان های بخش عمومی اهمیت ویژه ای دارد. لذا این پژوهش با هدف \" بررسی رابطه بین استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با اثر بخشی سیستم اطلاعات حسابداری \" به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری برای انجام این تحقیق شامل کارکنان و مدیران واحدهای گزارشگری مالی شهرستان شاهرود که تعداد آنها 150 نفر می باشد. از بین جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اعداد 110 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. روش گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای و ابزار آن پرسشنامه استاندارد بوده است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارSmart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج کلی بدست آمده حاکی از آن است که بین استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با اثر بخشی سیستم اطلاعات حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.
۴.

بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل در امور گمرکی

تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
امروزه گمرک اهمیت فراوانی در رابطه با صادرات و واردات کالا به کشورها دارد. زیرا به نوعی از منافع جامعه حمایت و حفاظت میکند و از قاچاق کالاها و موارد این چنینی جلو گیری میکند؛ در واقع هرگونه کالایی که وارد و صادر می شود ،توسط گمرک ارزش هزینه ای آن بررسی و سنجیده می شود. اشخاص بر اساس اعتبار تجاری خود اقدام به معاملاتی بر روی کالاهای گمرکی می کنند به همین جهت ترخیص دیرهنگام کالاهای گمرکی ممکن است به اعتبار تجاری شخص تاجر صدمه مادی و معنوی بزند. که خود مسئولیت مدنی برای متصدی حمل محسوب می شود. بر اساس قواعد گمرک هر کالایی که وارد قلمرو گمرک می شود موضوع تشریفات گمرکی قرار می گیرد و تشریفات گمرکی بایستی طبق قواعد قانون امور گمرکی باشد حقوق گمرکی یکی از شاخه های حقوق عمومی می باشد.
۵.

اهمیت مدیریت تغییر در مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۸۴
در این مقاله به اهمیت مدیریت تغییر در مهندسی مجدد فرآیندها پرداخته شده است. ابتدا تعریفی در خصوص مهندسی مجدد ارائه شده سپس به بیان قواعد، مراحل، متدولوژی ها، اهداف، مزایا، فاکتورهای موفقیت و چالش های مهندسی مجدد پرداخته شده است. تعاریفی از مدیریت تغییر، ابعاد آن، فاکتورهای لازم برای موفقیت در مدیریت تغییر، چالش هایی که بر سر راه مدیریت تغییر وجود دارد و هم چنین پروسه زمانی مدیریت تغییر بیان شده است. در انتها مفاهیمی در خصوص ارتباط بین مهندسی مجدد و مدیریت تغییر و رابطه به این دو موضوع بیان شده و اهمیت مدیریت تغییر برای موفقیت مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار تشریح شده است.
۶.

بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعاتی مالی مناسب در نظام آموزشی عالی با عدم اطمینان محیطی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعاتی مالی مناسب در نظام آموزشی عالی با عدم اطمینان محیطی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان بخش مالی دانشگاه های غرب کشور (استان ایلام، کرمانشاه، کردستان) می باشند. با توجه به اینکه تعداد کل کارمندان بخش مالی 248 نفر می باشد. حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران، 98 نفر برآورد شد که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین نمونه انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد تأثیر عدم قطعیت وضعیت بر یکپارچگی کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری و بر دسترسی به سیستم اطلاعات مالی، انعطاف پذیری در سیستم اطلاعات مالی معنی دار است. همچنین نتایج مدل رگرسیونی نشان داد متغیرهای عدم اطمینان محیطی توانایی پیش بینی سیستم اطلاعاتی مالی مناسب در نظام آموزشی عالی را دارند. بیشترین تأثیر ابعاد عدم قطعیت محیطی بر ابعاد کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری، با بالاترین مقدار ضریب وابستگی 0.561 نشان داده شده است.
۷.

ارائه مدل پویای حکمرانی خوب در چارچوب اقتصاد پولی

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۶
علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منبع محدود برای نیازهای نامحدود می باشد و اقتصاد پولی راهگشای مسائل اقتصادی است که چندی است دچار مشکلات و نارسایی هایی شده است. با توجه به اینکه بخشی از منابع اقتصادی در دست دولت و بخشی دیگر در دست مردم می باشد، نظریات جامعی که هم دولت و هم مردم را تحت الشعاع قرار دهند و بتواند راه گشای قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود، اهمیت فراوانی دارد، یکی از این نظریات، نظریه حکمرانی خوب می باشد که می تواند کلید حل معمای اقتصاد پولی در توسعه اقتصادی باشد. این مطالعه با رویکردی تحلیلی توصیفی با کمک تکنیک پویایی های سیستم سعی در مدلسازی پویای اقتصاد پولی با راهکار حکمرانی خوب دارد. پویایی های سیستم، روش شبه کامپیوتری به منظور درک شهودی از اشیاء، سیستم ها و نیز الگوهای رفتاری آنهاست. مدلسازی پویا نشان می دهد که حکمرانی خوب قدرت تأثیر گذاری بر اقتصاد پولی را دارد و می تواند تأثیرات مثبتی بر آن بگذارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