فرزاد آسایش

فرزاد آسایش

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

Evaluate and prioritize the impact of marketing strategies on reducing entrepreneurial risks

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۲
Purpose: The purpose of this study is to evaluate the impact of marketing strategies on entrepreneurial risks and determine their ranking. It is possible to rank marketing strategies to make the best decision to deal with the risks facing businesses. Methodology: Based on preliminary studies conducted on SMEs in Iran, a four-part questionnaire with a five-point Likert scale was provided to entrepreneurs and managers of SMEs in Tehran. Data related to 20 questionnaires were analyzed using SPSS software. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the questionnaire. Finding: The results reveal that financial strategies, customer, relationships and online marketing do not have the same effect on entrepreneurial risks and we can rank them. Also, in examining the impact of business strategies on risks, the results showed that planning strategy has the greatest impact on reducing credit, operational and liquidity risks whilst relationship strategy has the greatest impact on reducing market risk. Online marketing strategy has the least observed effect on reducing credit risk and operational risk, and direct marketing strategy and financial strategy have the lowest effect on reducing liquidity and market risks. Conclusion: The effect of business strategies on reducing entrepreneurial risks is confirmed and we can rank strategies based on their impact on the risks facing businesses. Entrepreneurial risks can be reduced by using marketing strategies, and in conditions of uncertainty, the use of knowledge and expertise of marketing consultants can lead to improved decisions of entrepreneurs, resulting in sustainability and growth of businesses.
۲.

Future Study of Marketing in the Banking Industry with a focus on Blockchain Technology(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۷۲
The aim of the current research is to identify the futures of marketing in the banking industry with a focus on blockchain technology. The current research is applied in terms of direction and has a mixed methodology due to the use of qualitative and quantitative methods together. The theoretical population of the research was experts in banking marketing and digital financial technologies, especially blockchain, and the sampling method was done in a judgmental method. The sample size in this study was equal to 15 people. For data analysis, meta synthesis methods, Binominal's statistical test, developed Copras and root definitions tool were used. The tools of data collection in this research were interviews and questionnaires (expert evaluation and priority evaluation questionnaires). 47 drivers were extracted from meta synthesis and these drivers were classified into nine main drivers. The drivers of the research were screened in two stages using theory-based inference screening and Binominal's test, and 12 drivers were considered for prioritization using the Copras technique. The remaining drivers were evaluated using the Copras technique and three criteria of importance, degree of certainty and experts' expertise. The findings showed that the drivers of marketing researchers' interest in digital financial technologies and blockchain and the development of decentralized banking had the highest priority and were selected for scenario planning. Based on these two drivers, four scenarios of crypto bank, conservative banking, pioneer banking and traditional banking were developed. The research proposals were proposed based on the important drivers and the desired scenario (crypto bank).
۳.

تدوین و طراحی مدل بازاریابی رکود با استفاده از تکنیک داده بنیاد (مطالعه موردی گروه صنعتی پاکشو)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۲۰
از دوره رکود، به عنوان دوره کسادی و بحران نیز یاد می شود. بازاریابی، وسیله شناسایی و برآورده ساختن نیازهای مشتریان به روشی سودمند است و نقشی حیاتی را در دوران رکود در حفظ مشتریان موجود و همچنین در جذب و به دست آوردن مشتریان جدید و حفظ سهام بازار ایفا می کند، هدف اصلی این پژوهش مفهوم پردازی و طراحی مدل بازاریابی رکود با رویکرد داده بنیاد مبتنی بر روش تحقیق کیفی است. روش تحقیق مقاله حاضر، کیفی-اکتشافی و با رویکرد پارادیم داده بنیاد است. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته مطابق با مدل پارادایمی استفاده شد. نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی بود که با نظرات 25 نفر از اعضای مدیران و مسئولان شرکت های گروه صنعتی پاکشو  انجام گرفت.یافته های به دست آمده طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی به مدل طراحی شده بازاریابی رکود شامل عوامل علی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها و پیامدها، منجر شد که در نهایت 30 مقوله و 521 کد بدست آمد.درنهایت هرکدام از مقوله ها تفسیر گردید و پژوهش های مرتبط با نتایج تحقیق شناسایی و مورد تطبیق قرار گرفت. در صورت انتخاب استراتژی صحیح  بازاریابی, دوران رکود بازار که در بسیاری از حالت ها یک دوره تهدیدآمیز محسوب می شود، بهترین دوران توسعه بازار و سودآوری نیز می تواند باشد و حتی افزایش سهم بازار می تواند بسیار چشم گیر باشد.
۴.

