آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷

چکیده

زمینه و هدف: نیروی انتظامی مهم ترین سازمان تأمین کننده نظم و امنیت در کشور است و درصورت بروز بحران به عنوان نیروی مقدم با آن مواجه می شود، این نیرو پیوسته با بحران های اجتماعی روبروست و برای مدیریت آن نیازمند یک مغز متفکر و هدایت گر است؛ در این بین نقش مرکز فرماندهی و کنترل بسیار مهم است؛ هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در مدیریت بحران های اجتماعی است. روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش 185 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر تعیین شد. پایایی پرسشنامه برای فرضیه اول، توسط آلفای کرونباخ 76/0، فرضیه دوم، 79/0 و فرضیه سوم، 81/0 به دست آمد. در پردازش و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای تعیین اولویت مولفه ها، از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: بیشترین تاثیرگذاری مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در مدیریت بحران های اجتماعی به ترتیب مربوط به هماهنگی و هدایت عملیات، پردازش اطلاعات و تشخیص به موقع بحران و جمع آوری اطلاعات است. نتایج: مهم ترین مؤلفه ها نیز به ترتیب اولویت شامل: فراهم کردن موقعیت تصمیم گیری و آگاهی از وضعیت، پردازش اطلاعات، نمایش وضعیت نبرد و تشخیص به موقع بحران، پیشگیری از تداخل و تناقض بین فعالیت رده ها و  وحدت فرماندهی در زمان مواجهه با بحران های اجتماعی است.

تبلیغات