مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره سوم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 9)

مقالات

۱.

نقش ویژگی های شخصیتی، کیفیت آموزشی و توانمندی فردی در نگرش به حرفه معلمی دانشجو معلمان

کلید واژه ها: باورهای معرفت شناختی اهمال کاری تحصیلی دانشجو معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 315
هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی نگرش به حرفه معلمی دانشجومعلمان بر اساس ویژگی های شخصیتی، کیفیت آموزشی و توانمندی فردی بوده است. کلیه دانشجومعلمان شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان یزد، به تعداد 608 دانشجومعلم پسر و دختر، جامعه آماری مورد نظر را تشکیل داده اند. بدین منظور، 255 دانشجومعلم، به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتخاب متناسب -130 دانشجومعلم پسر و 125 دانشجومعلم دختر- در نظرگرفته شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از چهار پرسشنامه فرم کوتاه ویژگی های شخصیتی نئو (NEO – FFI)، کیفیت آموزشی شریف زاده و عبدالله زاده (1390)، توانمندی فردی پترسون و سلیگمن (2004)، و نگرش به حرفه معلمی استنر (2009) استفاده شد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان تحلیل شدند. نتایج پژوهش آشکار کرد که بین نمره مؤلفه های توانمندی فردی، ویژگی های شخصیتی (به غیر از روان نژندی) و مؤلفه های کیفیت آموزشی (به غیر از کیفیت امکانات، زیرساخت ها و امور پشتیبانی) با نگرش به حرفه معلمی دانشجومعلمان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای مذکور می توانند در مجموع 80/24 درصد از واریانس متغیر نگرش نسبت به حرفه معلمی را تبیین کنند و دلپذیر بودن بهترین پیش بینی کننده نگرش نسبت به حرفه معلمی است. بر اساس یافته های این پژوهش، به دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد می شود تا ضمن توجه به شخصیت و توانمندی های فردی متقاضیان حرفه معلمی در هنگام ورود، با فراهم آوردن کیفیت آموزشی مطلوب در مراکز تربیت معلم، زمینه های نگرش مثبت نسبت به حرفه معلمی را در آن ها پرورش دهد.
۲.

نقش مؤلفه های سرمایه روا ن شناختی (امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی) و جهت گیری اهداف پیشرفت در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی کیفیت آموزشی توانمندی فردی نگرش به حرفه معلمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 863
هدف پژوهش حاضر پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر پایه مؤلفه های سرمایه روا ن شناختی (امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی) و جهت گیری اهداف پیشرفت بود. به همین منظور، از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول 375 نفر (175 زن و 200 مرد) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس اهمال کاری (لی، 1986)، پرسشنامه اهداف پیشرفت (الیوت و مک گریگور، 2001) و برای چهار مؤلفه سرمایه روا ن شناختی از مقیاس امیدواری گرایشی بزرگسالان، آزمون تجدیدنظرشده جهت گیری زندگی، مقیاس تاب آوری و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین اهمال کاری تحصیلی با چهار مؤلفه سرمایه روا ن شناختی و جهت گیری اهداف تسلط-گرایش رابطه منفی و معنی دار و با جهت گیری اهداف عملکرد-گرایش و عملکرد-اجتناب و تسلط-اجتناب رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (05/0>P). از بین متغیرهای پژوهش، مؤلفه خودکارآمدی، اهداف عملکرد-گرایش، تسلط-گرایش، عملکرد-اجتناب و مؤلفه امیدواری، بر روی هم 33 درصد از واریانس اهمال کاری تحصیلی را تبیین کردند.
۳.

بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام آموزش الکترونیکی در آموزش عالی

کلید واژه ها: اهمال کاری تحصیلی سرمایه روا ن شناختی اهداف پیشرفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 890
این پژوهش به دنبال شناسایی متغیرهایی مربوط به دانشجویان است که توجه به آنها می تواند مؤسسه آموزش عالی را در پذیرش آموزش الکترونیکی یاری کند. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل 16500 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان در سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی 94-93  است که تعداد 380 نفر از آنها از طریق روش چندمرحله ای برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای است محقق ساخته که در تهیه آن از ابزار پژوهش های مشابه استفاده شده و علاوه بر اینکه روایی آن با استفاده از روش قضاوتی تأمین شد، پایایی آن نیز برابر 92/0 به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان دانشگاه سمنان از آمادگی نسبی و بیشتر از «حداقل آمادگی مورد انتظار» برای شرکت در آموزش الکترونیکی برخوردار هستند. هرچند در برخی عوامل، از جمله «انگیزش»، آمادگی آنها از حداقل آمادگی مورد انتظار کمتر بوده و نیازمند تقویت است. افزون بر این، یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان دانشکده «مهندسی برق و کامپیوتر» نسبت به دیگر دانشکده ها از آمادگی بیشتری برای آموزش الکترونیکی برخوردار هستند.
۴.

بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر یزد

کلید واژه ها: امکان سنجی فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش الکترونیکی آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 931
    هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان است. این پژوهش به شیوه شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، در پایه اول دبیرستان های دولتی شهرستان یزد تشکیل می دهند. نمونه این پژوهش شامل 40 دانش آموز است که به صورت تصادفی از میان مناطق چندگانه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل، هر گروه (20 نفر) قرار گرفتند. محیط یادگیری بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر مغز تغییر یافت. به دانش آموزان نیز طی دو جلسه 45 دقیقه ای آموزش های لازم در جهت یادگیری مغز محور داده شد. دروس نیز بر اساس اصول یادگیری مغزمحور ارائه شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس یادگیری خودتنظیم بوفار د استفاده شد. داده های پژوهش به کمک آزمون کوواریانس و آزمون t زوجی تحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس کوواریانس نشان داد که آموزش یادگیری مغز محور بر یادگیری خودتنظیم تأثیر دارد و این تأثیر به مدت 3 ماه پایدار است.
۵.

شناسایی فرصت ها و چالش های درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی

کلید واژه ها: یادگیری یادگیری مغزمحور یادگیری خودتنظیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 225
هدف از این پژوهش شناسایی فرصت ها و چالش های درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی است که ابتدا روش کیفی، سپس روش کمی استفاده شد. در مرحله کیفی با 36 نفر از مسئولان و کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش، دبیران تربیت بدنی و استادان مدیریت ورزشی استان خراسان رضوی مصاحبه شد و پس از مطالعه کتاب ها و مقالات مرتبط با موضوع، شناسایی متغیرهای مربوط به پژوهش انجام شد. در مجموع، 8 متغیر مربوط به فرصت ها، 35 متغیر مربوط به چالش های درونی و 17 متغیر مربوط به چالش های بیرونی استان خراسان رضوی شناسایی شد. در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته مخصوص AHP طراحی شد که روایی آن توسط 4 نفر از استادان مدیریت ورزشی و پایایی آن (با توجه به نرخ ناسازگاری پرسشنامه که باید کمتر از 1/0 باشد) تأیید شد. برای وزن دهی از نظر 85 نفر از مسئولان و کارشناسان و مدیران تربیت بدنی و دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استفاده شد. روش نمونه گیری در مرحله کیفی و کمی به صورت هدفمند و در دسترس بود. وجود معاونت تربیت بدنی و سلامت در آموزش و پرورش با وزن نسبی 241/0 از دیدگاه مدیران تربیت بدنی و 239/0 از دیدگاه کارشناس مسئولان تربیت بدنی بیشترین اهمیت را در بخش فرصت ها ی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی و همچنین ناکافی بودن بودجه اختصاصی ورزش و جابه جایی این اعتبارات به سایر هزینه های مدارس با وزن نسبی 244/0 از دیدگاه مدیران تربیت بدنی و 239/0 از دیدگاه کارشناس مسئولان تربیت بدنی رتبه نخست را در بخش چالش های درونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، به وجود آمدن ناهنجاری های قامتی در بین دانش آموزان در اثر کمبود فعالیت های ورزشی با وزن نسبی 232/0 از دیدگاه مدیران تربیت بدنی و 242/0 از دیدگاه کارشناس مسئولان تربیت بدنی بیشترین اهمیت را در بخش چالش های بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی دارد. توجه و اهمیت به ورزش دانش آموزی از سوی مسئولان، مدیران، کارشناسان و دبیران تربیت بدنی استعدادهای بالقوه در این بخش را به فعل درمی آورد و  در پی آن ورزش قهرمانی کشور توسعه خواهد یافت.
۶.

تأثیر قصه های قرآنی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کلید واژه ها: فرصت چالش درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 784
پژوهش حاضر، تحقیقی نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دارای مرحله پی گیری است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تأثیر قصه های قرآن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 1395- 1394 بوده است از بین آنان، با بهره گیری از روش نمونه برداری چندمرحله ای ، تعداد60 نفر از دانش آموزانی که آزمون پیشرفت تحصیلی آنها پایین تر از سطح متوسط، یعنی 15 بوده است، انتخاب و  به حکم قرعه به دوگروه، یکی به عنوان گروه آزمایش (30 نفر) و دیگری گروه گواه (30 نفر)، تقسیم شدند. در مرحله اول، هردو گروه پیشرفت تحصیلی خود را ثبت کردند. سپس در گروه آزمایش، متغیر مستقل (قصه های قرآنی طی 10 جلسه 120دقیقه ای) انجام شد وگروه گواه هیچ گونه آموزشی را دریافت نکرد. بعد از مداخله، در مرحله پس آزمون، هر دو گروه (آزمایش و گواه) پیشرفت تحصیلی شان را ثبت کردند و یک ماه بعد از مرحله پس آزمون در مرحله پی گیری مجددا گروه آزمایش پیشرفت تحصیلی شان را ثبت کردند. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس بین گروهی و t همبسته) استفاده شد. ضمن تأیید فرضیه اصلی تحقیق، نتایج پژوهش نشان داد قصه های قرآنی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه شهر تهران اثر مثبت گذارده در طول زمان از پایداری مناسبی نیز برخوردار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