کلید واژه ها: وندالیسم کتابخانه ی عمومی کتابداران کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۶۴ - ۸۳
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۹۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

هدف : هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل مرتبط با وندالیسم کتابخانه ای از دیدگاه کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه بود. روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه ی پژوهش تمام کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی نهادی استان کرمانشاه (168 نفر) بودند که با فرمول کوکران، حجم نمونه 118 نفر حاصل شد. از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. سه دسته عامل"فردی"، "کتابخانه ای" و "اجتماعی و فرهنگی" مرتبط با پدیده ی وندالیسم در کتابخانه های عمومی شناسایی شد که این مدل نظری با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری اموس و تحلیل عاملی تاییدی مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: بیشترین نوع تخریب خط خطی کردن کتاب ها، حاشیه نویسی یا نوشتن داخل کتاب ها بود. بین سطح برخورداری مراجعان و گرایش به وندالیسم رابطه ی معنادار دیده شد. مهمترین عامل کتابخانه ای مرتبط با وندالیسم کمبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز مراجعان بود. در بین متغیرهای سازه فرهنگی و اجتماعی، رابطه ی متغیر فقر فرهنگی و جرم خیز بودن مکان کتابخانه معنادار شد. در مورد ابعاد سازه عوامل فردی، متغیر ویژگی های شخصیتی افراد (ضریب رگرسیون 82/0) معنادار شد. در بین عوامل سه گانه ی مرتبط با وندالیسم کتابخانه ای، مهمترین سازه بعد کتابخانه ای (ضریب مسیر74/0) بود. نصب دوربین مدار بسته و سیستم اعلام سرقت، شناسایی افراد وندال و تذکر بدور از خشونت به آنها، نظارت دقیق کتابداران و وجود نگهبانی در کتابخانه ها از راه های مقابله با وندالیسم ارائه شد. نتیجه گیری: تجهیز کتابخانه ها و آموزش کتابداران در راستای برخورد خوب با کاربران، برگزاری کارگاه های آموزشی جهت آگاه سازی کاربران از جرم بودن اعمال وندالیستی می تواند به کاهش وقوع این مسئله کمک کند.

The factors related to library vandalism from the view of librarians of kermanshah public libraries

The original aim of study was to survey the factors related to library vandalism from the view of librarians of kermanshah public libraries (KPL). The research was applied and surveyed.The study population was all librarians working in KPL that with Cochran's formula, the sample size was 118. Simple random sampling was used .Three categories of factors "individual", "library" and "social and cultural" were identified as related factors of vandalism in KPL. This theoretical model using structural equation software Amos and confirmatory factor analysis were tested. The most common type of destruction was book scrawling, annotation or writing inside the books. A significant relationship was seen between the Income and the trend to vandalism. The most important factor influencing library vandalism was the lack of information resources needed by clients. Among the variables of cultural and social dimension, the relationship between cultural poverty and Being criminal of Library location was significant.Regarding the dimensions of individual factors, the variable of personality traits(Regression coefficient 0.82) became significant. Among the three factors related to library vandalism, the most important dimension in the present study was the library dimension (Path coefficient 0.74).The installation of Closed-circuit television (CCTV) and theft notification system, identification of vandals and warning them to stay away from violence, close supervision of librarians and guarding libraries, ways to dealwith vandalism were presented. Equipping libraries and training of librarians in order to deal well with users, Holding training workshops to inform users about the criminality of vandalism can be effective in reducing vandalism.

تبلیغات