آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه مدیران، معلمان، والدین ودانش آموزان بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مدیران و معلمان زن و مرد،کلیه ی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر رشت و والدین آنها تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل کلیه ی مدیران، 310 معلم، 400 دانش آموز به همراه والدین آنها بودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته ای بود که موقعیت های مختلف آموزشی این درس را در مقایسه با دیگر دروس دوره ی ابتدایی می سنجید. روایی صوری ومحتوایی این ابزار به وسیله اساتید دانشگاه، سرگروه های درسی و معلمان با تجربه و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین موقعیت درس تربیت بدنی و موقعیت سایر دروس از دیدگاه دانش آموزان، والدین، مدیران ومعلمان وجود دارد. بدین ترتیب که دانش آموزان درس تربیت بدنی را در رتبه چهارم، والدین نیز درس تربیت بدنی را در رتبه سوم و مدیران ومعلمان درس تربیت بدنی را دررتبه اول قرار دادند. با توجه به طرح تحول بنیادین، تدوین برنامه درس ملی و طرح های مختلف در دوره ی ابتدایی، درس تربیت بدنی اهمیت قابل ملاحظه ای داشت.