محمد حاجی زاد

محمد حاجی زاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

گونه شناسی فرهنگ های یادگیری محیط کار در سازمان های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ یادگیریمحیط کاریادگیری محیط کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف اصلی این پژوهش شناسایی انواع فرهنگ های یادگیری محیط کار در سازمان های ایرانی می باشد. روش تحقیق گراندد تئوری از نوع کلاسیک است که توسط گلیزر مطرح شده است. برای جمع آوری داده ها، 98 نفر از کارکنان سازمان های تولیدی، خدماتی و بازرگانی در سه بخش دولتی، خصوصی، و خصولتی در طول یک دوره 4 ساله مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه ها از نوع نیمه ساختاریافته یا عمیق بود، به طوری که چند سوال کلی از تمامی شرکت کنندگان در پژوهش پرسیده شد و سوالات بعدی بر اساس شرایط مصاحبه و داده های کسب شده مطرح می شدند. نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت هدفمند و با به کارگیری دو راهبرد نمونه گیری با حداکثر تنوع و نمونه گیری نظریه ای انجام شده است. نهایتاً داده های حاصل نیز به طور مستمر با استفاده از دو راهبرد بازبینی اعضاء و ممیزی همکاران اعتباربخشی شدند. تحلیل داده های این پژوهش بر اساس چارچوب گراندد تئوری کلاسیک (گلیزی) در دو گام کدگذاری جوهری و کدگذاری نظریه ای صورت پذیرفت. براساس تحلیل های صورت گرفته، انواع فرهنگ های یادگیری در سازمان های ایرانی به شرح ذیل می باشند: فرهنگ یادگیری بازدارنده، فرهنگ یادگیری جزم گرایانه، و فرهنگ یادگیری الزام آور. عوامل موثر در شکل گیری این فرهنگ ها را می توان رویکرد مدیران، نگرش های همکاران و انتظار نسبت به ارتقاء در محیط کار دانست.
۲.

واکاوی تاریخچه آموزش و توسعه منابع انسانی درایران: از عصر سنت تا دوره ثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پژوهش تاریخی توسعه منابع انسانی عصر سنت دوره استقرار دوره ثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
مقدمه و هدف : هدف اصلی این پژوهش بررسی سیر تاریخی آموزش و توسعه منابع انسانی در ایران است. نگارندگان معتقدند این حوزه از فقر آگاهی تاریخی در کشور رنج برده و همین ناآگاهی تاریخی می تواند منجر به دوباره کاری و تکرار شکست هایی شود که در گذشته اتفاق افتاده اند. از سوی دیگر آگاهی تاریخی می تواند باعث درس آموزی از موفقیت های گذشته شده و ما را از اتخاذ تصمیمات هزینه بر باز دارد. روش شناسی پژوهش : در این مطالعه تلاش شده است تا از طریق بررسی کتاب ها، مقالات، اسناد و مصاحبه با خبرگان، داده های لازم جمع آوری شده و پس از نقد درونی و بیرونی اسناد مذکور سیر تحول آموزش و توسعه منابع انسانی در ایران به تصویر کشیده شود. یافته ها : بر اساس یافته ها ، تاریخ توسعه منابع انسانی در ایران را می توان در سه مرحله طبقه بندی کرد ، یعنی دوره های سنتی (از سلسله ماد تا تأسیس دارالفنون) ، عصر تأسیس (از تأسیس دارالفنون تا 2010) ، و دوران ثبات (از تأسیس انجمن آموزش و توسعه ایران تا کنون). علاوه بر این ، هر نقطه عطفی در دوران ذکر شده است. بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که کشور از دوران شکوفایی فاصله زیادی دارد زیرا شرکت ها (اعم از دولتی یا خصوصی) اعتماد چندانی به این موضوع ندارند که بخش آموزش چگونه می تواند برای آن ها ارزش افزوده ایجاد کند. در حقیقت ، بخش های آموزشی موفق نشده اند که خود را به عنوان شرکای استراتژیک برای شرکت های خود ثابت کنند. از سوی دیگر ، دانشگاهیان قادر به تولید دانش متنی برای کشوری که عمدتاً توسط بخش دولتی اداره می شود ، نیستند.
۳.

