آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

پژوهش حاضر  به دنبال بررسی تأثیر مشتری مداری و کارآفرینی گرایی بر نوآوری و عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه و کشف روابط بین این متغیرها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان یک شرکت بیمه در استان تهران بوده که تعداد 100 نفر به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده و بر اساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است و میزان پایایی کل متغیرهای تحقیق برابر با 91/0 است. با توجه به نتایج به دست آمده، مشتری مداری و کارآفرینی گرایی، نوآوری و عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین، نوآوری به طور مثبتی بر سطح عملکرد شرکت های بیمه تأثیر می گذارد. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های بازاریابی و کارآفرینی می گردد که مبنای قابل قبولی برای افزایش سطح عملکرد شرکت های بیمه ای است.

تبلیغات