ابراهیم آلبونعیمی

ابراهیم آلبونعیمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

ارائه مدل بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری پزشکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری پزشکی بازاریابی دیجیتال هویت برند رقابت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 660 تعداد دانلود : 388
پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد که با روش کیفی انجام می شود. جامعه آماری در فاز کیفی شامل مدیران شرکت های تسهیل گر گردشگری پزشکی و مدیران بخش پذیریش بیماران بین المللی بیمارستان های شهر تهران می باشد که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مراجعه کنندگان به بیمارستان های شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود) که بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب شد. گردآوری داده ها در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه و تحلیل داده ها با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد.
۲.

تأثیر تجربه مشتریان بر وفاداری و سهم خرید آنان در صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه زنجیره ای هایپر استار)

کلید واژه ها: تجربه مشتری وفاداری رفتاری وفاداری نگرشی سهم خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 308
با پیشرفت فناوری و رقابتی تر شدن شرایط بازار در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، مشتری وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می شود. در صنعت خرده فروشی نیز، به علت افزایش رقابت و به وجود آمدن انواع مختلف فروشگاه های زنجیره ای، مشتری جایگاه و ارزش بیشتری پیدا کرده است و مشتری مداری تبدیل به یک اصل در این صنعت شده است. یکی از عوامل تأثیر گذار بر وفاداری مشتریان و در نهایت افزایش سهم خرید آنها، توجه به تجربه ذهنی ایجاد شده در مشتری هنگام خرید است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجربه مشتریان بر وفاداری و سهم خرید آنان در صنعت خرده فروشی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی می باشد. همچنین از منظر مقطع زمانی یک پژوهش تک مقطعی محسوب می شود. برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرضیه های مربوطه، پرسشنامه ای در بین 345 نفر اعضای نمونه مطالعاتی که شامل مشتریان فروشگاه زنجیره ای هایپر استار در استان تهران بود توزیع شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها توسط نرم افزارهای اس پی اس اس و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج استخراج شد. قابل ذکر است که روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و سازه و همچنین پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که سؤالات از پایایی بالایی برخوردار هستند و از نظر روایی سازه که با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و به وسیله نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که تمامی سؤالات روایی مناسبی دارند. درنهایت نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که: تجربه مشتریان بر وفاداری رفتاری، نگرشی و سهم خرید مشتریان تأثیر دارد.
۳.

تبیین عوامل مؤثر بر رضایت مشتری در صنعت نان (موردمطالعه: گروه صنعتی نان سحر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مشتری وفاداری مشتری رفتار مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 137 تعداد دانلود : 61
امروزه صنعت نان تحول مهمی را پشت سر می گذارد. تحولی که طی آن شرکت های صنعتی و بزرگ جای نانوایی های محلی و سنتی را می گیرند و رفته رفته به برندهای معتبر و شناخته شده ای تبدیل می شوند. در این راستا توجه به رفتار مشتریان جایگاه ویژه ای در بازاریابی این سازمان ها ایفا می کند. تحقیق حاضر باهدف تبیین عوامل مؤثر رضایت مشتری در صنعت نان اجراشده است. برای این منظور با به کارگیری تئوری زمینه ای، داده های کیفی مربوط به 18 نفر از خبرگان صنعت نان در ایران با استفاده از ابزار مصاحبه گردآوری و با نرم افزار MaxQDA تجزیه وتحلیل شد.  در مرحله دوم پرسشنامه محقق ساخته، داده های کمی مربوط به 482 نفر از مشتریان گروه نان سحر در شهر تهران گردآوری و با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS تجزیه وتحلیل شد. یافته های تحقیق نشان دادند که چهار متغیر شامل ویژگی محصول، فرایند تولید، انصاف قیمت و محیط فروشگاه تأثیر مثبت و معنی داری بر رضایت از محصول، کارکنان، محیط و برند دارند، ولی تأثیر کارکنان ازنظر آماری مشاهده نشد. در ادامه مشخص شد که تأثیر رضایت مشتری بر کسب مزیت رقابتی، افزایش سهم بازار، بهبود عملکرد مالی و وفاداری مشتری از طریق راهبردهای بازاریابی که در چهار گروه دسته بندی شده اند و شامل؛ رسیدگی به شکایات، برند سازی، مسئولیت اجتماعی برند و مدیریت ارتباط با مشتری می شوند، مثبت و معنی دار است. از طرف دیگر، نقش معکوس عوامل مداخله گر و نقش مستقیم بستر حاکم بر راهبردها ازنظر آماری تأیید شد. در انتها پیشنهاد هایی به مدیران شرکت های تولیدکننده نان ارائه شده است که بر مدیریت زنجیره تأمین و ارتباط با مشتری و همچنین ایفای مسئولیت اجتماعی تأکید دارد.
۴.