مدل سازی ساختاری رابطه بین رویکردهای تدریس و اهداف پیشرفت تحصیلی: تبیین نقش میانجی خوش بینی تحصیلی دانش آموزان

کلید واژه ها: رویکردهای تدریس اهداف پیشرفت خوش بینی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۷۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی مدلسازی ساختاری رابطه بین رویکردهای تدریس و اهداف پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی خوش بینی تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. این پژوهش کاربردی و روش توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان نکا  به تعداد 2000 نفر در سال تحصیلی 1400 - 1399 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه برحسب جدول کرجسی و ومورگان 317 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس پایه تحصیلی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد رویکردهای تدریس معلمان کدیور، اهداف پیشرفت میگلی و خوش بینی تحصیلی توسط قاسمی بود. روایی صوری پرسشنامه ها با توجه به استاندارد بودن، توسط استاد راهنما و استاد مشاور مورد تأیید واقع شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ  برای رویکردهای تدریس کدیور (1399) 89 %، اهداف پیشرفت میگلی(2000)81 % وخوش بینی تحصیلی قاسمی( 1397) 86 % به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل  داده ها توسط روش آمار توصیفی(جداول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد)و آماراستنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری SEMتوسط نرم افزار SPSS22) و Smart PLS ) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین مؤلفه های رویکردهای تدریس با اهداف پیشرفت در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین مؤلفه های رویکردهای تدریس با خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  بین مؤلفه های خوش بینی تحصیلی با اهداف پیشرفت در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین دیگر یافته های پژوهش نشان داد بین رویکردهای تدریس و اهداف پیشرفت با نقش میانجی خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۴.

تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: بندر امیرآباد بهشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش های ضمن خدمت توانمندسازی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۸۹
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی کارکنان بندر دریایی امیرآباد بهشهر بوده است. روش: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از نوع مطالعات کاربردی است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بندردریایی امیرآباد بهشهر به تعداد 254 نفر بود.نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 154 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب مدرک تحصیلی انتخاب شدند.جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی اسپریتزر استفاده شده که پایایی آن 94/0 به دست آمد. یافته ها: جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون T تک نمونه وآزمون فریدمن استفاده شد.نتایج نشان داد که آموزشهای ضمن خدمت بر(شایستگی، استقلال، معنی دار بودن شغل، احساس امنیت، اثرگذاری) کارکنان تاثیر دارد.و رتبه هریک از مولفه ها بر توانمندسازی کارکنان به ترتیب احساس امنیت، شایستگی، معنی دار بودن شغل، استقلال و اثرگذار می باشد. نتیجه گیری: آموزشهای ضمن خدمت برتوانمند سازی کارکنان تاثیر دارد و مؤلفه های احساس امنیت بیشترین تاثیر و مولفه اثرگذاری کمترین تاثیر را دارد.
۵.

ارزشیابی برنامه درسی به مثابه یک پدیده پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشیابی برنامه درسی نظریه پیچیدگی ارزشیابی آموزشی برنامه درسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
در این پژوهش سعی شده است با توجیه و مفروض انگاشتن برنامه درسی به عنوان یک پدیده پیچیده، مدلی برای ارزشیابی آن ارائه گردد که به کمک آن تصویری جامع تر از ابعاد مختلف برنامه درسی در گزارش های ارزشیابی ارائه نمود. در این مدل ابعاد و لایه های مختلف برنامه درسی (مکتوب، اجراشده، تجربه شده، آزمون شده) بر اساس سه معیار (آرمان های قصدشده، ابعاد پنهان، و عناصر مغفول) ارزیابی شده و نهایتاً یک ماتریس 15 سلولی را به وجود می آورند. به عقیده نگارنده ارزیابی جامع برنامه درسی به عنوان یک پدیده پیچیده مستلزم پاسخگویی به سوالات تمامی این سلول ها می باشد. این پژوهش را می توان از نوع "پژوهش نظریه ای" دانست که هدف آن تولید یک مدل تجویزی در حوزه مطالعات برنامه درسی می باشد.
۶.

