مدیریت سلامت

مدیریت سلامت

مدیریت سلامت 1389 شماره 41 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

توزیع نیروی انسانی پزشک متخصص و پرستار بر حسب جمعیت و رابطه آن با تعداد تخت در بیمارستان های دولتی در ایران؛1380–1385(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۹۷۵
واژه های کلیدی: کلید واژه ها: پزشک متخصص، پرستار، تخت فعال، منحنی لورنز، ضریب جینی،
۲.

رابطه برند سازمانی (Branding) و شاخص های عملکردی (بیمارستان قایم(عج) مشهد؛ 1387(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت بهداشت و درمان
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
تعداد بازدید : ۱۷۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۵
واژه های کلیدی: کلید واژه ها: برندسازی، بیمارستان، شاخص، عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
۳.

تحلیل سربه سری کانون های خدمات نهایی مرکز آموزشی - درمانی آلفای دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1387(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۷۲۶
واژه های کلیدی: کلید واژه ها: بیمارستان، هزینه، درآمد، کانو نهای فعالیت و سرب هسری،
۴.

بررسی وضعیت سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان های آموزشی، درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ سال 1388(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت بهداشت و درمان
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت
تعداد بازدید : ۱۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۰۸
واژه های کلیدی: کلید واژه ها: داروخانه بیمارستان، سیستم اطلاعات داروخانه، مدیری،
۵.

ارزیابی سند برنامه استراتژیک به روش فازی:مطالعه موردی اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان؛سال 1387(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درباره ی میزان استقرار شاخص های سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛سال 1388(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۵۴۶
واژه های کلیدی: کلید واژه ها: سازمان، سلامت سازمان، شاخ صهای سلامت سازمان،
۷.

اندازه گیری تمرکز موضوعی و پژوهشگران متمرکز بر آن(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۵۸۰
واژه های کلیدی: پژوهشگر، مرکز تحقیقات h، موضوعی h، ارزیابی،
۸.

طرح نقشه نمایی مفاهیم طبّ سنّتی ایران در ساختار ابراصطلاحنامه و شبکه معنایی«نظام زبان واحد پزشکی (UMLS)»(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: طب سنتی ایران نظام زبان واحد پزشکی ابراصطلاحنامه شبکه معنایی روابط مفهومی روابط سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۳
مقدمه: هدف این پژوهش ارائ هی طرحی برای تعیین جایگاه واژگان و مفاهیم طبّ سنّتی ایران در ساختار زبان مشترک و تبیین (Unified Medical Language System = UMLS) ابراصطلاحنامه و شبکه معنایی نظام زبان واحد پزشکی جایگاه و سهم واژگان طبّ سنّتی ایرانی در واژگان و مفاهیم دانش جهانی پزشکی بود. روش بررسی: این طرح پژوهش سه بخش است: در بخش الف، نظام زبان واحد پزشکی جهت شناسایی ساختار کلی آن و شناسایی دقیق خلأ های آن در مورد مفاهیم طبّ سنّتی ایران، تحلیل م یشود. در بخش ب، متون و منابع اطلاعاتی مربوط به داروی مفرده » و « نشان هی رنگ ادرار » ،« بیماری صرع » : مفاهیم طبّ سنّتی ایران مطالعه؛ و نمون ههایی از مفاهیم کلی شامل با زیر شاخ ههای آ نها استخراج م یشود. در بخش ج، نمونه مفاهیم استخراج شده از میان مفاهیم پزشکی رایج « سنبل الطیب (غربی) ترسیم شده در ساختار نظام زبان واحد پزشکی- در خ لأهای مربوط به مفاهیم طبّ سنّتی ایران، درون ساختار ابراصطلاحنامه و شبکه معنایی این نظام، گنجانده م یشود. یافته ها: پیش نمونی از ساختار کلان طبّ سنّتی ایرانی که جایگاه آن در زبان پزشکی واحد ترسیم شده است با چگونگی تبادلات مفهومی طبّ سنّتی ایرانی با نظام زبان پزشکی واحد ارائه شد. نتیجه گیری: دامن هی فعلی یو ام ال اس تعداد قابل قبولی از مفاهیم مرتبط با طبّ سنّتی ایران را پوشش داده است. ولی جایگاه و دامن هی کامل و رسمی از دانش طبّ سنّتی ایران ارائه نم یکند. این پژوهش، موفق به تحلیل رد ههای کلان طبّ سنّتی ایرانی شده، و شیو هی برقراری تبادلات مفهومی را بین طبّ سنّتی ایرانی با طب امروزه جهانی، تحلیل کرده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