Evaluation and Prediction of International Marketing Management Factors for Wind Renewable Energy Equipment(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Marketing International Marketing Management Wind turbine Fuzzy Inference Renewable Energy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 431
Countries have made significant investments in the last decade to reach the international market of renewable energy. Studies potentially have indicated a beneficial renewable energy market. Accordingly, firms must alter their business model to enter the global market. This research aims to discover strategic factors in international marketing management for new renewable energy products. The community of this research includes experienced managers and experts in the field of renewable wind energy. The analysis is applied in terms of purpose and is of the qualitative-quantitative method. In this study, structural equation modeling and Smart PLS software have been utilized for data analysis. The results indicate that 11 strategic factors could influence the international marketing management for new wind renewable energy products, and their effect is at a significant level. Finally, the research model was analyzed using fuzzy inference system (FIS) and Matlab software.
۵.

Presenting Model of Ethical Strategies based on Social Media Marketing(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 415
Background: Companies in a competitive environment are forced to use strategies that bring them more survival. Consumer satisfaction depends on ethical marketing, which deals with ethical principles and marketing practices and regulations. Evaluating ethical tools in marketing strategies is a strategy that increases the profitability and sustainability of companies due to attracting more customers. Method: This research is a qualitative research that has been done by using the data theory of the foundation with interview tools from the research community, which includes 23 academic experts, managers and experts in the field of marketing and social media who were selected by purposive sampling. Data analysis was performed with MaxQDA software in three stages: open, axial and selective Results: The findings represent 104 open source codes that eventually led to the six main axes in the model. Conclusion: Based on the research results, the model includes influential factors (structural, managerial, store-related and social media-related). Social media marketing is a central phenomenon that includes (advertising, communication, and word-of-mouth electronic advertising). It encompasses the prevailing context (interactive, competitive, and globalizing environment), including intervening factors (religious, technological, and economic) that influence the ethical strategies of social media marketing. Marketing, economic and human resources actions in the form of ethical strategies lead to the formation of economic and user-related consequences.
۶.

ارائه الگوی رقابت پذیری خوشه های صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی شرکتهای وابسته به تعاونی های کشاورزی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعاونی عامل پیش زمینه های اجتماعی عامل تمرکز جغرافیایی عامل تسهیل نوآوری عامل استراتژی شرکت ساختار و رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 953
جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارکنان اداری خوشه ادوات کشاورزی شهرک صنعتی ساری می باشند که تعداد آنها 107نفر می باشد. پس از آن با استفاده از نرم افزار کیفی Maxqda و کدگذاری باز و محوری عوامل موثر شناسایی و با نرم افزار کمّی PLS مدل تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. مطابق با نتایج کیفی تحقیق عوامل موثر بر رقابت پذیری خوشه های صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی عبارتند از: شبکه نهادها و صنایع پشتیبان، پیش زمینه های اجتماعی، تسهیل نوآوری، تمرکز جغرافیایی، استراتژی شرکت ساختار و رقابت. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "شبکه نهادها و صنایع پشتیبان" عبارتند از ادغام عمومی بنگاه ها، ارتباط با تامین کنندگان، ارتباط دولت با مراکز تحقیقاتی، عقد قراردادهای بانکی، مکانیزم های تعدیل مالیات و پشتیبانی دولت. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "پیش زمینه های اجتماعی" عبارتند از ارزش اجتماعی مشترک، ایجاد ضوابط رفتاری مشترک، حس جامعه پذیری، وجود تعرفه ها و فرصت های مشترک. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "تسهیل نوآوری" عبارتند از آموزش خلاقیت، بالفعل شدن نوآوری، افزایش ظرفیت نوآوری، میزان نوآوری، وجود دانشگاه ها و مراکز دانش. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "تمرکز جغرافیایی" عبارتند از تخصص یافتگی بخشی، تمرکز شرکت های مرتبط و مکمل، نزدیکی جغرافیایی شرکت ها. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "استراتژی شرکت ساختار و رقابت" عبارتند از انتخاب استراتژی، انعطاف پذیری در رقابت، تسهیم رقابت و همکاری، رقابت محلی، وجود افزایش تقاضا، وجود مشتریان در بازارهای داخلی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان