مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 13)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با متغیر میانجی عدالت سازمانی

کلید واژه ها: مدیریت دانش فرهنگ سازمانی گرایش کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 685 تعداد دانلود : 92
پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش مدل ارائه شده در زمینه رهبری مورد اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان با میانجی گری متغیر عدالت سازمانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام معلمان مدارس دبیرستان پسرانه آموزش و پرورش منطقه دو شهر قم تشکیل داده اند. از جامعه آماری یادشده، 300 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رهبری مورد اعتماد (آوولیو و همکاران، 2007)، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهف و مورمن (1993) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1997) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل معادلات ساختاری، شاخص های برازش و ضرایب مسیر استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد رهبری مورد اعتماد بر تعهد سازمانی معلمان تأثیر مستقیم و معناداری دارد و عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تأثیر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین رهبری مورد اعتماد به صورت غیرمستقیم ازطریق عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تأثیر معناداری دارد؛ درنتیجه، مدل مفهومی ارائه شده از برازش آماری مناسبی برخوردار است؛ بدین معنا که مدل تبیین تعهد سازمانی بر اساس رهبری مورد اعتماد و عدالت سازمانی، با داده های تجربی برازش دارد.
۲.

طراحی و اعتباربخشی مدل بومی استانداردهای حرفه ای معلمان دوره دوم متوسطه (مطالعه ای آمیخته با جنبه های کیفی و کاربرد تکنیک دلفی)

کلید واژه ها: رهبری مورد اعتماد تعهد سازمانی عدالت سازمانی معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 693
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بومی استانداردهای حرفه ای معلمان مقطع متوسطه در محیط های یاددهی-یادگیری انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر، از نوع کیفی و روش مطالعه استفاده از تکنیک دلفی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه دلفی و دربرگیرنده 118سنجه ارزیابی در قالب 12 کلید مولفه استاندردهای حرفه ای است که درنتیجه پایش محیطی و   شبکه ای از منابع ملی و بین المللی استخراج شده و محقق آن را پالایش و تنظیم کرده است و در دو دور پیوسته دلفی به صورت الکترونیکی میان 32 نفر نمونه منتخب که به صورت هدفمند گزینش شده اند، توزیع شده و بازخوردها مطابق پیوستار اجماع دلفی به اعضا انعکاس یافته است. تجزیه وتحلیل پاسخ های دلفی تا رسیدن به اجماع نسبی و دستیابی به همرأیی بالا، به روش آمار توصیفی و با استفاده از شاخص های فراوانی، میانگین، انحراف معیار جداول و نمودارها انجام گرفته است. یافته های به دست آمده نشان می دهد متخصصان روی 10 حیطه استاندارد حرفه ای با 44 زیرمؤلفه یا سنجه عملکرد حرفه ای بومی برای معلمان متوسطه به توافق و اجماع نسبی دست یافته اند که در قالب الگویی مفهومی–تجربی برای مدل بومی استانداردهای حرفه ای معلمان متوسطه اعتباربخشی و ارائه شده است.
۳.

تحلیل محتوای کتاب های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بر مبنای مفروضه های سازنده گرایی

کلید واژه ها: استانداردهای حرفه ای معلمان متوسطه مطالعه دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 342 تعداد دانلود : 432
یکی از عمده ترین نظریه های یادگیری که برای بهبود کیفیت یادگیری و در مقابل نظریه های رفتارگرایی و شناخت گرایی مطرح شده نظریه سازنده گرایی است که در این مطالعه، مفروضه های این نظریه در کتاب های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بررسی شده است. در این پژوهش با رویکردی غیر پیدایشی، مفروضه های سازنده گرایی در کتاب های یادشده، بررسی و روندها و چگونگی پردازش به این مفروضه ها، مطالعه شده است. پژوهشگر برای داده یابی از روش اسنادی و به منظور داده کاوی، از روش تحلیل محتوای قیاسی مایرینگ بهره گرفته است. ابزار پژوهش، پژوهشگر بوده و نمونه از نوع هدفمند است که کتاب های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان را شامل می شود. نتایج نشان می دهد در کتاب های سه گانه یادشده، مفروضه های سازنده گرایی مطرح شده اند؛ اما میزان پردازش این مفروضه ها، در کل چشمگیر نیست. از طرفی، سه مفروضه ساخت دانش بر مبنای تجارب، تفاسیر شخصی، خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی در جریان تعاملات اجتماعی و فعالیت فراگیر در محیط طبیعی بیشترین بسامد را دارند. در تدوین متن اصلی چندان به مفروضه های سازنده گرایی توجه نشده است و عموماً، پردازش مفروضه ها به بخش های فعالیت ها، موقعیت ها و کاربرگه ها، خود آزمایی ها و گفت وگوها اختصاص داده شده است.
۴.

نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش بینی سازگاری دانش آموزان

کلید واژه ها: سازنده گرایی مفروضه های سازنده گرایی کتاب های فارسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 828
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش بینی سازگاری دانش آموزان است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام دانش آموزان پسر مقطع دوم و سوم دبیرستان شهر تهران است که 300 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای برای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از مقیاس سنجش تعارض والد- نوجوان، پرسشنامه حمایت اجتماعی و مقیاس سازگاری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین تعارض والد- نوجوان با سازگاری دانش آموزان ارتباط منفی معناداری وجود دارد (001/>P)؛ همچنین بین حمایت اجتماعی با سازگاری دانش آموزان ارتباط مثبت معنادارای به دست آمد (001/>P). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد 45 درصد از واریانس سازگاری دانش آموزان به طور معناداری از طریق متغیرهای تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی تبیین می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت تعارضات خانوادگی و انتظارات متفاوت بین نوجوان و والدین آنها و همچنین طرز حمایت از جانب دیگران می تواند سازگاری یا ناسازگاری این دانش آموزان را پیش بینی کند؛ بنابراین توجه به این موضوع در جامعه امروزی از سوی مسئولان و متخصصان حوزه روان شناسی و جامعه شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
۵.

پیش بینی انگیزه پیشرفت نوجوانان بر اساس ادراک ریسک، درآمیختگی افکار و مکانیزم های مقابله ای

کلید واژه ها: تعارض والد- نوجوان حمایت اجتماعی سازگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 625
هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط میان ادراک ریسک، درآمیختگی افکار و پاسخ های مقابله ای با انگیزه پیشرفت نوجوانان با هدف ارائه مدل پیش بینی است. نخست،تعداد240 نفر در مطالعه همبستگی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند؛ سپس برای سنجش فرضیه ها از مقیاس ادراک ریسک بنتین و پرسشنامه درآمیختگی افکار و پرسشنامه پاسخ های مقابله ای و همچنین از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد. برای تحلیل نتایج از همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در رگرسیون گام به گام میان درآمیختگی فکر-رویداد با انگیزه پیشرفت رابطه وجود دارد. پاسخ های مقابله ای رابطه قوی تری با انگیزه پیشرفت نشان داده است. نتایج نشان می دهد نوجوانانی که از راهبردهای مقابله ای مسئله مدار استفاده می کنند و درآمیختگی فکر-رویدادِ بیشتر البته نه در حد اختلال وسواس دارند، از انگیزه پیشرفت بیشتری نیز برخوردارند و دارای پیشرفت تحصیلی برتری هستند.
۶.

تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر

کلید واژه ها: ادراک ریسک درآمیختگی افکار پاسخ های مقابله ای انگیزه پیشرفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 999
پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. جامعه آماری مشتمل بر تمام کتاب های درسی کتاب های مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول بوده و با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و به دلیل محدودبودن جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری برای نمونه در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون استفاده شده و واحد تحلیل متن، تصویر، پرسش و فعالیت بوده و روایی و پایایی ابزار پژوهش تأیید شده است. عمده ترین یافته های پژوهش نشان می دهد از مجموع 387 واحد ضبط شده برای مؤلفه های حقوق بشر، مؤلفه «حق داشتن محیط زیست سالم» با 73 واحد بیشترین واحد ضبط شده را به خود اختصاص داده و مؤلفه «حق امنیت» بیشترین ضریب اهمیت در محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول را به خود اختصاص داده است؛ همچنین مؤلفه های حقوق بشر در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول به صورت متوازن تقسیم نشده است.
۷.

بررسی مقایسه ای رابطه بین ابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

کلید واژه ها: حقوق بشر کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 375
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان همدان انجام شده است. گروه نمونه شامل 200 دانشجو(121 دختر و 79 پسر) بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.در این پژوهش از2 پرسشنامه ابعاد هویت (AIQ-IV ( و و هویت –نسخه چهارم) AIQ-IV و مقیاس رضایت از زندگی (داینر و همکاران،1985) استفاده شد. داده ها با روش های آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون t استودنت و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین ابعاد هویت و رضایت از زندگی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت از زندگی در دو گروه دختران و پسران به طور معنی داری تنها از طریق بعد هویت فردی قابل پیش بینی بود..اما در دختران این بعد، پیش بینی کننده ی قوی تری بود. در مقایسه ی دو جنس تفاوت معنی داری بین دختران و پسران در ابعاد هویت (فردی،ارتباطی،اجتماعی و جمعی ) وجود نداشت، اما در متغیر رضایت از زندگی نمرات دختران بطور معناداری بالاتر از پسران بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