مجلاتمدیریت صنعتی دانشگاه تهران


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: طهمورث حسنقلی پور یاسوری

سردبیر: عزت اله اصغری‌زاده

مدیر داخلی: حسین آدوسی

هیئت تحریریه: عادل آذر، احمد جعفرنژاد چقوشی، نظام‌الدین فقیه، محمد مدرس یزدی، لعیا الفت، محمدرضا امین ناصری، بهروز دری، سید حسن قدسی‌پور، علی محقر، منصور مؤمنی

وب سایت: http://imj.ut.ac.ir

پست الکترونیک: imj@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: