مجلات>مدیریت و حسابداری>مدیریت سلامت>1389 >شماره 39
مدیریت سلامت 1389 شماره 39
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: همراستایی راهبردى، ضرورتی بنیادین در برنامه ریزى استراتژیک سیستم اطلاعات سلامت

حوزه (های) تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان

تعداد نمایش: 750
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه ى طبقه بندى علل خارجی صدمات در کشورهاى منتخب و ارائه ى الگویی براى ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان

تعداد نمایش: 420
چکیده