آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

کیفیت حسابرسی برای استفادهکنندگان صورتهای مالی، مدیران و حسابرسان، اهمیت ویژهای دارد. هدف این پژوهش، الگوبندی رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی و بررسی تأثیر همزمان و متقابل متغیرهای مزبور است. به این منظور، تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره 11 ساله پژوهش (سالهای 1384 تا1394 ) انتخاب شدند. روش پژوهش استفاده از الگوی علت و معلولی سیستمهای پویاست. دادهها از صورتهای مالیشرکتهای نمونه و نرمافزار رهآورد نوین نسخه 3 به دست آمد. آزمون فرضیهها (رگرسیون چندمتغیره و حسب مورد نسخه 9 انجام شد. نتایج E Views نسخه 23 و SPSS رگرسیون جزئی و توابع آرچ) با استفاده از نرمافزارهای اندازه » ،« حقالزحمه حسابرس » ،« رعایت استانداردها و اجرای حرفهای بهوسیله حسابرس » پژوهش نشان داد که عوامل درصد تحریفات کشف و گزارش » ،« تعداد بندهای تعدیل در گزارش حسابرسی » ،« شهرت حسابرس » ،« حسابرس تخصص حسابرس و » و « طول دوره تصدی حسابرس » ،« تأخیر در گزارش حسابرسی » ،« نوع اظهارنظر حسابرس » ،« شده در الگوی علت و معلولی کیفیت حسابرسی، با لحاظ ارتباط متقابل، بر یکدیگر اثر معنادار « شناخت وی از صنعت دارند. و