مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره دوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 7)

مقالات

۱.

بررسی جنبه های روانشناختی (انگیزه پیشرفت، خلاقیت) اثر بخشی روش های نوین تدریس در آموزش عالی ایران

کلید واژه ها: معنویت مداخله معنوی / مذهبی کیفیت زندگی دانشجو معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 375
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر چهار روش تدریس مباحثه گروهی، پرسش و پاسخ، نمایش علمی و سخنرانی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان انجام شد. نمونه آماری شامل 270 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس، پرسشنامه خلاقیت عابدی و آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی بود. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا)، تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد دانشجویانی که با روش مباحثه گروهی آموزش می بینند انگیزه پیشرفت، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی بیشتری از خود نشان می دهند. برهمین اساس به ترتیب روش های نمایش علمی، پرسش و پاسخ و روش سخنرانی در رتبه های بعدی بر انگیزه پیشرفت، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر گذار بوده است.
۲.

رابطه سرمایه های روانشناختی و تمایل به ترک شغل با تأکید بر نقش واسطه ای فرسودگی شغلی

کلید واژه ها: روش تدریس جنبه های روانشتاختی انگیزه پیشرفت خلاقیت آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 602
نرخ جابجایی و ترک خدمت بالا معمولاً معرف مشکلات داخلی سازمانی است. میل به ماندن در سازمان به تمایل هوشیارانه و آگاهانه کارکنان برای ماندن با یک سازمان اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط علی سرمایه های روانشناختی و تمایل به ترک شغل با تأکید بر نقش واسطه ای فرسودگی شغلی در بین معلمان مدارس ابتدایی انجام شده است. برای این منظور 312 نفر از معلمان مدارس ابتدایی عادی و استثنایی شهر یاسوج به صورت تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز، پرسشنامه ترک شغل کلوی، گاتلیب و بارهام و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلاچ پاسخ دادند. نتایج نشان داد که مؤلفه های سرمایه های روانشناختی از طریق واسطه گری مؤلفه های فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک شغل معلمان دارای اثر غیر مستقیم، منفی و معنی دار می باشد. ضمناً از میان مؤلفه های سرمایه های روان شناختی، تاب آوری بیشترین اثر غیر مستقیم و منفی و از میان مؤلفه های فرسودگی شغلی، فرسودگی عاطفی بیشترین اثر مستقیم و مثبت را بر تمایل به ترک شغل دارا می باشند.
۳.

ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق به مدرسه

کلید واژه ها: سرمایه های روانشناختی تمایل به ترک شغل فرسودگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 620
اشتیاق به مدرسه تمایل دانش آموزان به مشارکت در فعالیت های روزانه مدرسه از قبیل شرکت در کلاس ها، انجام تکالیف کلاسی و دنبال کردن دستورات معلم در کلاس است که عدم آن از جمله عوامل مؤثر در ترک تحصیل محسوب می شود. این پژوهش با هدف اعتباریابی مقیاس اشتیاق به مدرسه دانش آموزان راهنمایی دختر شهرستان اردبیل انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی از نوع تحلیل عاملی (تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی) است. نمونه پژوهش شامل 360 دانش آموز می باشد که با توجه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانش آموزان مدارس ناحیه 1 و 2 شهر اردبیل انتخاب شدند و مقیاس اشتیاق به مدرسه را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل به مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس شش عامل (توجه، تمکین، تعلق به مدرسه، ارزش گذاشتن به آموزش مدرسه ای، خودتنظیمی و کاربرد راهبرد شناختی) را نشان داد. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 74/0 به دست آمد. همچنین، تحلیل عاملی تأییدی مدل شش عاملی را مورد تأیید قرار داد. لذا می توان بیان داشت نسخه فارسی مقیاس اشتیاق به مدرسه، خصوصیات روان سنجی رضایت بخشی در جامعه ایران دارد و در موقعیت های مختلف تربیتی و پژوهشی قابل استفاده است.
۴.

بررسی رابطه ابعاد شخصیتی و عزت نفس با تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

کلید واژه ها: اشتیاق به مدرسه تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عاملی تأییدی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 295 تعداد دانلود : 72
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (وظیفه شناسی و نوروزگرایی) و عزت نفس با تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی با روش توصیفی (همبستگی چند متغیری) و تحلیل رگرسیون چند متغیری انجام شد. برای دستیابی به گروه نمونه مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، از بین 1500 دانشجوی استان، نمونه ای به اندازه 412 نفر انتخاب و مورد بررسی از طریق پرسشنامه قرار گرفتند. پرسشنامه ها شامل پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی، پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO) و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت بودند. برای تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای وظیفه شناسی و نوروزگرایی با تعلل ورزی تحصیلی رابطه دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن بودند که متغیرهای وظیفه شناسی، نوروزگرایی و عزت نفس پیش بینی کننده های مناسبی برای تعلل ورزی تحصیلی محسوب می شوند.
۵.

رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قرچک

کلید واژه ها: ابعاد شخصیتی وظیفه شناسی نوروزگرایی عزت نفس تعلل ورزی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 793 تعداد دانلود : 518
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قرچک بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان قرچک بوده که حدودا 1400 نفر بودند.حجم نمونه مورد پژوهش بر اساس جدول مورگان 300 نفر می باشد که به شیوه خوشه ای و سپس تصادفی اقدام به انتخاب نمونه شد. روش پژوهش حاضر، روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود، و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه انگیزش تحصیلی (AMS) 28 سؤالی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (پینتریج ودی روت) 44 سؤالی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد بین انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و بین مؤلفه های انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزشی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
۶.

بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی

کلید واژه ها: انگیزش تحصیلی راهبردهای خودتنظیمی پیشرفت تحصیلی مدارس متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 163 تعداد دانلود : 375
اهمال کاری تحصیلی به معنای تأخیر تعمّدی در انجام تکالیف و موضوعات تحصیلی و به تعویق انداختن آنها تا دقیقه آخر تعریف شده است که با پیامد های منفی زیادی همراه می باشد. اهداف اصلی این پژوهش طراحی و آموزش بسته آموزشی، جهت کاهش اهمال کاری تحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. این پژوهش شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و جامعه پژوهش تمامی دانشجویان اهمال کار مقطع تحصیلی کارشناسی دانشگاه تهران بوده است. نمونه پژوهش، 28 دانشجوی اهمال کار تحصیلی دختر بودند که در ابتدا با روش انتخاب هدفمند گزینش و سپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار استفاده شده، بسته آموزشی بود که در 5 بخش تنظیم گردیده بود. از جمله، آشنایی با مفهوم اهمال کاری تحصیلی، کمال گرایی، آموزش هدف گزینی صحیح و مدیریت زمان، آشنایی با راه های شناخت رشته تحصیلی خود، آموزش و ترغیب جهت ارزش گذاری نسبت به اهداف تحصیلی. روایی ابزار توسط متخصصان تأیید و ضریب توافقی محاسبه شده بین نظر متخصصان (05/5) بوده است. داده های جمع آوری شده با روش های آماری آزمون t مستقل و وابسته، و تحلیل واریانس آمیخته، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج، فرضیه های پژوهش را مبنی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی (002/0 sig=) و افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان (04/0 sig=)، تائید کرد. یافته ها نشان دهنده این است که اهمال کاری تحصیلی به عنوان مشکل شایع در بین دانشجویان دارای قابلیت مداخله و کاهش می باشد که این مداخله با نتایج مثبت و باارزشی همراه است. 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