آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲

چکیده

خوشنامی سازمانی یکی از مباحث مهم در مدیریت سازمان می باشد . هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد فضیلت سازمانی بر خوشنامی سازمانی است. بدین منظور، جامعه آماری کارمندان اداره ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود که بر اساس جدول مورگان 175 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی- طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از دو پرسشنامه فضیلت سازمان و خوشنامی سازمانی جهت جمع آوری داده های پژوهش استفاده شد. داده ها نیز بوسیله نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از مناسب بودن برازش مدل تحقیق بود. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود از دیدگاه کارمندان از بین ابعاد فضیلت سازمانی (شامل اعتماد، خوش بینی، صداقت، شفقت و بخشش) تنها اعتماد سازمانی است که تأثیری بر خوشنامی سازمانی ندارد.، لذا مدیران سازمان ورزشی می توانند بوسیله رشد و توسعه فضایل سازمانی زمینه ساز خوشنامی سازمان را فراهم کنند.