آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان اخلاقی بودن سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری تحقیق 261 تن از کارکنان (مدیران و پرسنل) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر هستند، که تعداد 200 تن با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/97 است. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی، آزمون T تک نمونه ای، فریدمن و نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل 8/5 انجام شده است. نتایج نشان داد که سازمان اخلاقی دارای سه بعد افراد اخلاقی، رهبری اخلاقی، ساختارها و نظام های اخلاقی است. همچنین افراد اخلاقی دارای مؤلفه های ( اعتماد، درست رفتار کردن، در سطح عالی پرورش اخلاقی بودن) و رهبری اخلاقی دارای مؤلفه های ( الگوی نقش بودن، حفظ ارزش های اخلاقی در سازمان، پاداش دادن به رفتار اخلاقی و به انضباط در آوردن سریع رفتار غیراخلاقی) و ساختارها و نظام های اخلاقی دارای مولفه های(فرهنگ سازمان، اصول اخلاقی، کمیته آموزش، سازو کارهای افشاگری) است

تبلیغات