واکاوی انسانشناسانه مفهوم تدریس موءثر از منظر فرهنگ رشته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تدریس موءثر فرهنگ رشته ای مردم نگاری آموزشی آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
این پژوهش با مفروض انگاشتن تفاوت های فرهنگی بین رشته های دانشگاهی، سعی دارد تا شاخص های تدریس موءثر را با رویکردی انسانشناسانه از منظر دانشجویان رشته های مختلف بررسی نماید. بدین منظور براساس تقسیم بندی تونی بچر از دیسیپلین ها به دو دسته شهری و روستائی، 14 دانشجوی رشته فلسفه، مطالعات فرهنگی، تاریخ، علوم اجتماعی و روانشناسی عمومی (به عنوان نماینده دیسیپلین های روستائی) و 9 دانشجوی رشته مهندسی مکانیک، مهندسی نفت و مهندسی عمران (به عنوان نماینده دیسیپلین های شهری) به عنوان اطلاع رسان در این پژوهش مشارکت نمودند. نمونه گیری در این پژوهش بصورت هدفمند و با بکارگیری راهبرد نمونه گیری ملاک محور و گلوله برفی صورت گرفت. راهبرد پژوهش در مطالعه حاضر مردم نگاری آموزشی با طرح تفسیری می باشد. همچنین داده های پژوهش در چارچوب راهبرد 6 سطحی پیتر وودز تا سطح دوم (یعنی طبقه بندی و مقوله بندی) تحلیل شده و با بکارگیری دو راهبرد بازبینی اعضاء و تحلیل همگنان مورد اعتباربخشی قرار گرفتند. راهبرد جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر نیز مصاحبه های نیمه ساختار یافته و غیر رسمی بوده و بازنمائی نتایج پژوهش به شیوه مضمونی صورت گرفته است. بر مبنای یافته های پژوهش، تدریس موثر در دیسیپلین های روستائی با شاخص هایی چون تمرکز بر منابع کلاسیک، انسان محوری، نزدیکی به زبان عوام و تاءکید بر فهم ارزشگذاری می شود. این در حالی است که تدریس موثر در دیسیپلین های شهری با ویژگی هایی چون روزآمدی، محتوی محوری، تاکید بر زبان تخصصی، و تاکید بر کاربردپذیری ارزشگذاری می شود.
۷.

رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی سرمایه فکری سرمایه انسانی سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای (مشتری) دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برابر 295 نفر می باشد. تعداد نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 170 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی طبقه ای (بر حسب جنسیت) انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد شده سرمایه اجتماعی ناهاپییت و گوشال(1998) و پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس (1998) است. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تأیید و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 80/0 و پرسشنامه سرمایه فکری 89/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و همچنین بین سرمایه اجتماعی و با هر مولفه سرمایه فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
۸.

تأثیر بازی رایانه ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: یادگیری یادداری مفاهیم ریاضی بازی رایانه ای آموزشی سطوح شناختی بلوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۵ تعداد دانلود : ۸۸۱
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازی رایانه ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی بود. پژوهش به روش شبه آزمایشی در قالب طرح دو گروهی (آزمایش و کنترل) با پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه اول دبستان های غیردولتی شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 92-1391 به تعداد 295 نفر بودند. 100 نفر از دانش آموزان، به روش تصادفی خوشه ای انتخاب و به دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش تقسیم شدند. ابزار تحقیق، آزمون محقق ساخته درس ریاضی در دو سطح دانش و فهم از سطوح شناختی بلوم بوده است. روایی توسط صاحب نظران درس ریاضی تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 0/79 به دست آمد. نتایج نشان داد که بازی رایانه ای آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. از سویی دیگر بازی رایانه ای آموزشی بر سطح دانش مفاهیم ریاضی دانش آموزان پسر تأثیر دارد، اما بر سطح فهم مفاهیم ریاضی دانش آموزان دختر و پسر تأثیر ندارد. هم چنین، بازی رایانه ای آموزشی تنها بر یادداری دانش آموزان دختر اثر دارد. به طورکلی، نتایج پژوهش نشان داد بازی رایانه ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.
۹.

