مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 5)

مقالات

۱.

اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی و شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دبیرستانی شاهد دختر همدان

کلید واژه ها: آموزش هوش هیجانی مهارتهای اجتماعی شیوه مقابله با استرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 415
پژوهش حاضر یک مطالعه شبه تجربی است که به منظور مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیج انی بر مهارتهای اجتماعی و شیوه مقابله با استرس در دان ش آم وزان انج ام گرفت ه اس ت. جامع ه آم اری پژوهش تمامی دانش آموزان دختر شاهد مقطع دبیرستان شهر همدان در سال تحصیلی 89-90 میباش ند که نمونهای به حجم 30 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آموزش ه وش هیجانی و گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری دادهها را پرسشنامههای مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (1992) و شیوههای مقابله با استرس اندلر و پارکر (1990) تش کیل م یده د. پرسش نامه مه ارته ای اجتماعی و شیوه مقابله با استرس به عنوان پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردیدند. افراد گروه آم وزش هوش هیجانی 12 جلسه ساختار یافته 90 دقیقهای در هر هفته به مدت 2 ماه شرکت کردن د ول ی گ روه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکرد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده ش ده اس ت. نت ایج یافتهها نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر مهارتهای اجتماعی و شیوههای مقابله با استرس (مس أله مداری و اجتنابی) شدت اثر بالایی دارد اما بر شیوه هیجان مداری شدت اثر پایینی دارد. میت وان نتیج ه گرفت که آموزش هوش هیجانی بر افزایش مهارتهای اجتماعی و اتخاذ شیوهه ای مقابل ه ب ا اس ترس کارآمد و مؤثر است.
۲.

پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دختر بر اساس هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری

کلید واژه ها: هوش هیجانی باورهای انگیزشی راهبردهای یادگیری دانشجو معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 837
ین پژوهش با هدف تعیین نقش عوامل هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان صورت گرفت. به این منظور 130 نفر از دانشجو معلمان که با روش نمونهگیری تصادفی از جامعه آماری مورد نظر انتخاب شده بودند، به عنوان گروه نمونه، به دو پرسشنامه هوش هیجانی بارآن و پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی (MSLQ) پاسخ دادند و نیز معدل ترم اول به عنوان عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. جهت تحلیل دادهها از شاخصهای آماری میانگین و انحراف معیار و نیز روشهای آماری تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه به شیوه ورود استفاده شد. یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد و نیز این متغیرها قادر به پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان میباشند، که یافتههای این پژوهش دریچههای جدیدی را برای توجه بنیادی به آموزشهای خاص دانشجو معلمان و ایجاد تغییرات مطلوب میگشاید.
۳.

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه فرهنگیان منطقه2 کشور

کلید واژه ها: هوش فرهنگی کیفیت زندگی کاری هوش فرهنگی فراشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 572 تعداد دانلود : 164
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه فرهنگیان منطقه2 کشور به عنوان سازمانی دارای تنوع فرهنگی انجام پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی کارکنان دانشگاه فرهنگیان منطقه 2 کشور در سال تحصیلی 91 -92 به تعداد 200 نفر که در وضعیت استخدامی فعال قرار داشتند، میباشد که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 132 نفر به صورت تصادفی طبقهای برای گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل؛ پرسشنامه استاندارد (چهار عاملی) هوش فرهنگی و پرسشنامه استاندارد مدل والتون (8 مقوله) برای سنجش کیفیت زندگی کاری، میباشد که روایی آنها تأیید و پایایی آنها با استفاده از آزمون کرونباخ به ترتیب 0/84 و 0/85 به دست آمده است. فرضیههای پژوهش از روشهای مناسب آماری مورد آزمون قرار گرفته که با استفاده از رگرسیون چند متغیره، رابطه هوش فرهنگی و عوامل آن (فراشناختی، شناختی، انگیزشی، رفتاری) با کیفیت زندگی کاری، مورد تأیید قرار گرفت.
۴.

