مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره پنجم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 14)

مقالات

۱.

ارائه الگوی اخلاق حرفه ای برای معلمان مدارس ابتدایی: مطالعه موردی معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی در شهر تهران

کلید واژه ها: رضایت از زندگی ابعاد هویت دانشجویان جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 304
ریشه بسیاری از رفتارها و فعالیت های مدیران و معلمان را باید در اخلاق و ارزش های اخلاقی جست وجو کرد. در این بین، توجه به اخلاق حرفه ای و پیامدهای آنْ یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی در حوزه های سازمانی است. هدف اصلی این پژوهشْ طراحی الگوی اخلاق حرفه ای برای معلمان مدارس ابتدایی دولتی پسرانه دولتی در شهر تهران است. برای این منظور از روش تحقیق کیفی و کمی استفاده شد. در ﺑﺨﺶ کیﻔی، ﻋﻮاﻣﻞ شکل دهنده اخلاق حرفه ای معلمان در مدارس ابتدایی به صورت اﻟﮕ ﻮی اخلاق حرفه ای بررسی شد و در ﺑﺨﺶ کﻤی ﻧیﺰ، ﺑﺎ به کارگیری روش ﭘیﻤﺎیﺶ، وضع موجود و آزمون الگوی طراحی شده تجزیه وتحلیل شده است. در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد. در بخش کیفی، با کمک پرسش نامه محقق ساخته از طریق بررسی اخلاق حرفه ای 366 نفر از معلمان در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی در شهر تهران الگوی مفهومی احصاشده طراحی شد. سپس، با به کارگیری تحلیل معادلات ساختاری این الگو آزموده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شامل هفت مؤلفه اساسی است. این مؤلفه ها عبارت اند از: صداقت، عدالت، مسئولیت پذیری، حفظ کرامت انسانی، احترام، قانون پذیری و وفاداری.
۲.

بررسی عوامل مؤثر بر رغبت های شغلی در دانش آموزان دوره متوسطه شاخه نظری شهر تهران

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای الگو مدارس ابتدایی معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 970
ازآنجایی که در نظام آموزش عالی رشته های تحصیلی متنوعی وجود دارد و در جامعه امروز، مشاغلْ دامنه ای وسیع دارند، لازم است برای آینده تحصیلی و شغلی نسل جوان برنامه ریزی دقیقی انجام شود. بی شک این برنامه ریزی مستلزم داشتن اطلاعاتی دقیق از رغبت های شغلی دانش آموز ازیک سو و آگاهی درباره مشاغل موردنیاز جامعه ازسوی دیگر است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رغبت های شغلی دانش آموزان دبیرستان های متوسطه شاخه نظری شهر تهران است. روش این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان رشته های مختلف متوسطه نظری شهر تهران است که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در دو منطقه آموزشی 6 و 14، 420 نفر انتخاب شده اند. داده ها ازطریق پرسشنامه محقق ساخته رغبت سنج شغلی گردآوری شدند و ازطریق آزمون ناپارامتریک مجذور خی تجزیه و تحلیل شدند. نخستین یافته پژوهش مؤید آن است که عامل جنسیت هنوز بر رغبت شغلی اثرگذار است، به نحوی که گرایش اصلی دختران معطوف به مشاغل اجتماعی و تمایل اصلی پسران به سمت مشاغل جستجوگرایانه است. همچنین یافته دیگر پژوهش مبین تفاوت معنی دار بین گروه های مختلف دانش آموزی در رغبت های شغلی برحسب عملکرد تحصیلی است. دو یافته پایانی تحقیق نشان می دهند که نخست، در جامعه موردتحقیق رغبت های شغلی دانش آموزان لزوماً از مشاغل فعلی پدران پیروی نمی کند و دوم، هرچه سطح سواد پدران افزایش می یابد، رغبت شغلی دانش آموزان به مشاغل جستجوگرانه و اجتماعی نیز بیشتر می شود.
۳.

هنجاریابی مقیاس ذهن آگاهی لانگر برای معلمان زن

کلید واژه ها: رغبت های شغلی عملکرد تحصیلی آموزش متوسطه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 738 تعداد دانلود : 732
ذهن آگاهیْ راهبردی است که با پذیرش و پراکندگی بالا به عنوان وسیله ای برای ارتقای بهزیستی دانش آموزان و معلمان سرتاسر دنیا به کار می رود. پرسشنامه ذهن آگاهی شامل مقیاس هایی برای سنجش آگاهی از پیرامون، تازه جویی، انعطاف پذیری، و خلق تازه ها است که لانگر (2004) آن را ساخته است. در مرحله اول، متخصصان ترجمه پرسشنامه 21ماده ای را تأیید کردند، سپس داده ها با روش تحلیل عامل تأییدی تحلیل شدند، سپس با چرخش واریماکس نهایتاً چهار عامل استخراج شد. اگرچه تعداد ماده ها کاهش یافت، تعداد سازه ها همانند نسخه اصلی 4 سازه بود، آن گاه این پرسشنامه روی 385 معلم زن دبیرستان های دخترانه تهران که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند اجرا شد. ضریب اعتبار برای عامل ها بین 510/0 و 751/0 به دست آمد. پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی ابزار سنجش ذهن آگاهی در معلمان زن صورت گرفته است و درنهایت، پرسشنامه با 14 ماده و 4 سازه استخراج گردید که می تواند 07/40 درصد واریانس را توجیه کند.
۴.

تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی

کلید واژه ها: مقیاس ذهن آگاهی اعتباریابی رواسازی معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 268
امروزه نقش و اهمیت تکنولوژی آموزشی در بهبود کیفیت آموزش در مدارس امری غیر قابل انکار است. پیشرفت های روزافزون بشر در دستیابی به تکنولوژی مدرن ازیک سو و نیازهای پیچیده انسان ازسوی دیگر، باعث می شود تا در روش های سنتی تعلیم و تربیت بیش از هر زمان دیگر تجدیدنظر کنیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی پایه دوم ابتدایی در چهارچوب طرحی نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است. این پژوهش از نوع میدانی است و جامعه آماری آن شامل همه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهرستان ملارد (2500 نفر) است که با روش نمونه گیری غیراحتمالی، دو کلاس 25 نفری (از هر مدرسه یک کلاس) به عنوان نمونه در دسترس انتخاب، و به طورتصادفی در دو گروه آزمایش و گواه شمارش شدند. این دو گروه وضعیت آموزشی (معلم، محتوای درسی، امکانات آموزشی) یکسان در درس ریاضی داشتند و به مدت چهار ماه آموزش دیدند، با این تفاوت که دانش آموزان گروه آزمایش برای انجام تکالیف درسی خود از کیف الکترونیکی استفاده کردند و دانش آموزان گروهِ گواه تکالیف درسی خود را با شیوه مرسوم انجام دادند. مقایسه میانگین نمرات دو گروه در پس آزمون ریاضی که با استفاده از روش تحلیل کواریانس انجام شد نشان داد انجام دادن تکالیف الکترونیکی در مقایسه با شیوه سنتی، تفاوت معناداری را در عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی به وجود آورده است.
۵.

بررسی نقش باورهای انگیزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با میانجیگری کمال گرایی

کلید واژه ها: تکالیف الکترونیکی عملکرد ریاضی دانش آموزان ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 156 تعداد دانلود : 440
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای انگیزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با میانجیگری کمال گرایی بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی چندمتغیره و مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 تشکیل می دادند. نمونه پژوهش 207 نفر از دانش آموزانی بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین مدارس منطقه هفت این شهر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس باورهای انگیزشی پینتریج، مقیاس کمال گرایی هیل و نمره پیشرفت تحصیلی سال گذشته دانش آموزان استفاده شد. برای تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار آموس AMOS، روش معادلات ساختاری به کار رفت. یافته ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد (001/0>P ). همچنین، مشخص شد که بین باورهای انگیزشی و کمال گرایی ارتباط منفی وجود دارد که این رابطه منفی نقش تعدیل کننده و کاهنده در همبستگی بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دارد و باعث می شود مقدار رابطه مستقیم از 15/0 به 08/0 با واسطه گری کمال گرایی کاهش یابد. باتوجه به برازندگی شاخص های موردنظر در مدل، می توان گفت که همبستگی های مستقیم و غیرمستقیم می توانند با اطمینان 99 درصد تغییرات مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند. بنابراین، باورهای انگیزشی می تواند کلید مهم درک رفتارهای مختلف دانش آموزان، مانند عملکرد تحصیلی، افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دوران تحصیل آن ها باشد که دراین میان کمال گرایی از نقش آن می کاهد و بهتر است به آن توجه شود.
۶.

بررسی دیدگاه دبیران درباره موانع کاربست یافته های پژوهشی در آموزش وپرورش

کلید واژه ها: باورهای انگیزشی کمال گرایی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 773
هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دبیران درباره موانع کاربست یافته های پژوهشی در آموزش وپرورش است. روش پژوهشْ توصیفی تحلیلی است؛ به این صورت که در بخش اول، با تحلیل اسنادی، موانع کاربست یافته های پژوهشی استخراج شده و در بخش دوم، با روش پیمایشی، دیدگاه دبیران درباره موانع کاربست یافته های پژوهشی بررسی شد. در بخش اول، جامعه آماری شامل متون نظری و پژوهشی مرتبط با موانع کاربست یافته های پژوهشی است و در بخش دوم، جامعه آماری شامل همه دبیران دوره دوم متوسطه در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1394 است که با استفاده از فرمول له وی و لمی شو[1] تعداد 298 نفر نمونه برآورد و برای نمونه گیری از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. ابزار پژوهش، در بخش اول، جدول تحلیل محتوا و در بخش دوم، پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر موانع استخراجی بوده که روایی و پایایی آن تأیید شده است. در یافته های تحلیل اسنادی، موانع مدیریتی ساختاری، اقتصادی مالی، فرهنگی اجتماعی، ارتباطی اطلاع رسانی و انگیزشی انسانی شناسایی و در بررسی میدانی مشخص شد که همه موانع استخراجی در سطح 05/0 از کاربست یافته های پژوهشی در آموزش وپرورش جلوگیری می کند. <br clear="all" /> [1]. Levy and Lemeshow
۷.

هوش موفق و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در برنامه درسی جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان

نویسنده:

کلید واژه ها: دبیران دوره دوم متوسطه موانع کاربست یافته های پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 613
هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش موفق بر عملکرد دانشجو معلمان در برنامه درسی کارورزی می باشد. به همین منظور تعداد 30 دانشجو معلم در دو گروه آزمایشی و گواه در قالب درس کارورزی در سال تحصیلی 94-1393 دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی امام جعفرصادق (ع) بهبهان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و قبل و بعد از آموزش مؤلفه های هوش موفق، با استفاده از مقیاس خودکارآمدی تدریس شانن-موران و وولفولک هوی و پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلاسر، دو متغیر تفکر انتقادی و خودکارآمدی تدریس مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش مؤلفه های هوش موفق، می تواند تفکر انتقادی و خودکارآمدی تدریس دانشجویان را به عنوان دو هدف اصلی برنامه درسی کارورزی افزایش دهد؛ همچنین با آموزش مؤلفه های هوش موفق، عملکرد تحصیلی دانشجویان در درس کارورزی افزایش نشان داد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