نویسندگان: امین نیکپور

کلید واژه ها: عدالت سازمانی سرمایه اجتماعی سازمانی بهره وری کارکنان

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۰۹-۲۳۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹

چکیده

با توجه به اهمیت بهره وری منابع انسانی در شرکت ها و ارتباط مستقیم آن با رشد و توسعه اقتصادی کشور، این پژوهش به بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی سازمانی بر بهره وری کارکنان در شرکت گاز استان کرمان پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان رسمی شرکت گاز استان کرمان به تعداد 192 نفر بوده است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 128 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی سازمانی و بهره وری کارکنان بود که روایی سازه این پرسشنامه ها مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به ترتیب برابر با (0/851، 0/877)، (0/867، 0/890) و (0/899، 0/912) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد عدالت سازمانی ادراک شده علاوه بر تاثیر مستقیم، به صورت غیرمستقیم و از طریق سرمایه اجتماعی سازمانی نیز بر بهره وری کارکنان تاثیر مثبت دارد. نتیجه آزمون بوت استراپ نیز نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر بهره وری کارکنان متغیر میانجی گر است.