نقش میانجی رهبری معنوی بر رابطه ی خودکارآمدی ورزشی و تعهد حرفه ای درمعلمان تربیت بدنی

کلید واژه ها: شناختی هوش فرهنگی انگیزشی هوش فرهنگی رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 818
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روابط بین خودکارآمدی ورزشی و رهبری معنوی با تعهد حرفه ای در میان معلمان تربیت بدنی می باشد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی معلمان تربیت بدنی شهرستان پارس آباد مغان می باشد که بر اساس آمار 119 نفر بوده و با استفاده از روش سرشماری، تمامی آنها برای پاسخگویی به پرسش نامه ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسش نامه تعهد حرفه ای معلمان ابمیر (1990)، رهبری معنوی فرای و همکاران (2005) و پرسش نامه بررسی عادات تمرینی و خودکارآمدیسالیس و همکاران (1988) می باشد که روایی و پایایی آنها بررسی و تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بودند که بین خودکارآمدی ورزشی معلمان با احساس رهبری معنوی آنان رابطه ی معنا داری وجود دارد ولی رابطه ی بین خودکارآمدی ورزشی با تعهد حرفه ای معنا دار نبود. همچنین نقش میانجی رهبری معنوی در رابطه ی بین خودکارآمدی ورزشی و تعهد حرفه ای نیز مورد تأیید قرار گرفت.
۵.

اثر بخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی

کلید واژه ها: خودکارآمدی ورزشی رهبری معنوی تعهد حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 61
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های تنظیم هیجانی بر کاهش اضطراب امتحاندانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش، آزمایشی، با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان تیران و کرون بودند که انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی خوشه ای مرحله ای انجام شد. حجم نمونه 40 نفر از دانش آموزان دارای اضطراب امتحان بودند که به صورت تصادفی در دو گره 20 نفری آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایشی در طی 8 جلسه 30/1 ساعتی در معرض آموزش مهارت های تنظیم هیجانی قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه اضطراب فیلیپس و مصاحبه بالینی اسپیلبرگر استفاده شد. و داده های آماری با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد (0005/0p<). و میزان اندازه اثر آن 57 درصد از کل واریانس اضطراب امتحان را تبیین کرد. بنابراین نتایج، حاکی از آن است که آموزش مهارت های تنظیم هیجانی باعث کاهش اضطراب امتحان شده است. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در پیشگیری از اضطراب امتحان دارد. 
۶.

نقش مؤلفه های هوش معنوی و توانمندسازی روان شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانی

کلید واژه ها: تنظیم هیجانی اضطراب امتحان دانش آموزان پرسشنامه اضطراب فیلیپس مصاحبه بالینی اسپیلبرگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 784
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش معنوی و توانمندسازی روان شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران دبیرستان های دولتی شهرستان زنجان بودند. بدین منظور تعداد 234 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. آزمودنی ها به سه پرسش نامه خوداظهاری هوش معنوی کینگ (2008)، توانمند سازی روان شناختی اسپریتزر (1995) و سنجش رفتار شهروندی سازمانی هیل(2002) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی با رفتار مدنی سازمانی معلمان همبستگی معناداری وجود دارد. مؤلفه های هوش معنوی می توانند رفتارهای یاری دهنده معلمان را تبیین نمایند (23/0 R 2 = ، 01/0P<). مؤلفه های پیش بین معناسازی شخصی و آگاهی متعالی، مؤلفه تحمل پذیری (14/0 R 2 = ،01/0P<) و مؤلفه های گسترش خودآگاهی، تفکر انتقادی وجودی و معناسازی شخصی می توانند فضیلت مدنی معلمان را به طور معناداری پیش بینی نمایند (19/0 R 2 =،01/0P<). همچنین متغیر پیش بین توانمندسازی روان شناختی می تواند واریانس رفتار مدنی سازمانی کلی را به طور معنادار تبیین کند (33/0 R 2 = ،01/0P<).
۷.

ارزشیابی برنامه های آموزشی آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگیران بر اساس الگوی NADE-TDEC

کلید واژه ها: هوش معنوی توانمندسازی روان شناختی رفتار مدنی سازمانی تفکر انتقادی وجودی آگاهی متعالی معناسازی شخصی و گسترش خودآگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 622
هدف این پژوهش ارزشیابی برنامه های آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگیران بر اساس الگوی NADE-TDEC می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای پژوهشگر ساخته برگرفته از الگوی NADE-TDEC به تعداد 40 گویه بسته پاسخ با پایایی 882/0 با طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد. جامعه آماری شامل 16275 نفر دانش آموز شاغل به تحصیل در 54 مرکز آموزشی از دور در دوره متوسطه شهر تهران بودند. نمونه آماری شامل 170 نفر از دانش آموزان مراکز آموزش از دور بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای و t مستقل و آزمون تحلیل واریانس) محاسبه و با توجه به میانگین وزنی سؤال ها و تحلیل استنباطی؛ کیفیت طراحی مطالب و مواد درسی، کیفیت موارد مربوط به آموزش و کیفیت امور اجرایی در حد بالاتر از متوسط می باشد و در همین حال کیفیت فناوری های جدید آموزشی استفاده شده در حد کم تر از متوسط می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