تأثیر سودمندی های نوآوری فناوری و انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سودمندی های نوآوری فناوری و انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مصرف کننده با نقش میانجی احساس لذت و استفاده به موقع انجام شد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و از حیث روش توصیفی-پیمایشی می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری که بر روی آن مطالعه شده است، همگی از مشتریان دیجی کالا بودند. با اعتنا به مشخص نبودن این مشتریان، طبق فرمول کوکران با مقدار خطای %۵ تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، به صورت در دسترس بود. یافته ها: نتایج نشان داد سودمندی نوآوری فناوری بر احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی بر احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. احساس لذت کاربر بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری تأثیر مثبت دارد. استفاده به موقع کاربر بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری تأثیر مثبت دارد. سودمندی نوآوری فناوری بر تجربه مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. سودمندی نوآوری فناوری بر اطلاعات مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی بر اطلاعات مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش به منظور بررسی ارتباط میان سودمندی های نوآوری فناوری و انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی باتجربه مشتری و اطلاعات مصرف کننده با نقش میانجی احساس لذت و استفاده به موقع انجام گرفته است
۵.

تاثیر تجربه منفی مشتری بر انتقام برند و اجتناب از برند با نقش میانجی نفرت از برند

تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
هدف این بررسی تاثیر تجربه ناخوشایند بر دوری از برند و انتقام با برند با  واسطه گری نفرت بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان رستوران های زنجیره ای  درتهران هستند. در این پژوهش 384 نفر از مشتریان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه ی آماری از یک جامعه ی نامتناهی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که جهت تأیید روایی آن، از روایی صوری و روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد و برای پایایی آن آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد: نفرت و تجربه ناخوشایند بر دوری از برند و انتقام با برند تأثیر معناداری دارد.. نفرت در رابطه ی بین تجربه ناخوشایند بر دوری از برند و انتقام با برند نقش میانجی داشت.
۶.

تاثیر تنهایی، نگرانی از سلامت جسمی و همدلی بر قصد تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید در معلولین و افراد ناتوان جسمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
معلولیت همانند پدیدهای زیستی و اجتماعی، حقیقتی است که همه جوامع، جدای از میزان توسعه یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن روبرو هستند. ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان، قسمتی از افراد جامعه اند که همچون سایرین نیازمند بهره مندی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند. هدف از انجام پژوهش، ارزیابی تاثیر تنهایی، نگرانی از سلامت جسمی و همدلی بر قصد تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید در بین معلولین و افراد ناتوان جسمی در شهر تهران می باشد. روش تحقیق از جهت هدف، کاربردی و بر طبق شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی معلولین و افراد ناتوان جسمی سازمان بهزیستی در شهر تهران می باشند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و 400 پرسش نامه به روش نمونه گیری در دسترس توزیع و تعداد 393 پرسشنامه جمع آوری گردیده است. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان 789/0 بوده است. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و توسط نرم افزار Smart-PLS تجریه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها حاکی از این است که همدلی افراد معلول، تنهایی افراد معلول، عزت نفس کم افراد معلول، و نگرانی از سلامت جسمی افراد معلول بر روابط بین اجتماعی افراد معلول تاثیر معناداری دارد. همچنین آگاهی زیست محیطی افراد معلول بر روابط بین اجتماعی افراد معلول اثرگذار نبوده است. و در نهایت، نقش روابط بین اجتماعی افراد معلول بر قصد تبلیغات دهان به دهان معلولین و قصد خرید معلولین نشان داده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان