آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های استادیوم بر تجربه خدمت تماشاگران در استادیوم فوتبال آزادی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت پیمایشی به اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش شامل تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی بود. که به صورت دسترس انتخاب شده و در نهایت، تعداد 165 پرسشنامه قابل تحلیل به مرحله تجزیه و تحلیل پژوهش راه یافتند. برای جمع آوری داده های میدانی در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد راحتی صندلی ها، زیبایی استادیوم، تمیزی استادیوم و طراحی استادیوم بر تجربه خدمت تماشاگران تأثیر مثبت و معنی داری دارند. اما تأثیر پارکینگ استادیوم، دسترسی استادیوم و خدمات غذایی استادیوم بر تجربه خدمت تماشاگران معنی دار نشد. تحقیق حاضر در راستای کمک به درک بیشتر در این زمینه انجام شد ونتایج آن نشان داد که از میان ویژگی های استادیوم، 4 عامل راحتی صندلی ها، طراحی استادیوم، تمیزی استادیوم و زیبایی استادیوم تأثیر قابل توجهی بر تجربه خدمت تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران دارند. از این رو، مدیران فوتبال ایران و مدیران استادیوم می توانند با در نظر گرفتن این نتایج و نیز نتایج سایر تحقیقاتی که در این زمینه به آن اشاره شد، به ارتقای تجربه خدمت تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران اقدام نموده و از مزایای آن بهره مند گردند.

تبلیغات