مرتضی محمدزاده

مرتضی محمدزاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

تأثیر تدریس انگیزشی - کاربردی علوم پایه بر یادگیری معنادار و ریشه ای دانشجویان دندانپزشکی

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۹
مقدمه: کاربردی بودن دروس علوم پایه یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در زمینه آموزش پزشکی است. در همین راستا، این مطالعه با هدف معرفی روش نوین آموزش و ارزیابی میزان رضایت دانشجویان دندان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و بالین درباره شیوه تدریس انگیزشی - کاربردی درس قارچ شناسی پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. روش ها: مطالعه توصیفی مقطعی حاضر طی سه سال)۱۳۹۴-۱۳۹6 (با اجرای روش تدریس انگیزشی-کاربردی درس قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، میزان رضایتمندی 41 دانشجوی علوم پایه و 53 دانشجوی مقطع بالین دانشکده دندانپزشکی در مورد کاربردی بودن درس قارچ شناسی پزشکی ارزیابی شد. اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه ای مشتمل بر پنج هدف که با سوالات متناسب پرسیده شد، عبارتند از: میزان اهمیت درس قارچ شناسی پزشکی، توجه به پژوهش محور شدن دانشجو، کاربردی بودن تدریس، تعمیق و معنا دار بودن یادگیری و ایجاد نگرش خوب دانشجویان نسبت به این درس، جمع آوری شد. در مطالعه حاضر از روش های آمار توصیفی و آزمون تی مستقل در نرم افزار SPSS 24 در تحلیل داده ها استفاده گردید. سطح معناداری 05/0 درنظر گرفته شد. یافنه ها:از نظر دانشجویان هر دو مقطع علوم پایه و بالین شرکت کننده در این بررسی، درس علوم پایه ای قارچ شناسی پزشکی دارای کاربرد کلینیکی می باشد. در مقایسه بین پاسخ دانشجویان بالین و علوم پایه، میزان رضایتمندی در دانشجویان بالین (04/0 ± 84/2) با اختلاف معناداری نسبت به علوم پایه (05/0 ± 64/2) بیشتر بود. (002/0p-value=). به علاوه میانگین نمرات برای اهداف و سوالات مربوطه به طور معناداری برای مقطع بالین از علوم پایه بیشتر شد (p ≤ 0.05). نتیجه گیری: استفاده از شیوه تدریس حاضر موجب تعمیق یادگیری دانشجویان از درس می گردد. بنابراین با توجه به نیاز آینده دندانپزشکان، بازنگری در روشهای فعلی آموزش دروس علوم پایه دندان پزشکی به سمت کاربردی نمودن آنها، ضروری می باشد.
۲.

اقدامی جهت کاهش استرس و افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آمورانی که فاقد تجهیزات آموزش مجازی : دیدگاهی پساکرونایی(نمونه موردی)

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۸
در این پژوهش اشاره به آموزش حضوری از اولویت های آموزش و پرورش به شمار می رود و مزایای بسیار فراوان نیز به ارمغان می آورد ، این پژوهش توصیفی – پیمایشی و موردی و جامعه تشکیل شده از دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه روستایی ایمر ملاساری از توابع گنبد کاووس تشکل داده است ، ابزار گرد آوری مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است و تحلیل محتوا بر مبنای واژگان و واحد تحلیل از واژگان اساسی استتخراج شده است.در موقعیت خاص دوران شیوع کرونا ما از حضور سبز دانش آموزان محروم شدیم و آموزش ها از طریق برنامه شاد پیگیری شد؛ بسیاری از دانش آموزان دارای تجهیزات مناسب برای استفاده از این امکان را نداشتند و تهیه این وسایل نیاز به هزینه بالایی است نیاز بود، که از توان مدرسه خارج بود ، ما بر آن شدیم تا با اقدامی موثر با استفاده از ابزاری که در مدرسه توسط مدیریت تهیه شده بود ،فرصتی محیا کنیم،و آن دسته از دانش آموزانی که از تجهیزات برخوردار نبودند ترغیب به آموزش حضوری با رعایت جوانب بهداشتی و پیشگیری اولیه نماییم؛که پژوهش با استقبال والدین و دانش آموزان واقع شد و مساله استرس در حین آموزش و حتی پسا کرونا با رعایت نکات بهداشتی که این اقدام پژوهی نو ، مسیری برای شکوفایی آموزش که محدودیت را به فرصت تبدیل کند پرداخته شده است و در آخر پیشنهاداتی توسط پژوهشگر در این اقدام پژوهی ارایه نمودم.
۳.

