آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷

چکیده

زمینه و هدف: مرور نظام مند نشریات به مدیران آن ها کمک می کند که با آگاهی از وضعیت نشریه، اطلاعات لازم را در خصوص نقاط ضعف و قوت نشریه به دست آورند. هدف این پژوهش، مرور نظام مند مقالات منتشرشده فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی طی دوره پنج ساله 1399-1395 است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است که با رویکرد مرور نظام مند به بررسی نشریه پژوهش های مدیریت انتظامی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مقالات منتشرشده در مجله طی سال های 1395 تا 1399 به تعداد 149 مقاله است که همه آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. داده های پژوهش با به کارگیری نسخه های الکترونیکی نشریه، گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفته است.  یافته ها: داده ها نشان می دهد در پنج سال مورد بررسی، تعداد 149 مقاله با مشارکت 421 نویسنده منتشر شده است. از نظر جنسیتی 94% نویسندگان را مردان و 6% را زنان تشکیل داده اند. بیشترین فراوانی نویسندگان مقالات از نظر رتبه علمی مربوط به استادیاران و بالاترین فراوانی سازمانی از دانشگاه علوم انتظامی امین، علامه طباطبایی و آزاد اسلامی است و مقالات بیرون از سازمان با 42% بیشترین حجم مقالات منتشره را دارد. بیشترین فراوانی مشارکت گروهی نویسندگان مربوط به مقالات دونفره با 45 و سه نفره با 44 عنوان است. 47% نویسندگان از روش تحقیق کمّی و 32% از روش کیفی استفاده کرده اند. بیشترین فراوانی ارجاعات به منابع فارسی با 61% و منابع انگلیسی با 39% بوده و مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است. نتیجه گیری: مرور نظام مند فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی نشان می دهد، این نشریه تا حدود زیادی در شاخص های استاندارد بررسی نشریات وضعیت نسبتاً مناسبی مطلوبی را دارد، اما با توجه به استانداردهای جدید وزارت علوم در تعدادی از شاخص ها باید تقویت شود.

تبلیغات