مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال سوم بهار 1402 شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در شرکت گاز گلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک رفتارمصرف کننده رفتار بازاریابی ارتباطات سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۳
هدف این پژوهش، اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در شرکت گاز گلستان است. این تحقیق از نظر روش در حوزه تحقیقات کاربردی قرار دارد که تحقیقی توصیفی پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نظرات خبرگان سازمانی و تجربی در حوزه مدیریت بازاریابی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پرسشنامه در جامعه آماری کارکنان، کارشناسان و معاونین شرکت گاز استان گلستان توزیع شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و روش دلفی فازی با استفاده از ابزار پرسشنامه توسط خبرگان انجام شده است. همچنین، عناصر تشکیل دهنده الگوی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک از ادبیات نظری تعیین شده است. خروجی این مرحله با شناسایی 50 مؤلفه در قالب شش بُعد اصلی بود. یافته ها نشان دادند که شش بُعد اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک شامل عوامل ارتباطی، عوامل الکترونیک، عوامل تکنولوژیکی، عوامل مدیریتی، عوامل اطلاعاتی و عوامل محرک است.
۲.

بررسی تأثیر ارزش ادراک شده مصرف کننده از ویژگی های بازاریابی پایدار به تمایل به مشارکت در بازیافت ظروف بسته بندی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازاریابی پایدار ارزش ادراک شده مصرف کننده مشارکت در بازیافت ظروف بسته بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۶۷
بازاریابی پایدار یکی از نوآوری های حوزه بازاریابی است که همزمان با حرکت های حمایت از محیط زیست شکوفا شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ارزش ادراک شده مصرف کننده از ویژگی های بازاریابی پایدار (مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، آزمون پذیری) بر تمایل به مشارکت در بازیافت ظروف بسته بندی انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی و پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل مشتریان تعدادی از فست فود شهر اصفهان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس و جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد مزیت نسبی، پیچیدگی و آزمون پذیری بر ارزش ادراک شده مصرف کننده تأثیر معنادار دارد اما سازگاری بر ارزش ادراک شده مصرف کننده تأثیر معنادار ندارد. همچنین، ارزش ادراک شده مصرف کننده بر تمایل به مشارکت در بازیافت ظروف بسته بندی تأثیر معنادار دارد. مزیت نسبی، پیچیدگی و آزمون پذیری بر تمایل به مشارکت در بازیافت ظروف بسته بندی از طریق نقش میانجی ارزش ادراک شده مصرف کننده تأثیر معنادار دارد اما سازگاری بر تمایل به مشارکت در بازیافت ظروف بسته بندی از طریق نقش میانجی ارزش ادراک شده مصرف کننده تأثیر معنادار ندارد.
۳.

ارائه مدیریت تاب آور زنجیره تأمین و تأثیر آن بر عملکرد پایدار زنجیره تأمین با روش داده بنیاد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت تاب آور زنجیره تأمین زنجیره تأمین تاب آور عملکرد پایدار زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۶۹
مدیریت مؤثر زنجیره تأمین به رویکردی برای تضمین مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی تبدیل شده است؛ زیرا دیگر رقابت بین سازمان ها صورت نمی گیرد، بلکه رقابت میان زنجیره تأمین آنها است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت تاب آور زنجیره تأمین و تأثیرش بر عملکرد پایدار زنجیره تأمین پرداخته شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از جمله مطالعات کاربردی است که با روش کیفی و با هدف اکتشافی انجام شده است و در نهایت نتایج با استفاده از رویکرد داده بنیاد به دست آمده است. در این پژوهش از روش مرور سیستماتیک ادبیات به منظور شناسایی اقدامات زنجیره تأمین تاب آور استفاده شده و معیارهای عملکرد پایدار مبتنی بر ادبیات موضوع استخراج گردیده اند. همچنین، مدلی که روابط مدیریت تاب آور زنجیره تأمین و چگونگی تأثیر آن بر عملکرد پایدار را نشان می دهد، ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که حساسیت نسبت به بازار و تغییرات آن منجر به حرکت به سوی تاب آوری جهت مقابله با آسیب پذیری می شود. البته عواملی مانند کنترل فرایندها، بهبود کیفیت و همچنین وجود یک سیستم مناسب خرید و تدارکات، مدیریت روابط با تأمین کنندگان، وجود یک سیستم مناسب حمل و نقل و وجود تکنولوژی و فناوری اطلاعات از سایر عوامل مؤثر محسوب می شوند که، اقدامات منابع انسانی در پیاده سازی این عوامل نقش مهمی را ایفا می کند. با دستیابی به تاب آوری از طریق این اقدامات، پایداری اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی حاصل می شود که منجر به مزیت رقابتی می گردد.
۴.

مروری بر روند تکاملی مدل های توسعه پایدار با رویکردی انتقادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه پایدار رویکرد انتقادی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
به طور کلی برای بیان و به تصویر کشیدن مفهوم پایداری از مدل های مفهومی استفاده شده و در سال های اخی ر مدل های مختلفی برای بیان و نشان دادن مفهوم توسعه پایدار از سوی پژوهشگران و تحلیلگران این حوزه ارائه گردیده است. در این پژوهش که از نوع پژوهش های مروری و کتابخانه ای می باشد، تلاش گردیده روند تکاملی مدل های توسعه پایدار و مطالب بیان شده پیرامون مدل های توسعه پایدار مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور، تعداد بیش از 50 مقاله در حوزه نظری توسعه پایدار و مدل های آن مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت که از میان آن ها تعداد 39 مقاله برتر براساس محتوا و رسایی مطلب به عنوان منبع و مآخذ مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش با بیان سیر تکاملی مدل های توسعه پایدار در گذر زمان، مجموعه ای واحد در قالب مقاله ای مروری با رویکردی انتقادی شامل قابلیت ها، ظرفیت ها، نقاط قوت و ضعف مدل های توسعه پایداری که تاکنون در سطح جهانی مطرح شده اند، ارائه داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عدم استقلال ابعاد سه گانه، نادیده گرفتن بُعد زمان، و توجه کمتر به بُعد محیط زیستی از عمده ترین مشکلات مدل های موجود می باشد.
۵.

