آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰

چکیده

هدف: امروزه صنعت روبه رشد گردشگری با ظهور تکنولوژی های نوین تغییرات شگرفی را تجربه می کند. واقعیت مجازی، یکی از تکنولوژی های برخاسته از ICT این قابلیت را دارد که برای گردشگران بالقوه تجربه بسیار تعاملی ای را رقم زند و آنها را به بازدید واقعی از مقاصد در آینده ترغیب کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیرهای تکنولوژی واقعیت مجازی بر نیات رفتاری گردشگران و تصویر مقصد گردشگری اجرا شده است. روش: نمونه این پژوهش، 267 نفر بازدیدکننده از سه جاذبه گردشگری استان خوزستان، از طریق فیلم های 360 درجه واقعیت مجازی است. به منظور جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه آنلاین و روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. پایایی و روایی سازه های پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجی به تأیید رسید. فرضیه های پژوهش نیز به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس3 بررسی شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای حس حضور و تجربه زیبایی شناسی بر رضایت از واقعیت مجازی به طور مثبت و معنادار مؤثر است، رضایت از واقعیت مجازی بر درگیری رفتاری تأثیر مثبت و معنادار می گذارد و درگیری رفتاری نیز بر قصد بازدید از مقصد، قصد توصیه شفاهی و تصویر مقصد تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، تکنولوژی واقعیت مجازی تأثیر مثبتی بر رفتار گردشگران و تصویر مقصد دارد. نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران و بازاریاب های مقاصد گردشگری و همچنین ارائه دهندگان خدمات برنامه های واقعیت مجازی مفید واقع شود. این تکنولوژی، ابزاری مفیدی برای بازاریابی و برندسازی مقاصد است و می تواند گردشگران را به بازدید حقیقی از مقصد در آینده ترغیب کند.