آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲

چکیده

شرایط ویژه حوزه بالادستی صنعت نفت ایران مانند نوع مخازن ایران (که اغلب از جنس کربناته شکافدار هستند) و ورود مخازن به نیمه دوم عمر خود، همچنین سایه افکندن مسائل خاص بین الملل مانند تحریم صنعت نفت و گاز ایران، پرداختن به مسائل فناورانه صنعت و تلاش جدی تر در جهت رفع نیازهای این صنعت را ضروری ساخته است. تبیین و تدوین استراتژی کلان در زمینه توسعه فناوری می تواند به سایر برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور در زمینه توسعه دانش و فناوری جهت داده و با تعیین اولویت ها، روند رشد و توسعه فناوری را بیش از پیش تسهیل سازد. در این راستا توجه به محیط رقبا به ویژه آن دسته که تلاش ویژه ای در جهت فراملی نشان دادن خود دارند، اهمیت ویژه ای می یابد. مطالعه روند توسعه و استراتژی پیشرفت و چالش های استخراج شده در حوزه فناوری این شرکت ها می تواند مسیر آینده جهان و نیازمندی های آن را روشن تر سازد و صنعت نفت کشور را در برنامه ریزی و تدوین استراتژی های مؤثر و کارآمدتر یاری رساند. در این مقاله خلاصه ای از پژوهش صورت گرفته در پژوهشگاه صنعت نفت درباره استراتژی فناوری نمونه های برتر جهانی (عربستان و ژاپن) که به نوعی رقیب جدی صنعت نفت ایران نیز تلقی می شوند، ارائه می شود.

تبلیغات