ارائه مدل اثربخش ارزیابی خط مشی های سلامت نظام اداری با توجه به اسناد بالادستی: مطالعه در وزارت امور اقتصادی و دارایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خط مشی سلامت نظام اداری قوانین بالادستی ارزیابی خط مشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۶
این تحقیق با هدف ارائه مدل اثربخش ارزیابی خط مشی های سلامت نظام اداری با توجه به اسناد بالادستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. این پژوهش ترکیبی از روش های کیفی و کمی بوده بدین ترتیب که در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای 108 عنوان خط مشی به عنوان کدهای اولیه (پاره گفتارها) احصا گردید که با استفاده از روش تحلیل مضمون در 23 مضمون پایه (مؤلفه) و سپس در 6 مضمون سازمان دهنده (بعد) شامل ابعاد اداری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، و مالی دسته بندی گردید. مدل اولیه توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان ستاد و ادارات کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 4062 نفر بوده و با توجه به روش نمونه گیری کوهن تعداد 205 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقاتی انتخاب شده اند. مدل اولیه در این نمونه مورد آزمون قرار گرفت. روایی پرسش نامه برابر با (1/86 درصد) محاسبه گردیده، پایایی درونی پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده و با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ بالاتر از (7/0) قرار گرفته، پایایی درونی تمامی بُعد ها مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شده است. برای بررسی سؤال های پژوهش از روش های آماری تحلیل عاملی تأییدی، معادلات ساختاری و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. درنتیجه با توجه به کسب نمره شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از 6/0، بار عاملی بالاتر از 5/0 سؤالات، نمره شاخص ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده معادل 039/0، اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت.
۶.

بررسی نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه بین قابلیت های نوآوری تولیدی، فرآیندی و اداری با عملکرد سازمانی در دانشگاه پیام نور شیراز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه فکری قابلیت نوآوری عملکرد سازمانی نوآوری فرآیندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۳
در این مطالعه اتخاذ مدل جامع برای بررسی چگونگی تأثیر قابلیت های نوآوری بر عملکرد سازمانی انجام شده و چگونگی تأثیر واسطه ای سرمایه فکری نیز در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت های نوآوری تولیدی، فرآیندی و اداری بر عملکرد سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی گرانه سرمایه فکری دانشگاه پیام نور مرکز شیراز می باشد که با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام گرفت. عناصر تجزیه و تحلیل قابلیت های نوآوری شامل قابلیت های تولیدی، قابلیت های فرآیندی و قابلیت های اداری می باشد. نتایج نشان داد که قابلیت های تولیدی، قابلیت های فرآیندی و قابلیت های اداری تأثیرات مثبت بر سرمایه فکری در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز دارند. تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی معنادار بوده است. در مجموع، سرمایه فکری تأثیر واسطه ای بر روابط بین قابلیت های نوآوری ( تولیدی، فرآیندی و اداری) و عملکرد سازمانی در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز دارد. سرمایه فکری تأثیر واسطه ای بین قابلیت های نوآوری و عملکرد سازمانی است که قصد افزایش عملکرد سازمانی را دارند.
۷.

نقش احیاء خدمات در تأثیرگذاری بازاریابی اخلاقی بر وفاداری نگرشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: احیاء خدمات بازاریابی اخلاقی وفاداری نگرشی پوشاک ال سی من

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۰
مطالعه حاضر به تحلیل نقش حلقوی احیاء خدمات در تأثیرگذاری بازاریابی اخلاقی بر وفاداری نگرشی مشتریان پرداخته است. نتایج از طریق بررسی نظرات مشتریان فروشگاه های پوشاک ال سی من در شهر تهران بدست آمده است. روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد. حجم نمونه تحقیق تعداد 384 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران مبتنی بر جامعه آماری نامعلوم بدست آمد. روش نمونه گیری، غیراحتمالی در دسترس بود. گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه های بازاریابی اخلاقی صفری و همکاران (1396)، احیای خدمات سنگوپتا و همکاران (2014) و وفاداری نگرشی ایوانچیتزکی و همکاران (2006) انجام شد. روایی پرسشنامه ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، روایی صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و روایی سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.پ ایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای بازاریابی اخلاقی 82/0، وفاداری نگرشی 84/0 و احیاء خدمات77/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مشتمل بر الگوسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار آماری اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت. نتایج نشان داد بازاریابی اخلاقی و احیاء خدمات به ترتیب با ضرایب تأثیر 336/0 و 355/0 بر وفاداری نگرشی تأثیر دارند و بازاریابی اخلاقی با ضریب تأثیر 413/0 بر احیاء خدمات تأثیر داشته است. در نهایت می توان گفت که بازاریابی اخلاقی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری نگرشی مشتریان تأثیر داشته است؛ به عبارتی احیاء خدمات در تأثیرگذاری بازاریابی اخلاقی بر وفاداری نگرشی مشتریان نقش میانجی داشته است.