آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای دیدگاه مدیران کتابخانه های بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران نسبت به جایگاه فناوری اطلاعات در کتابخانه ها است. روش پژوهش : نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش پیماشی بود. این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده نمود. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش مدیران 40 کتابخانه بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران بودند که تنها 32 پرسشنامه عودت داده شد. برای تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که 5/12 درصد از مدیران دانشگاه تهران، 6/15 درصد از دانشگاه ایران و 25 درصد از دانشگاه شهید بهشتی به میزان بسیار زیاد با به کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات و ابزارهای آن موافقند و 7/93 درصد از مدیران هر سه کتابخانه بیمارستانی استفاده از فناوری اطلاعات را ضروری می دانند. از دیدگاه مدیران بیشترین مزیت فناوری اطلاعات مربوط به کاهش تلاش انسانی( 4/59درصد) است. 100درصد مدیران کتابخانه های هر سه دانشگاه نیاز به ارتقاء بیشتر مهارت خود در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات را تأیید نمودند. در دانشگاه تهران 1/16درصد، در دانشگاه ایران 9/12 درصد و در دانشگاه شهید بهشتی 29 درصد از مدیران به منظور ارتقاء مهارت های کتابداران به میزان بسیار زیاد با آموزش رسمی آنها موافقند و در نهایت نقش کتابخانه ها را به عنوان مراکز اطلاع رسانی برای گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مؤثر می دانند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نگرش عینی و عملی مدیران کتابخانه های بیمارستانی نسبت به جایگاه فناوری اطلاعات از تفاوت معناداری برخوردار است به طوری که مدیران کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه شهید بهشتی نگرش و تمایل عینی و عملی بالاتری نسبت به جایگاه فناوری اطلاعات در کتابخانه های بیمارستانی دارند.

Library Managers' Attitude about the Status of Information Technology in Iranian Hospital Libraries: A Comparative Study

Abstract Purpose – This research aims to compare the attitude of the managers of libraries located at Iran, Tehran and Shahid Beheshti Medical Sciences Universities' training hospitals on the status of information technology (IT) in the mentioned libraries. methodology – Applied survey research methodology was assigned in this research. It used researcher-made questionnaire to collect the data. The managers of forty hospital libraries of Iran, Tehran and Shahid Beheshti Universities formed the population of the research. To analyze the collected data, the statistical software SPSS (version 17) was used. Findings – Results showed that 12.5% of Tehran, 15.6% of Iran and 25% of Shahid Beheshti universities library managers agreed to a very large extent on the application and development of IT and its tools and 93.7% of the managers from all the three hospital libraries deemed the application of IT most necessary. The managers believed that the greatest advantage of IT is concerned with the reduction of human efforts (59.4%), and 100% of the managers acknowledged the need for further promotion of their skills in a wide variety of IT issues. 16.1% at Tehran, 12.9% at Iran and 29% at Shahid Beheshti University considerably approved of formal education for the promotion of their librarians' skills. Conclusion- According to the research findings it can be concluded that objective and scientific attitude towards the role of information technology on hospital library managers has significant differences, so that the hospital library managers of SBU have higher positions in objective and practical attitude and desire.

تبلیغات