بررسی کارکردهای شاخص توانمند ساز مدل تعالی سازمانی در آم وزش و پ رورش شهرستان ساری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری منابع انسانی منابع ف‍رای‍ن‍ده‍ا شاخص توانمند ساز مدل تعالی سازمانی خط مشی واستراتژی مشارکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۳۳۶
این پژوهش با هدف ب ررسی کارکردهای شاخص توانمند ساز مدل تعالی سازمانی درآموزش و پرورش شهرستان ساری انجام شده است. این پژوهش ازنوع کاربردی ودرچارچوب روش توصیفی از نوع زمینه یابی بوده وجامعه آماری پژوهش شام ل کلیه کارکنان آم وزش و پ رورش شهرستان ساری به تعداد 300نفر بوده است. نمونه شامل کارکنان آموزش و پ رورش شهرستان ساری، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ی 1و 2، مناطق چهاردانگه، دودانگه و میاندرود بوده است. در ضمن، با توجه به ج دول کرجسی و مورگان حجم نمونه 170نف ر انتخاب گردید. روش نمونه گیری آن به صورت تصادف ی ساده است. برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی پرسشنامه بسته پاسخ با 25 گویه در مقیاس رتبه ای 1 تا 9 تنظیم گردید که معیارهای توانمندساز را مورد سنجش و اندازه گیری قرار داده است. داده های جمع آوری شده نیز در محیط SPSS طبقه بندی و برای تأیید یا رد فرضیه پژوهش از آزمونT تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان دادند کارکردهای شاخص توانمندساز (رهبری، خط مشی و استراتژی، منابع انسانی، شراکت ها و منابع، فرآیندها در آموزش و پرورش مثبت و از وضعیت مطلوب برخوردار است.
۱۰.

تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارت های کارآفرینی مربیان مراکز فنی و حرفه ای استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: Information Technology and Communications Entrepreneurial Skills Managerial Skills Technical Skills Personal Skills

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۶۷۸
The purpose of the study was to examine the impact of ICT on entrepreneurship skills of educators in Mazandaran vocational and training centers. The research method was a descriptive survey one. The statistical population included all vocational teachers working at Mazandaran technical and vocational organization amounting to 260 people. Based on Krejcie and Morgam table, 155 people were selected through simple random sampling method. For data gathering, a researcher made-questionnaire consisting 28 closed response in the form of five-choice likert items along with library studies were used. The reliability index of the questionnaire was 0/76. The gathered data were analyzed by the use of SPSS statistical software. The results showed that ICT had an important effect on entrepreneurship skills (Managerial, personal and technical skills) of teachers in technical and vocational centers.
۱۱.

بررسی سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فن آوری اطلاعات کارکنان سواد عمومی کامپیوتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۱ تعداد دانلود : ۷۵۷
این پژوهش با هدف بررسی وضعیت سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران با زیر گروه های مبانی کامپیوتر، اینترنت، پاورپوینت،Excel ، Access و Wordانجام شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران است که شامل1530 نفر می باشند. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام گرفته و بر این اساس تعداد 300 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه از نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 78/0محاسبه شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی تک گروهی و رگرسیون چندمتغیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این بود که به طور کلی میزان سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران پایین تر از حد متوسط می باشد. تحلیل رگرسیون متغیرها نیز نشان داده است که تمامی زیر گروه های سواد عمومی کامپیوتری پیش بینی کننده های معنی داری برای سواد کامپیوتری بودند.
۱۲.

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان