آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹

چکیده

در اقتصاد جهانی شرکت هایی که مدل کسب وکار آن ها مبتنی بر تعاملات شبکه محور است، سریع ترین نرخ رشد را دارا هستند. در چنین اقتصاد شبکه محوری مزایای استراتژیک به طور فزاینده ای در کسب وکارهای پلتفرمی ایجاد می شود. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه استراتژی هم آواسازی در کسب و کارهای پلتفرمی انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از جستجوی نظام مند مطالعات مرتبط با استراتژی هم آواسازی در پایگاه های معتبر بین المللی استخراج شده و در نهایت 43 مطالعه برای بررسی های نهایی شناسایی شدند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از منظر رویکرد کیفی، از منظر جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. سپس با اتخاذ استراتژی فراترکیب و رویکرد تحلیل مضمون به استخراج مفاهیم و الگوها از مطالعات منتخب پرداخته شد. در پایان، الگوی شکل گیری استراتژی هم آواسازی در 3 بعد اصلی (زمینه، محتوا و فرآیند)، 13 مؤلفه (افزایش سهم نوآوری پلتفرم، خلق مزیت رقابتی، خلق ارزش مشترک، پویایی دانش، صیانت پذیری نوآوری، پایداری شبکه، تدوین چشم انداز، تحریک نوآوری، مشروعیت بخشی، اهرم های رهبری، مدیریت مرزهای پلتفرم، مؤلفه ها و قوانین پلتفرم) و 38 شاخص شناسایی و دسته بندی گردید.

Orchestration strategy in platform businesses: Meta-synthesis approach

In a global economy, companies with a business model based on network-based interactions have the fastest growth rates. In such a network-centric economy, strategic benefits are increasingly being created in platform-based businesses. The aim of this study was to qualitatively combine the results of studies conducted in the field of orchestration strategy in platform-based businesses. In this study, using a systematic search of studies related to orchestration strategy in reputable international databases were extracted and finally, 43 studies were identified for final reviews. The present study is applied research in terms of purpose, is qualitative in terms of approach, and is Library research in terms of data collection. Then, by adopting a meta-synthesis strategy and content analysis, concepts and patterns were extracted from selected studies. Finally, the pattern of orchestration strategy formation in 3 main dimensions (context, content, and process), 13 components (increasing the share of platform innovation, creating competitive advantage, creating shared value, knowledge dynamics, innovation appropriability, network sustainability, vision development, Stimulating innovation, legitimation, leadership levers, platform boundary management, platform components and rules) and 38 indicators were identified and categorized.

تبلیغات