واکاوی چالش مولفه های فرهنگ دانشگاهی در آموزش مجازی: مطالعه ای موردی

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
فرهنگ به عنوان کالبدیک دانشگاه محسوب میشود،و در بخش های اساسی دانشگاه نمودپیدا می کند.دراین پژوهش جهت کشف مولفههای فرهنگ دانشگاهی درآموزش مجازی ازدیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشدعلوم تربیتی دانشگاه مازندران موردبررسی واقع شد.پژوهش ازنظرهدف کاربردی وازنظرروش توصیفی پیمایشی بودوطرح کلی پژوهش آمیخته اجراشد.داده های پژوهش دربخش کیفی بااستفاده ازمصاحبه نیمه ساختاریافته بااساتیددانشگاه ودربخش کمی بابهره گیری ازپرسشنامه جامعه نمونه دانشجویان به دست آمد.دربخش کیفی پژوهش ازطریق مصاحبه درحوزه مولفه های فرهنگ دانشگاهی درآموزش مجازی 12مضمون استخراج شد.ودربخش کمی به کمک پرسشنامه محقق ساخته به بررسی نمونه ها پرداخته شد.جهت تحلیل دادههای کمی دربخش آماری ازآماره تی ازطریق نرم افزارSpss موردتجزیه و تحلیل قرار شد.یافته های کیفی ازطریق مصاحبه نیمه ساختارمند،در 3 مقوله کلی مولفه های زمینه و بستر،تعاملات و مصنوعات استخراج شد.و در بخش کمی داده های آماری دیدگاه دانشجویان نسبت به زمینه و بسترومصنوعات رضایت بخش و معنادار نبود، و در مولفه تعاملات دیدگاه دانشجویان معنادار و مطلوب ارزیابی شد.در نتیجه استفاده صحیح از ظرفیت فرهنگ دانشگاهی در آموزش مجازی نیازمند تحول در بستر،و مصنوعات فضای مجازی برای مخاطبان خود است.تقویت تعاملات به عنوان اصل مهم و سازنده درآموزش مجازی مقدمه خوبی جهت بهبود سایر عناصر فرهنگ دانشگاهی در آمورش مجازی ضرورتی مبرم است.
۵.

بررسی اکتشافی- تحلیلی صلاحیت های حرفه ای معلمان بر اساس سند چشم انداز 1404 (برنامه جامع پنجم و ششم اسناد تحولی: دیدگاهی آینده نگر)

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۸
بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان به عنوان یکی از ارکان آموزش یک الزام در سیستم آموزشی کشور به شمار می رود. در این پژوهش بدلیل تکثر داده های مربوط به صلاحیت های حرفه معلمی در خط زمانی برنامه پنجم و ششم، مقالات معتبر این برهه زمانی( از سال 1390 تا 1398) جهت سمت سو دادن به نگرش محققان و دست اندرکاران برنامه ریزی نظام آموزشی،  اقدام به آینده پژوهی و اکتشاف عناصر مهم این مسیر پرداخته شد. تحلیل محتوا پژوهش های به تلخیص داده ها در سه عنصر: روانی و عاطفی ، توسعه دهنده گی خود، اخلاق در آموزش و پژوهش از اهم موضوعات ِآینده صلاحیت های حرفه ای معلمان به تشریح در این مقاله پرداخته شد.
۶.

آسیب شناسی استاندارد فضای آموزشی کلاس های درس باتوجه به بیماری های اپیدمی ( کووید-۱۹)

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۸
هدف این پژوهش کاهش آسیب های فضای آموزشی بطور خاص کلاس درس در دوره ظهور و بروز بیماری های اپیدمی می باشد . روش پژوهش حاضر کیفی از نوع توصیف و تحلیل آسیب ها و ارایه راهکار های مناسب است. محتوا پژوهش از طریق اسناد پایگاه های اطلاعاتی  معتبر بدست آمده است. یافته ها و نتایج به توصیف موقعیت و راه های کاهش و پیشگیری و ارایه پیشنهاداتی برای آموزش مداوم پرداخته شده است.
۷.

رابطه احساس شادی و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج

تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
 هدف پژوهش حاضر، بر روی رابطه بین شادی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پسر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرج می باشد. روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی می باشد.می کنند.جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج تشکیل می دهند، که از این تعداد 340 نفر بر اساس جدول پیشنهادی مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه های انتخاب شده به آزمون های خودارزشمندی مشروط کراکرد همکاران و پرسشنامه شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. همچنین معدل نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته به نقش سازنده شادی در پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری را نشان داد و با افزایش سطح شادی و نشاط در بین دانش آموزان شاهد پیشرفت تحصیلی و تلاش بیشتر آنان خواهیم بود.
۸.

اثربخشی مشاوره های فردی و گروهی بین دانش آموزان از منظر مشاوران در مقطع متوسطه اول شهر کرج

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۳
 هدف از پژوهش حاضر سنجش اثربخشی مشاوره های فردی و گروهی  بین دانش آموزان از منظر مشاوران مقطع متوسطه اول شهر کرج صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج تشکیل می دهند . جهت تعیین حداقل حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. بر این اساس تعداد نمونه از دو جامعه مذکور 146 نفر میباشد. به منظور انتخاب اعضای نمونه از روش تصادفی خوشه بندی استفاده شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی مشاوره فردی و گروهی در قالب 12 سوال بسته پاسخ استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آزمون – t تک نمونه ای و تی مستقل استفاده شده است. یافته نشان داد که مشاوره بصورت فردی و گروهی موثر می باشد و همچنین بین مشاوره گروهی و فردی تفاوتی دیده نشد.
۹.

ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف این پژوهش بررسی وضعیت موجود اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه بوده نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و دبیران پایه هفتم شهر تبریز را در برگرفته است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان، به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی از دبیران (137 نفر) و مدیران (110 نفر) انتخاب شدند. داده ها از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و سازه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه دبیران 954/0 و پرسشنامه مدیران 925/ 0 محاسبه گردید. طبق نظر مدیران وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم در حد متوسط به بالا بوده است. نتایج نشان می دهد که عناصر برنامه درسی کار و فناوری شامل راهبردهای تدریس، مواد و منابع آموزشی، فضای آموزشی و عوامل مادی و انسانی از نظر دبیران بر اجرای برنامه درسی مؤثر می باشد همچنین بین دیدگاه مدیران و دبیران در خصوص اثرگذاری عوامل انسانی و مادی بر اجرای برنامه درسی کار و فناوری تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۰.

حزب عدالت و توسعه و هژمونی کمالیسم

تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۳۲۵
از سال 2002 با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، چرخش محسوسی در جهت گیری سیاست خارجی این کشور به وجود آمد. این چرخش، خاطر کمالیست ها و نظامیان سکولار و همچنین طرفداران غربی آنکارا را بیشتر تیره ساخت. شاید آنها همانند احزاب اسلام گرای قبلی با پشت کردن به اصول و آموزه های کمالیسم و رویگردانی از غرب، درپی تقویت اسلام گرایی و ایجاد ائتلاف مذهبی در منطقه بودند. هر چند در این مقطع زمانی، اصول جدیدی برای سیاست خارجی و داخلی این کشور تعریف شد؛ اما کارکرد و خروجی یک دهه از سیاست خارجی این حزب و تطبیق آن با اصول اساسی سیاست خارجی کمالیستی نشان می دهد که آنها با در پیش گرفتن رویه اسلامی نوگرا، نه تنها با اسلام گراهای قبلی متفاوت می اندیشند، بلکه با رقبای سرسخت و دیرینه خود در داخل (کمالیست های سکولار)، بر سر اصول مهم کمالیسم به آشتی رسیده و به کارگیری رویکردهای جدید در سیاست خارجی فقط تغییر تاکتیک برای رسیدن به هدف های سنتی است که بیشتر در سیاست خارجی سکولارها اولویت اصلی بوده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان